Bude muset Ministerstvo obrany zaplatit pokutu půl miliardy?

 10. 02. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Na dnešním ranním zasedání svolaném na žádost 11 poslanců se Výbor pro obranu zabýval jediným tématem a to: Informací ministra obrany o pokutě za přestupek při realizaci zakázky na víceúčelové vrtulníky ze strany ÚOHS. Přítomni byli kromě ministra obrany Metnara, náčelníka Generální štábu AČR Opaty, také další náměstci Lubor Koudelka a Filip Říha, k dispozici byli náměstkyně pro ekonomiku Blanka Cupáková a státní tajemník MO ČR Petr Vančura.

shutterstock_622874000Foto: Na dnešním ranním zasedání svolaném na žádost 11 poslanců se Výbor pro obranu zabýval jediným tématem a to: Informací ministra obrany o pokutě za přestupek při realizaci zakázky na víceúčelové vrtulníky ze strany ÚOHS. (ilustrační foto) | Shutterstock

Rozhodnutí o udělení pokuty ze strany ÚOHS nebylo vždy jednoznačné. Úřad nejprve pod vedením Petra Rafaje podněty k zastavení řízení společností Leonardo zamítl, aby pak stejná instituce pod vedením nového předsedy Petra Mlsny, pokutu udělil. Výbor tak požadoval informace, zkoumal souvislosti a hledal východiska do budoucna jak předcházet podobným nepříjemným událostem. Už proto, že společnost Leonardo se kromě ÚOHS obrátila také na Evropskou komisi. Předmětem debaty také bylo zajištění financování pokuty v období fakticky sníženého rozpočtu resortu o 5 miliard.

V průběhu jednání výboru postupně vyšlo najevo, že ministerstvo dlouhodobě řeší problém aplikace současné podoby zákona o zadávání veřejných zakázek. Poslanci konstatovali, že dlouhodobé podpoře výboru ministerstvu, potažmo armádě, neprospívá pozdní informování o podobných hrozbách. Za to se ministr Metnar poslancům omluvil s tím, že jeho úřad bude proti tomuto rozhodnutí Úřadu bojovat soudní cestou. Klíč k řešení již ministerstvo uvedlo v předchozích prohlášeních. Jejich partnerem při nákupu vrtulníků H1 nebyly soukromé subjekty, ale podle způsobu realizace vláda-vláda, exekutiva Itálie (resp. pozdější vítěz, vláda USA).  A ta na výsledky tendru nereagovala. K dnešnímu dni také na úrovní vlády nebo ministrů obrany obou států neprobíhá žádná komunikace k tomuto tématu. Ministr pouze připustil výměnu názorů na úrovni náměstků obou zemí. Za ČR to je náměstek sekce průmyslové spolupráce Tomáš Kopečný. 

Co se tedy stane, resp. co by se mělo stát. Ministerstvo obrany 16. 2. 2021 předloží ÚOHS rozklad, ve kterém sdělí své stanovisko a proti udělené pokutě se odvolá. Podle ministra Metnara, vzhledem k předchozím stanoviskům ÚOHS, může o věci rozhodnout pouze soud. Na stole by také měla být změna zákona o zadávání veřejných zakázek. Podle stanoviska ministra je současný stav neuspokojivý, neřeší specifické potřeby armády a v podstatě každé výběrové řízení je současnou metodikou a protichůdnými stanovisky ÚOHS odsouzeno minimálně k významným časovým průtahům. Podle resortu obrany by bylo řešení zákon upravit podle vzoru Francie nebo Švédska. Předsedkyně výboru Jana Černochová upozornila, že ve Sněmovně leží novela zákona o veřejných zakázkách, kdy by po doplnění a úpravě nový zákon mohl lépe sloužit svému účelu. Ministr obrany však namítl, že úprava musí proběhnout s rozvahou a takovým způsobem, aby neohrozila již vyhlášené tendry. Proto je to podle něj úkol pro příští vládu.

Výbor pro obranu následně přijal na návrh předsedkyně Jany Černochové usnesení, ve kterých vzal na vědomí informaci ministra obrany o možné pokutě, žádá jej, aby učinil taková organizační a personální opatření, která zabrání podobně závažným problémům. Na návrh poslance Jana Bartoška pak výbor žádá Ministerstvo obrany, aby dál pokračovalo v realizaci aliančních závazků ve výši výdajů 2 % HDP na obranu a dokončilo navrácení 5 miliard do rozpočtu.

V rámci výše uvedeného jsme se zeptali účastníků ranního zasedání Výboru pro obranu na otázku, jak hodnotí aktuální stav rozhodnutí ÚOHS o pokutě za přestupek při realizaci zakázky na víceúčelové vrtulníky. 

Níže uvádíme odpovědi těch, co reagovali:

Jana Černochová (ODS), předsedkyně výboru

Rozhodnutí ÚOHS o pokutě je zatím nepravomocné. Nicméně pokud by na pokutu skutečně došlo, byl by to nepochybně zásadní problém pro rozpočet Ministerstva obrany, které by muselo tyto peníze v rozpočtu nalézt. Pokud by se nepravomocné rozhodnutí změnilo na pravomocné, znamenalo by to pochybení ministerstva a trest - jakkoli bolestivý - je na místě. Po dnešním jednání výboru pro obranu beru na vědomí obhajobu ministerstva, že procesně nespáchalo žádné pochybení, ale důležité bude až finální rozhodnutí ÚOHS, které konstatuje, zda to tak skutečně bylo. Stížnosti ministerstva na zákon o zadávání veřejných zakázek jsou opakované a byť jím rozumím, ministerstvo se před několika lety podílelo na tvorbě tohoto zákona a zároveň mělo dostatek času na jeho novelizaci. Opakovaně jsem resort obrany k tomu vyzývala. Nic se nestalo a je to špatně. I proto jsme vyzvali ministra obrany, aby inicioval legislativní, procesní, ale i personální opatření, která zamezí podobným problémům do budoucna. Není možné, aby se tyto věci opakovaly, neboť vrhají špatné světlo na armádu a podkopávají naše společné úsilí o navyšování jejího financování a modernizaci.

Radovan Vích (SPD), místopředseda výboru

Podle UOHS nakládalo MO při nákupu vrtulníků pro AČR s penězi daňových poplatníků nezákonně a UOHS zároveň uložil MO pokutu ve výši 550 milionů korun. MO proti tomu je připraveno podat rozklad do 16.2. 2021. Nevím, čím chce MO v rámci rozkladu argumentovat. Nicméně někdo zřejmě pochybil, ale počkejme, jak dopadne rozklad, pokud bude podán. V této věci je potřeba zdůraznit složité právní prostředí a různé pohledy právních výkladů na uvedenou věc. Navíc do toho zřejmě vstoupí i Evropská komise. Pro mě je důležité, odkud se v případě, že rozpor dopadne negativně ve prospěch MO, vezme 550 milionů korun v rozpočtu MO. Jestli to bude z akvizic anebo z provozních výdajů. Byl bych nerad,aby to mělo dopad na naše vojáky. Smutné je i to, že tyto skutečnosti se jako poslanci dozvídáme jako první z médií, a nikoliv v rámci jednání Výboru pro obranu.

Antonín Staněk (ČSSD), místopředseda výboru

Domnívám se, že pokud by rozhodnutí o pokutě bylo pravomocné, což zatím není, pak by to pro ministerstvo obrany byl problém. Peníze by se musely najít již v tak pokráceném rozpočtu a určitě by to nebylo jednoduché. Nicméně na jednání výboru pro obranu padly argumenty ze strany MO, v jejichž světle je možné vzniklou situaci vidět i jinak, a proto se MO proti rozhodnutí odvolá. Výbor vzal argumenty MO na vědomí a dále bude situaci sledovat.

Jan Lipavský (Piráti), místopředseda výboru

Domnívám se, že v situaci, kdy ministerstvo obrany jednalo přímo s italskou vládou, není stížnost soukromé firmy na místě. Zde souzním s argumentací ministerstva obrany. Též souhlasím s tím, že ministerstvo podniká příslušné právní kroky. Pokud je zakázka uzavírána na bázi G2G (vláda-vláda), tak nerozumím tomu, jak může ÚHOS rozhodovat v duchu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Michal Ratiborský (ANO)

Z mého pohledu je přinejmenším předčasné komentovat nepravomocné rozhodnutí, které skončí u soudu. Zároveň si myslím, že firma Leonardo nebyla součástí veřejné zakázky v režimu G2G, takže ani nebyla oprávněná podat stížnost k ÚOHS.

Karel Krejza (ODS)

Dnes se nám snažil ministr Metnar na mimořádném výboru vysvětlit, že pokuta od UOHS je v podstatě způsobena chybou v zákoně o ZVZ, resp. jiným právním výkladem, než tím, který použilo ministerstvo při nákupu vrtulníků. Počkám si na rozklad a na další kroky UOHS. V každém případě stále pokuta 550 mil platí, i když není pravomocná. I když ministerstvo utrácelo v akvizicích více než v minulých letech, pořád mu 1,9 mld. zůstalo, což ve světle událostí (5 mld. z rozpočtu bolševiky odebráno v kombinaci s pokutou od UOHS) nevrhá dobré světlo.   

Jan Bartošek (KDU-ČSL)

Celá situace je o to složitější, že došlo k desetimiliardovému snížení rozpočtové kapitoly ministerstva obrany vydíráním KSČM při jednání o státním rozpočtu v prosinci loňského roku.  Nyní s dalším vývojem ukazuje na skutečnost, že MO ČR rozpočtově není v dobré kondici. Byť již došlo k vrácení poloviny této sumy z rozpočtové rezervy, ÚOHS vyměřená pokuta 0,5 mld. Kč by pro ministerstvo byla velkou ekonomickou zátěží. Z dnešního jednání výboru pro obranu PSP ČR vyplynulo, že MO ČR se proti rozsudku ÚOHS bude bránit soudní cestou. Je tedy nutné počkat na výsledek soudu, ale podstatné je, že vyměřená pokuta nezastaví realizaci zakázky na víceleúčelové vrtulníky. Modernizace české armády může při všech těchto komplikacích pokračovat a to je dobře. Osobně si myslím, že závěry tohoto soudu, tzn. prošetření, zda došlo, či nedošlo k pochybení ze strany MO ČR, jsou naprosto zásadní i pro veškeré další budoucí projekty.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP