Při mezinárodním cvičení NATO se tentokrát nebojovalo, ale zastrašovalo

 20. 11. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

„Steadfast Jupiter 2021 mi ukázal, že média hrají v případě mezinárodních nepokojů zásadní a nepostradatelnou roli,“ říká kapitánka Zuzana Králíková z mezinárodního Centra ve Vyškově. Dvoutýdenního mezinárodního cvičení NATO se zúčastnilo přibližně 5 000 vojáků i civilních zaměstnanců z 26 zemí cvičících v 18 různých lokalitách. Jedním z nich bylo i Velitelství spojeneckých společných sil Brunssum (JFCBS).

„Při cvičení jsem byla zařazena na pozici tiskové mluvčí v rámci logistického komponentu, který měl za úkol podporovat jednotky NATO při jejich aktivitách. Na této funkci jsem působila poprvé a během těch pár dní jsem získala celou řadu nových zkušeností,“ vysvětlila svoji roli v rámci cvičení kapitánka Králíková, která působí v Joint Chemical, Biological Radiological and Nuclear Defense Centre of Excellence (JCBRN Defence COE).

kpt. Zuzana Králová (zleva) a kpt. Zuzana Králíková (zprava), JFC BrunssumFoto: Kpt. Zuzana Králová (zleva) a kpt. Zuzana Králíková, JFC Brunssum | Ministerstvo obrany ČR

Steadfast Jupiter je další z řady pravidelných cvičení vedených Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), řízených Joint Warfare Center (JWC). Hlavním úkolem je zajistit vycvičenost spojeneckých sil, aby byly připravené reagovat na jakoukoli hrozbu z jakéhokoli směru. „Scénář nás zavedl do Pobaltské oblasti, kde jedna ze sousedních fiktivních zemí začala shromažďovat své vojenské jednotky u hranic třech členských států NATO, které následně zažádali o podporu spojenců. Na rozdíl od minulých cvičení byl důraz kladen především na odstrašení protivníka a přípravu k obraně v případě jeho agrese,“ popsal celkovou rozehru brigádní generál Jaroslav Schön, řídící výkon operační logistické podpory v čele velitelství JLSG rozvinutého ve stanovém táboře v Brunssumu.

I pro něj bylo cvičení velkým přínosem. „Pro JLSG jako nově vzniklé velitelství to byla příležitost završit kolektivní výcvik, prověřit to co jsme se doposud naučili a zejména vyzkoušet, zda jsme schopni podávat požadovaný výkon pod tlakem. Pro mne osobně bylo příležitostí prověřit, jak je velitelství JLSG připraveno pro nastávající pohotovost v rámci NRF. Také ostatní velitelství si díky cvičení mohla uvědomit, že bez logistiky nic nefunguje a není dobré jí podceňovat. Obecně nás Steadfast Jupiter posunul v oblasti výcviku velitelství. Dal nám možnost prověřit existující Standardní operační instrukce, identifikovat části hodné doplnění nebo vylepšení. Nicméně, to je pouze dobrý začátek a ve výcviku velitelství JLSG budeme dále pokračovat.“ Velkým přínosem podle brigádního generála je i nová zkušenost ve spolupráci s médii: „Poprvé jsem si vyzkoušel vystupovat před kamerou v živém rozhovoru v cizím jazyce. Není to vůbec jednoduché a vyžaduje to značnou přípravu.“ 

Právě mediální rozehra a pozice tiskových mluvčích sehrála v celkovém obrazu cvičení velkou roli. „Všechno se přibližovalo reálné situaci. Mediální tým připravoval každý den troje večerní zprávy, fungoval tzv. chatter jako zástupce sociálních sítí. Právě pro účely večerních zpráv jsme chystali výstupy v podobě rozhovorů nebo různých tiskových příspěvků. Pomalu už jsem ani nerozlišovala, co je skutečné a co fiktivní,“ svěřila se se svými zážitky kapitánka Králíková. Podle ní také spolupráce všech tiskových mluvčích na různých úrovních v rámci NATO byla na vysoké úrovni: „Každý den jsme se scházeli přímo s hlavním tiskovým oddělením, abychom si upřesnili denní záměr naší další činnosti. Odpoledne jsme pak přes videokonferenci komunikovali i s ostatními velitelstvími. Jednacím jazykem byla angličtina. Nejhorší ze začátku bylo se orientovat ve všech těch zkratkách, ale časem i do toho člověk pronikne.“ 

společná fotka JLSG BSFoto: Společná fotka JLSG BS | Ministerstvo obrany ČR

Zapojení příslušníků armády České republiky v tomto cvičení v obecné rovině bylo důležité proto, že šlo o mezinárodní cvičení zcela v duchu tří hlavních funkcí NATO, v tomto případě s důrazem na odstrašení (Deterence) v rámci společného řešení krize. „Pokud se zaměřím pouze na operační logistiku, důležitost se nijak nesnižuje. Vzhledem ke zdrojovým limitům, AČR nemůže budovat nasaditelnou operační logistiku v plném rozsahu. Může však, a také musí v tomto segmentu nejprve budovat schopnosti, poté být schopna nabídnout a v případě potřeby nasadit do operace příspěvek odpovídající velikosti České republiky,“ doplnil brigádní generál Schön. 

Velitelem logistické podpory JLSG (Joint Logistics Support Group – Společná skupina logistické podpory), brigádního generála Jaroslav Shöna, jsme se zeptali na pár otázek:

Jakým způsobem byla logistická podpora, tedy celé JLSG, zapojena do nedávného cvičení Steadfast Jupiter 2021?

Zabezpečení operační, třetí úrovně logistiky ve společných operacích NATO cestou Joint Logistics Support Group (JLSG), tedy společného mezinárodního logistického prvku na úrovni komponentních velitelství (pozemní, vzdušný, námořní, speciální), není novinkou. Tento koncept je v NATO rozvíjen již nějakých 15 let. V případě Steadfast Jupiter 2021 však JLSG nebylo poprvé kompletně vytvořeno vyčleněním jádra (Core Staff Element - CSE) tvořeného předurčeným personálem ze struktury Joint Force Command (JFC) a posíleného doplňujícím personálem (Augmentees) vyčleňovaným jak přímo aliančními zeměmi, tak z dalších prvků NATO. Jak možná víte, v rámci adaptace velitelských struktur NATO a na základě rozhodnutí North Atlantic Council (NAC) ze dne 29. května 2020 byla zahájena výstavba dvou JLSG jako samostatných mezinárodních velitelství přímo podřízených SACEUR, který v případě vzniku krize a pro účely hotovosti v rámci NATO Response Force (NRF) deleguje operační kontrolu (OPCON) příslušnému veliteli JFC, v našem případě JFC Brunssum. JLSG HQ Brunssum bylo certifikováno před dvěma lety během cvičení Trident Jupiter 2019. Tato certifikace oficiální  platí 3 roky. Nicméně, s téměř kompletně novým týmem jsem cítil potřebu završit výcvik alespoň vlastním, interním zhodnocením úrovně připravenosti. Jakkoliv konečné posouzení bylo na mně, usilujíc o objektivnost jsem se opíral o hodnocení dvou nezávislých institucí, kterými byli Senior Mentor a tým pozorovatelů z Joint Warfare Centre (JWC). 

Jak významnou roli hraje logistická podpora v  NATO obecně?

Nedílnou součástí jakékoliv vojenské formace je logistika. Logistika sama o sobě nemůže vyhrát žádný boj, nicméně mnoho kampaní bylo ztraceno kvůli podceněné, poddimenzované logistice. Operace NATO se vyznačují svým mnohonárodním a expedičním charakterem. Zkušenosti z minulých operací NATO podporovaných mnohočetnými národními logistickými řetězci fungujícími vedle sebe v daném a velmi často omezeném prostoru ukázaly na značné nevýhody takovéhoto řešení. Vyjmenoval bych čtyři nejzásadnější. První je skutečnost, že mezinárodní velitel odpovědný za operaci nemá naprosto žádnou kontrolu nad jejím logistickým zabezpečením. Druhou nevýhodou je nepříznivý souhrnný poměr národních logistik, vůči nasazeným silám. To, vedle zbytečně vysokých nákladů, vede k třetí nevýhodě, kterou je zahlcení dostupných kapacit v prostoru operace ať se jedná o infrastrukturu, nebo  možnost pořizování materiálu a služeb. A v konečném důsledku to vše vede ke čtvrté nevýhodě, kterou je nepříznivé soupeření národních logistik mezi sebou vedoucí k jejich vzájemnému blokování a nepřiměřené eskalaci cen pořizovaných komodit a služeb v prostoru operace.

Proto NATO posledních 20 let hledá způsob, jak tuto nepříznivou situaci změnit. Výsledkem byl nejprve koncept vytvoření Multinational Joint Logistics Centre (MJLCC) v operaci, což byla entita s pravomocí koordinovat paralelní nasazené národní logistiky. Přestože tento koncept přinesl určité úspory, postupně se ukázalo, že nepřinesl potřebnou pružnost v logistickém zabezpečení operace. Proto byl tento koncept nahrazen konceptem Joint Logistics Support Group (JLSG), který oproti předchozímu přináší mezinárodní logistické výkonné prvky, kterým mezinárodní velitel může přímo velet a navíc získává kontrolu, byť regulovanou, nad národními logistickými prvky, tzv. Logistics Control (LOGCON). To mezinárodnímu veliteli navrací odpovídající pravomoc a tím pružnost potřebnou pro zdárné vedení operace.  

velitel Allied Joint Force Command BRUNSSUM gen. Jörg Vollmer při kontrole stanového tábora při cvičení STJU 21;doprovod gen. Jaroslav SchönFoto: Velitel Allied Joint Force Command BRUNSSUM gen. Jörg Vollmer při kontrole stanového tábora při cvičení STJU 21; doprovod gen. Jaroslav Schön |  Ministerstvo obrany ČR

Co pro Vás osobně cvičení Steadfast Jupiter 2021 znamenalo a co jste si z něho odnesl?

Cvičení s takovouto důležitostí a na takové úrovni zapojení, od strategické přes operační až po taktickou úroveň, je připravováno pro každé JFC a jeho komponenty v dvouletém cyklu. Tento dvouletý cyklus v kombinaci s tříletým systémem rotací personálu znamená jít do cvičení s jednou třetinou již vycvičeného personálu a dvěma třetinami nového personálu. To platí pro organizace s ustálenou, zavedenou strukturou. My se však momentálně nacházíme v přechodném období, kdy jsme po oficiální aktivaci přišli změnou personálního modelu o naprostou většinu původního personálu. V důsledku toho náš tým šel do cvičení s pouhými třemi příslušníky certifikovanými v roce 2019. Naprostá většina našeho současného personálu cvičení celého velitelství JLSG doposud nezažila a navíc jsme pořád závislí na doplnění personálem vysílaným jak přímo členskými státy, tak z ostatních součástí NATO. V důsledku toho jsme tento rok měli tři na sebe navazující hlavní cíle kolektivního výcviku. První, vycvičit náš nový kmenový personál tak, abychom byli schopni přijmout posilující personál. Druhý, co nejrychleji integrovat posilující personál a stmelit velitelství do jediného týmu. A konečně třetí, dokončit kolektivní výcvik až na úroveň umožňující plnit úkoly v případě aktivace a nasazení v operaci.  Bez aktivního přístupu našeho kmenového personálu bychom nebyli schopni dosáhnout ani jednoho z těcho cílů. Úsilí a iniciativa našeho posilového personálu byla klíčová pro úspěšné naplnění druhého a třetího cíle. A bez úsilí vysoce erudovaného týmu JWC doplněného o Response Cell rozehrávající incidenty a hrající podřízené jednotky bychom neměli realistické prostředí umožňující kvalitní výcvik. A právě pro toto vynakládané úsilí a projevovaná iniciativa v průběhu přípravy a i samotného cvičení mne naplňuje obdivem k mým podřízeným a pýchou nad jejich dosaženými výsledky. Považuji si za velikou čest velet jak každému jednomu příslušníkovivelitelství, tak týmu JLSG jako celku.

Co takové cvičení znamená pro Českou republiku vzhledem k tomu, že jsou do něho zapojeni i příslušníci AČR?

Zapojení příslušníků AČR v tomto cvičení je v obecné rovině bylo důležité proto, že šlo o mezinárodní cvičení zcela v duchu tří hlavních funkcí NATO s důrazem na odstrašení (Deterence) náležející k funkci společné řešení krize, pochopitelně s přesahem do obou dalších funkcí (rozvíjení partnerských vztahů a příprava na kolektivní obranu) I pokud svoji odpověď zúžím na  operační logistiku, důležitost se nijak nesnižuje. Vzhledem ke zdrojovým limitům AČR nemůže budovat nasaditelnou operační logistiku v plném rozsahu. Může však, a take musí, budovat, být schopna nabídnout a případně nasadit do operace podíl odpovídající velikosti České republiky. V souladu s tímto požadavkem AČR podporuje concept JLSG, a to hned ve dvou rovinách. První je zásadní podíl na budování velitelství JLSG jako společné schopnosti států V4. Druhou je budování prvku nasaditelné logistiky operační úrovně, konkrétně praporu podpory nasaditelných sil. Mimoto se AČR aktivně angažuje v Logistickém klastru v rámci Konceptu rámcové země (Framework Nation Concept - Cluster Logistics FNC-CL), který se významným způsobem podílí na implementaci konceptu JLSG. Abych se však vrátil k Vaší otázce, účastí příslušníků AČR na cvičení rozsahu STJU 2021 v sestavě velitelství JLSG aktivně vyjadřuje podporu tomuto konceptu a navíc tím připravuje svůj personál.
 
Jaké jsou plány do budoucna?

Cvičení Steadfast Jupiter 2021 nás posunulo v oblasti výcviku velitelství. Dalo nám možnost prověřit existující Standardní operační instrukce, identifikovat části hodné doplnění, vylepšení. Nicméně, to je pouze dobrý začátek a ve výcviku velitelství JLSG budeme dále pokračovat. Mimoto, nedílnou součástí JLSG jsou podřízené jednotky, které provádí výkon. Zde máme ještě mnoho co dohánět a proto je to další oblast, na kterou se hodláme zaměřit v dalším období. Vedle toho navíc nesmíme zapomenout na naše závazky ve smyslu podpory výcviku našeho sesterského velitelství JLSG v Neapoli a řady dalších cvičení.

Počátečních operačních schopností jsme dosáhli k 1. dubnu 2021, stejně jako naše sesterské velitelství JLSG v Neapoli, a v současné době jsme zhruba na 65 procentech našich mírových počtů.

Zdroj: Armáda České republiky

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP