Nový návrh zákona o zbraních bude modernizovat stávající zbraňové právo

 07. 01. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Ministerstvo vnitra předložilo vládě k projednání návrh zákona o zbraních, který bude, spolu s návrhem zákona o munici, modernizovat stávající zbraňové právo a zcela nahradí stávající zákon o zbraních. Návrh zákona o zbraních bude postaven na principu zachování toho, co se osvědčilo, a nahrazení toho, co se přežilo. Zákon tak zachovává vysoký standard podmínek, za kterých může osoba získat přístup ke zbraním, ale jednak odbourává přebytečnou administrativní zátěž, která je s tím nyní spojena, a jednak právní úpravu celkově zpřehlední.

shutterstock_1437625481Foto: Nový návrh zákona o zbraních bude modernizovat stávající zbraňové právo (ilustrační foto) | Shutterstock

Navrhovaný zákon současně zásadně posílí prvky e-governmentu. Zákon ruší „papírové“ doklady. Drtivou většinu úkonů a podání bude možné učinit elektronicky a to prostřednictvím samoobslužného portálu provázaného s Centrálním registrem zbraní. Tím bude mj. dosaženo optimálního souladu s právní úpravy v oblasti zbraní se zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. 

Zbrojní oprávnění bude vydáváno na dobu neurčitou a bude snížen počet jeho skupin. Výrazně redukován bude počet skupin zbrojní licence. Zjednodušena a zefektivněna bude též právní úprava zkoušek odborné způsobilosti a právní úprava zdravotní způsobilosti bude důsledně provázána s platnou zdravotnickou legislativou.

Zákon dále přehledněji a jednoznačněji upraví práva a povinnosti držitelů zbraní a zásadně zjednoduší úpravu přestupků. Současně bude zajištěna návaznost zákona na zákon o munici, zákon č.14/2021 Sb. a další související zákony.

Nový zákon se bude týkat držitelů zbraní (fyzických i právnických osob), Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva obrany, Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, Policie České republiky, zastupitelských úřadů, obcí a dalších orgánů veřejné moci, které budou v rámci plnění svých úkolů nakládat se zbraněmi a střelivem, aniž by byly z působnosti zákona výslovně vyloučeny.

Cílem návrhu bude zachování konkurenceschopnosti tuzemských výrobců zbraní, střeliva a souvisejících technologií. Bude zajištěna vysoká efektivnost systému kontroly přeshraničního pohybu zbraní a střeliva, a zároveň bude zesílena provazba zákona o zbraních na licenční předpisy. 

Stávající podnikatelé – držitelé zbrojních licencí se budou muset přizpůsobit novým požadavkům vyplývajícím z nového zákona. V zásadě se však bude jednat o opatření organizační, která si nevyžádají další náklady na straně firem, a zejména v oblasti administrativní náročnosti a přehlednosti a srozumitelnosti právní úpravy by měla být nová právní úprava i k podnikatelskému prostředí uživatelsky přívětivější, než je tomu v současnosti.

Nově bude explicitně vyřešen právní status zbraní držených obcemi pro potřeby obecních policií a zbraní v muzeích ve vlastnictví krajů nebo obcí.

Vydávání zbrojních oprávnění, zbrojních licencí, povolení a vedení dalších správních  řízení podle zákona může představovat korupční riziko. Toto riziko je minimalizováno jednak samotnými postupy podle správního řádu, víceinstančností, soudním přezkumem a důslednou kontrolou dotčených správních orgánů. Prostor pro korupční jednání bude v případě přijetí nové právní úpravy oproti dnešní situaci naopak zásadně zúžen (jednoznačnější, transparentnější a srozumitelnější vymezení práv a povinností, snížení četnosti a různorodosti administrativních postupů).

Zdroj: Ministerstvo vnitra

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP