Jiří Tršo: Příslib zlepšení současného stavu nepotřebuji, já ho vidím dnes a denně při své práci

 28. 07. 2020      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Plukovník gšt. Ing. Jiří Tršo vystudoval Vojenskou vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově, obor velitelsko-inženýrský ženijní. Svou vojenskou kariéru zahájil jako velitel čety velkých obojživelníků přepravní výsadkové roty 11. ženijního praporu 19. motostřelecké divize. V roce 1997 byl za hrdinství při záchraně lidských životů při ničivých povodních vyznamenán Prezidentem České republiky medailí „ Za hrdinství“. Postupně se vypracoval až na náčelníka ženijního vojska odboru rozvoje pozemních sil Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany. V současné době od 1. 1. 2020 působí na pozici velitele 15. ženijního pluku v Bechyni, kde sloužil i předešlé roky nejprve jako náčelník štábu, a následně i jako zástupce velitele. Za sebou má i dvě zahraniční mise v sestavě KFOR Společného operačního centra Ministerstva obrany v Kosovu. Pana plukovníka jsme se ohledně 15. ženijního pluku zeptali na pár otázek.

DSC_0205
Foto: Plukovník gšt. Ing. Jiří Tršo | archiv 15. ženijního pluku

1) Pane plukovníku, můžete nám představit 15. ženijní pluk a jeho působnost?

15. ženijní pluk „Generála Karla Husárka“ vznikl 1. 12. 2013 reorganizací 15. ženijní brigády a je dislokován v posádkách Bechyně a Olomouc. Ve své organizační struktuře má 3 ženijní prapory - 151. ženijní prapor v Bechyni a 153. ženijní prapor v Olomouci, které jsou předurčeny k poskytování bojové ženijní podpory pro 4. a 7. brigádní úkolové uskupení a 152. ženijní prapor v Bechyni k poskytování bojové a všeobecné ženijní podpory jak jednotek AČR, tak k podpoře operací NATO.

Video: 15. ženijní pluk „Generála Karla Husárka“ / YouTube

Ženijní podpora zahrnuje celou škálu činností, od poskytování ženijních doporučení až po realizaci nejsložitějších ženijních opatření ve prospěch činnosti vojsk a to především v oblastech podpory schopnosti pohybu vlastních sil, podpory opatření k omezení pohybu protivníka, podpory schopnosti přežití a všeobecné podpory v plném spektru operací. Ženijní pluk plní samozřejmě i jiné úkoly, jako například provádění pyrotechnických asanací, zabezpečení údržeb vojenských výcvikových zařízení a v případě potřeby je schopen na vyžádání poskytnout pomoc civilnímu obyvatelstvu a složkám IZS při řešení krizových situací.

trso_02Foto: 15. ženijní pluk „ Generála Karla Husárka“ vznikl 1. 12. 2013 reorganizací 15. ženijní brigády a je dislokován v posádkách Bechyně a Olomouc. | archiv 15. ženijního pluku

2) Česká republika nedávno čelila rozvodněným řekám, ale i lokálním povodním. Jak váš pluk pomáhal v této těžké situaci? Kolik vojáků a kusů techniky zasahovalo?

Vzhledem k tomu, že tyto povodně byly lokálního charakteru, jednotky Hasičského záchranného sboru a ostatní složky IZS byly schopny řešit tuto situaci vlastními silami a prostředky. Požadavky na nasazení sil a prostředků ženijního pluku byly minimální. Celkově bylo nasazeno 80 vojáků s 10 kusy techniky na výpomoc při odstraňování následků povodně v obci Šumvald na Olomoucku.

103974203_3253299474701747_1240952878959782117_oFoto: Vojáci pomáhají v obci Šumvald a přilehlém Břevenci s odklízením po ničivých povodních. | army.cz

3) V rámci AČR jsou mediálně vidět zejména výsadkáři, nicméně v době krizí, ke kterým patří právě povodně a jiné živelné katastrofy, jste nasazováni právě vy.  Nezapomíná se tak trochu na vás?

Podle mého názoru média věnují stejnou pozornost všem vojákům, kteří se podílejí na odstraňování následků živelních katastrof či nasazení v krizových stavech. Výsadkáři jsou víc vidět, protože souběžně probíhá mediální kampaň k rekrutaci vojáků k nově vytvářenému výsadkovému pluku.

4) Jak se pluk vyrovnával s koronavirem a jak to zasáhlo vaše výcvikové plány? Byl 15. Ženijní pluk přímo zapojen do boje s koronavirem?

Šíření COVID 19 se dotklo ženijního pluku stejně jako celé společnosti. Vzhledem k přísným hygienickým opatřením nařízených NGŠ a hlavní hygieničkou MO však nedošlo k masivnímu promoření jednotek. Ženijní pluk tak byl po celou dobu schopen plnit stanovené úkoly. Vzhledem k tomu, že jednotky ženijního pluku byly nasazeny do boje s koronavirem, došlo k částečnému omezení výcviku, především větších celků. To však nemělo vliv na připravenost pluku, protože jsme se zaměřili hlavně na odbornou přípravu jednotlivce a družstva. Všechna mandatorní zaměstnání, jakou jsou například střelby z ručních zbraní či řidičská příprava, proběhla za dodržení stanovených hygienických opatření.

Nasazení ženijního pluku do boje proti koronaviru bylo, dá se říct, masivní. Ženisté posilovali Policii ČR na státní hranici s Rakouskem a Německem v operaci OKO, stavěli provizorní odběrová místa v Praze, Brně, Olomouci a dalších městech v rámci operace PROMOŘENÍ, vyčleňovali odběrové týmy do operace CHYTRÁ KARANTÉNA, podíleli se na zabezpečení činnosti místa velení Velitelství pro operace a plnili další jednotlivé úkoly. Konkrétně jsme byli nasazeni 87 dnů a zabezpečili celkem 44 jednotlivých akcí. V rámci nasazení naši vojáci odpracovali celkem 11 405 dnů (v přepočtu na 1 osobu) při průměrném nasazení 131 osob a 22 ks techniky denně. Myslím si, že tato čísla hovoří za vše.

102878350_3305639296127202_666403443602643063_o
Foto: Ženisté např. posilovali Policii ČR na státní hranici s Rakouskem a Německem v operaci OKO | archiv 15. ženijního pluku

5) Jaký je v současné době stav pluku, co se naplněnosti, výbavy a výstroje týče? Ženijní technika a mostní soupravy již asi mají svá nejlepší léta za sebou.

Ženijní pluk je v současné době personálně naplněn na bezmála 80 %, jednotky vyčleňované do hotovostních sil v souladu s cíli výstavby na 90 %. Je vybaven a vystrojen tak, aby byl schopen plnit úkoly. Pravdou je, že ženijní technika, vzhledem k podfinancování resortu MO v oblasti investičních výdajů v minulých letech, je již poněkud zastaralá, často na hranici životnosti a s parametry, které již přestávají vyhovovat současným požadavkům a částečně limitují schopnosti pluku. Průměrné stáří rozhodující ženijní techniky je 30 let.

105957316_3285955294769498_2633822802220434033_oFoto: Průměrné stáří rozhodující ženijní techniky je 30 let | archiv 15. ženijního pluku

6) Jaký je výhled do budoucna? Armádu čekají velké investice, dostane se i na vás? S ohledem na činnost ženijního pluku předpokládám, že vás tak netrápí balistická ochrana, jako spíše technika – čluny atp.

Výhled do budoucna, vzhledem k propadu ekonomiky jako důsledku koronavirové krize, lze jen stěží predikovat. Realizace investičních akci bude závislé na financování rozpočtu MO. Já věřím, že se dostane i na nás. Byly revidovány základní strategické dokumenty, jako je Koncepce výstavby AČR do roku 2030 a Koncepce rozvoje pozemních sil, kde je jasně popsána strategie dosažení požadovaného stavu AČR, včetně hlavních projektů a úkolů rozvoje schopností, a to i v prospěch ženijního vojska. Jsou zde uvedeny konkrétní modernizační projekty včetně milníků, v kterých budou realizovány.

Co se týče druhé části otázky ohledně balistiky, tak s Vámi nemohu souhlasit. Hlavním úkolem ženijního pluku je bojová ženijní podpora manévrových jednotek, to znamená, že ženisté jsou v přímém kontaktu s nepřítelem, ať už plní úkoly k zajištění mobility vlastních sil jako specialisté zařazení v týmech uvolňování cest (RCP), v týmech vojenského pátrání nebo při zřizování průchodů v minových polích, či odstraňování zátarasů, jako specialisté EOD, tak i v neposlední řadě při přemostění toků i suchých překážek.

04_3612
Foto: Příslušníci jednotky likvidace výbušných prostředků bechyňské ženijní základny nedávno převzali poslední část pyrotechnického vybavení od amerických partnerů. | army.cz

V oblasti omezení pohybu protivníka je to především minování a zřizování výbušných i nevýbušných zátarasů. K plnění těchto úkolů je přímo nezbytná technika s odpovídající balistickou ochranou a ochranou proti minám typu MRAP (mine resistant ambush protected vehicle). To ovšem klade velké nároky jak na zpracování specifikací na pořizovanou techniku, včetně celého životní cyklu, investičního záměru a samozřejmě financování těchto projektů. Co se týče zemních strojů, tam je pořízení poněkud jednodušší, protože tato technika je běžně dostupná na trzích a vzhledem k tomu, že není označena jako vojenský materiál, může se běžně a za příznivé ceny pořídit.

106181759_3366789663345498_7683096377031268007_o
Foto: Co se týče zemních strojů, tam je pořízení poněkud jednodušší, protože tato technika je běžně dostupná na trzích a vzhledem k tomu, že není označena jako vojenský materiál, může se běžně a za příznivé ceny pořídit. | archiv 15. ženijního pluku

7) Premiér Babiš, společně s ministrem obrany Metnarem a generálem Opatou navštěvují posádky a pomyslně „rozdávají“ přísliby a plány. Máte i vy příslib zlepšení současného stavu?

Pane redaktore, nechtějte po mně, abych komentoval takové výroky typu JPP (jedna paní povídala…). Naopak, po letech služby, které mám za sebou, musím říci, že tolik pozitivních změn, kolik bylo za poslední dva roky, nepamatuji. Byly zpracovány zásadní strategické dokumenty (KVAČR 2030), které vycházejí ze zdrojového rámce přislíbeného vládou, změnil se systém velení a řízení z dvoustupňového na třístupňový s jasným definováním pravomocí a zodpovědností. Došlo k reorganizaci generálního štábu ale i jednotek, včetně ženijního pluku, které umožňuje plnění úkolů podle předurčení. Byly stanoveny priority a cíle při dosahování schopností, včetně způsobu jak toho chceme dosáhnout. Byl nastartován systém rekrutací a doplňování jednotek. Několikanásobně došlo k navýšení finančních prostředků určených na investiční výdaje a byl zahájen akviziční proces na modernizaci a pořízení techniky. V současné době přecházíme na čtyřletý cyklus přípravy a výcviku jednotek, který lépe vystihuje potřeby přípravy jednotek od jednotlivce až po brigádní úkolové uskupení a v neposlední řadě probíhá proces debyrokratizace, která podstatně snižuje administrativní zátěž velitelů a umožnuje jim věnovat více času v přímé práci s podřízenými. Všechny tyto změny, a mohl bych klidně pokračovat dál, zlepšují i mediální obraz armády v očích veřejnosti, což potvrzuje i neustále rostoucí důvěryhodnost armády. Proto žádný příslib zlepšení současného stavu nepotřebuji, já ho vidím dnes a denně při své práci. 

8) Vaše sto padesát dvojka, tedy 152. ženijní prapor, působí také ve prospěch plnění úkolů NATO. Stejné to je kupříkladu u sil rychlé reakce NATO a 7. mech. brigády. Těžko si lze představit přesun zastaralé techniky na základě požadavků NATO. Předpokládám, že ani u vás to nebude o mnoho lepší.

Není to lepší. Na druhou stranu musím pochválit příslušníky 152. ženijního praporu za jejich profesionální přístup při provozování této techniky a její údržbě. Díky jejich péči a úsilí se nám daří udržovat nízký stupeň koeficientu nepojízdnosti techniky. Přestože je valná část techniky na hranici životnosti, je v dobrém stavu a schopna plnit stanovené úkoly, byť s určitými limity.

tatraFoto: Přestože je valná část techniky na hranici životnosti, je v dobrém stavu a schopna plnit stanovené úkoly, byť s určitými limity. | army.cz

9) Kvalitní zázemí je důležité a některé budovy pluku by si jistě zasloužily rekonstrukci. Jaké plány máte na poli výstavby a rekonstrukcí?

Posádka Bechyně je jedna z perspektivních posádek AČR. Byla zpracována studie objemového a prostorového řešení vojenského areálu Bechyně, která reaguje na organizační a dislokační změny ženijního pluku i záměr pořizování movitého majetku a techniky v letech. Na základě této studie je plánovaná výstavba a rekonstrukce budov a zařízení v posádce Bechyně. Jako příklad bych uvedl výstavbu parku techniky, včetně myčky a PHM, rekonstrukce budovy č. 2 p a výstavba nové budovy jako pracovně pobytové zóny pro vojáky a samozřejmě rekonstrukce dalších budov a zařízení tak, aby byly vytvořeny všechny podmínky pro život vojska. V posádce Olomouc plánujeme výstavbu a rekonstrukci parkových stání, rekonstrukci myčky, PHM a opravy kuchyňského bloku.

10) Ženisté za sebou mají řadu zahraničních misí a úkolů. Chystáte se v tomto, či příštím roce plnit úkoly v zahraničí?

V tomto roce byla většina akcí týkajících se spolupráce se zahraničními armádami zrušena. V plánu na letošek zůstávají cvičení CBRN Cooperation (Jordánsko) jednotek EOD CBRN a cvičení Schneller Degen v rámci 4.bÚU, Německo. Do zahraničních operací v Afghánistánu vysílá pluk jednotlivce do jednotky podpory a vlivu a jednotky EOD Bagram. Na příští rok ženijní pluk jako nejdůležitější úkol připravuje jednotku 7. úkolového uskupení eFP Lotyšsko, na bázi pontonové roty 152.žpr, jejíž rotace by měla proběhnout v červenci 2021. Pokračovat v plnění tohoto úkolu budou jednotky 8.ÚU a 9.ÚU. V rámci zahraničních aktivit navazuje ženijní pluk na spolupráci především s armádami Slovenska, Polska a USA. V plánu jsou cvičení OPEN WATER, CLEAR WAY či CLEVER BRIDGE. Jednotky EOD mají plánovaný výcvik s národní gardou státu Nebraska a výcvik jednotek EOD ve Sprangdahlemu (Německo) s jednotkami US army. Účast na všech zahraničních aktivitách je samozřejmě podmíněna příznivou epidemiologickou situací v daných zemích.

71251979_2706339892723815_2459826284084068352_nFoto: V plánu na letošek zůstávají cvičení CBRN Cooperation (Jordánsko) jednotek EOD CBRN a cvičení Schneller Degen v rámci 4.bÚU, Německo. | archiv 15. ženijního pluku

11) Pluk v současné době nemá svého kaplana, vypomáhá vám kaplan z Tábora (42. mechanizovaný prapor). Jak na vojáky působí slovo padreho ve většinou ateistické společnosti?

Pozice vojenského kaplana u ženijního pluku za dobu své existence se díky přístupu všech předchozích kaplanů, kteří u pluku sloužili, stala důležitým prvkem v práci s lidmi. Všichni kaplani, bez ohledu na církev, se stali nejenom duchovní, ale i psychickou oporou vojáků. Pomáhali nám řešit osobní problémy, ale byli oporou i v krizových situacích. V současné době nám, jak jste sám řekl, vypomáhá kaplan z Tábora, ale od příštího roku mám příslib, že opět budeme mít svého „padreho“ přímo v Bechyni.

12) Pane plukovníku, kde vidíte pluk v roce 2025, kdy má finišovat dle KVAČR nejen řada modernizačních projektů, nákupů, ale také zvýšený podíl HDP vynaložený na obranu?

Já o sobě tvrdím, že jsem opatrný optimista. Věřím, že dojde k rychlému restartování ekonomiky způsobené koronavirovou krizí a budou dodrženy zdrojová východiska projednaná a schválená vládou ČR. V roce 2025 vidím 15. ženijní pluk jako plně bojeschopný útvar, který je naplněn kvalifikovaným personálem na minimálně 90 %, doplněn rozhodující ženijní technikou s odpovídající balistikou v souladu s milníkem 2025, připraven plnit stanovené úkoly v souladu se stanovenými cíli výstavby, vycvičen dle standardů NATO a s odpovídající nemovitou infrastrukturou, která bude zajišťovat důstojné podmínky pro výcvik a život pluku.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP