Sněmovna tlak EU na odzbrojování ustála, zbraně zůstávají majitelům

 28. 10. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Dlouho očekávané novely Zákona o zbraních a Zákona o nakládání se zbraněmi nedávno projednala a schválila Poslanecká sněmovna. Úprava reaguje na Směrnici EU o držení zbraní, která reagovala na teroristické útoky a omezovala majitele legálně držených zbraní. Vzhledem k tomu, že klíčová rozhodnutí před přijetím této novely prošla Výborem pro bezpečnost PSP, požádali jsme členy výboru podle zastoupení politických stran, aby se pro CZ DEFENCE vyjádřili a zhodnotili přijetí výsledné verze zákona. 

shutterstock_1095156770
Foto: Dlouho očekávané novely Zákona o zbraních a Zákona o nakládání se zbraněmi projednala a schválila Poslanecká sněmovna. | Shutterstock

Oslovili jsme zástupce všech devíti parlamentních stran. Zareagovali čtyři. Předseda výboru Radek Koten (SPD), Jana Černochová (ODS), Marek Novák (ANO) a Jan Bartošek (KDU-ČSL). Tady jsou jejich odpovědi:

1) Dne 23. 10. 2020 Poslanecká sněmovna Parlamentu na své 62. schůzi projednala a schválila novelu Zákona o zbraních (sněmovní tisk 92) a Zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (sněmovní tisk 669). Mohl/a byste čtenářům přiblížit, co chystané změny znamenají pro držitele legálních zbraní?

Radek Koten (SPD)
SPD vždy byla a je proti jakémukoliv zasahování do zbraňové legislativy a bezpečnostní politiky ČR ze strany EU. Většinu negativních direktiv EU obsažených v implementační novele zákona o zbraních řeší takzvaný Nadstavbový zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Zjednodušeně řečeno: Co zakazuje směrnice EU, je možné používat a vlastnit jako vycvičená záloha, nebo posila bezpečnostních sborů. 

Jana Černochová (ODS)
V prvé řadě je nutné vzpomenout, proč jsme novelu zákona o zbraních projednávali. Od roku 2015 čelí střelecká komunita tzv. zákazové směrnici o zbraních, kdy Evropská komise zneužila teroristický útok v Paříži a nesmyslně a nelogicky omezovala legální držitele zbraní, ačkoliv útoky byly prováděny nelegálními zbraněmi a často pocházely mimo hranice EU. ODS několikrát apelovala na vládu, aby na úrovni EU zamezila přijetí této směrnice, ale tato naše snaha byla tehdejší vládní koalicí opakovaně vetována. Úspěšně jsme blokovali projednávání implementace směrnice v Poslanecké sněmovně do chvíle, než Soudní dvůr EU rozhodl o tom, že ji ČR musí implementovat. Následovalo složité vyjednávání a hledání cest a způsobů, jak co nejvíce zmírnit dopady na legální držitele zbraní. Díky předloženým pozměňovacím návrhům, zejména toho výboru pro bezpečnost, jsme byli schopni řadu věcí upravit tak, aby omezení střelecká komunita významně nepocítila. Jako například prodloužení časové hranice pro posouzení, zda se na dosavadní legální držitele zbraní směrnice vztahuje či nikoli, zjednodušení výjimek na zbraně v nové kategorii zbraní A-I, zachování platnosti zbrojního průkazu, povolení noktovizorů a přesun tlumičů do kategorie C, vyhlášení tzv. zbraňové amnestie a další úpravy, které maximálně možným způsobem zmírnily dopady implementace. Oproti tomu nový tzv. nadstavbový zákon ODS od počátku podporovala a vnímáme jej velmi pozitivně. Dokonce jej bez nadsázky můžeme označit jako další milník v budování důvěry mezi legálními držiteli zbraní a státem.

Marek Novák (ANO)
V první řadě je nutno říci, že přijetí novely je reakcí na politický akt „odzbrojování" ze strany Evropské unie. Proti navrhovanému předpisu EU jsme zachovali desetiletou platnosti zbrojních průkazů, zavedli zbraňovou amnestii, kdy může být zbraň v rámci zákona legalizována a možnost používat tlumiče a zaměřovače pro noční vidění.

Jan Bartošek (KDU-ČSL)
Novela zákona o zbraních a nakládání s nimi po dlouhých přípravách a projednáváních konečně prošla poslaneckou sněmovnou. Jedná se o novelu zbraňové legislativy, která reaguje na veřejně známou evropskou směrnici a která s sebou nese celou řadu změn. Změna přinese například nové kategorie zbraní, umožní používat tlumiče hluku výstřelu a zaměřovače pro noční vidění. Zjednodušení způsob likvidace zbraní a například použití zbraní při kulturně-historických akcích. Zákon má také zavést požadavky na střelnice. Úřady, do nichž je vstup se zbraní zakázán, by měly zajistit uložení zbraně.

Platnost zbrojních průkazů zůstane desetiletá, nezkrátí se tedy na polovinu, jak bylo v původní novele zbraňového zákona. Dále také bude zákonem výslovně zaručeno právo mít zbraň.


2) Jaký hlavní význam spatřujete v přijetí druhého projednávaného tisku 669, označovaného zkráceně jako "nadstavbový zákon"?  

Radek Koten (SPD)
Nejdůležitější věcí je vznik "Systému střelecké přípravy". Tento návrh zákona tímto posiluje možnost občana zapojit se do obrany státu, a tím i používat svoje legální zbraně a v případě krizových stavů, jako vycvičená posila bezpečnostních sborů. Zjednodušeně - vyjímá zbraně (zakázané) směrnicí EU z tohoto zákazu a vyčleňuje je k obraně ČR. Zakazuje také vytvářet ozbrojené „Lidové milice, hlídky Šarija a Minářjugend“. Zřejmě nikdo z nás nechce, aby byly v ČR prosazovány politické, nebo náboženské cíle se zbraní v ruce.

Jana Černochová (ODS)
Důležitý význam má zejména pro bezpečnost a obranyschopnost České republiky, jelikož má ambice pozitivně ovlivnit připravenost legálních držitelů zbraní pro potřeby státu, jelikož osoby účastnící se nových programů střelecké přípravy budou stanovenou zálohou státu pro plnění úkolů při zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky. V rámci vzniku systému střelecké přípravy se mj. počítá i s možností materiální podpory střelců ve formě možného darování střeliva nebo využití zázemí střelnic vlastněných státem. Účast bude samozřejmě dobrovolná a bude mít různé stupně, od prohlubování právního povědomí použití zbraně, přes bezpečné zacházení se zbraní až například po praktické střelby. Zákon otevírá i možnost v budoucnu efektivněji řešit některé krizové situace. Nový zákon jde ale ještě dál a zavádí možnost zakazovat nebezpečné ozbrojené skupiny a různé potencionálně nebezpečné paramilitární organizace, které chtějí ozbrojenými prostředky prosazovat svou ideologii a narušovat bezpečnost státu. V neposlední řadě umožní příslušníkům bezpečnostních sborů nakládat se zbraněmi i v době mimo službu. Jako každý nový zákon si samozřejmě musí projít testem samotné praxe a uvidíme, zda bude zapotřebí na něm dál pracovat a vylepšovat ho.

Marek Novák (ANO)
Tento zákon je z mého pohledu velmi důležitou normou, která opravdu v našem řádu čím dál víc absentovala. Jedná se především o znemožnění zakládání a fungování paramilitárních skupin a domobrany mimo veřejnou kontrolu.
Sdružování občanů plně podporuji, nicméně  zde bylo nutno jasně nastavit právní rámec pro subjekty, které mají za cíl při své činnosti používat zbraně. Nemůžeme dopustit, aby zde vznikaly subjekty, jejichž hlavní myšlenkou může být jakkoliv orientovaná nenávist, ať už k jiné rase, národnosti, či sociální skupině obyvatel. Osobně se setkávám se spolky, které pracují s mládeží, motivují své členy právě ke společenské odpovědnosti, lásce k vlasti a demokratickému řádu společnosti. Právě zde vidím smysl jednoznačné podpory této činnosti.
Mimo hlavní myšlenku návrhu zákona jsou zde řešeny další oblasti, jako zavedení možnosti střelecké přípravy a nastavení jasného právního a odborného rámce. Předkladatelé se mimo jiné inspirovali jak dobrou praxí u subjektů v České republice, tak také benchmarkem okolních zemí, kde je již podobná norma zavedena, konkrétně ve Švýcarsku, Izraeli a Finsku.

V oblasti snížení rizika zneužití výrobků, které mohou být využity jako zbraně, je cílem zpřísnit pravidla zejména v době trvajícího ohrožení státu, tedy krizovém stavu, kterým  si také aktuálně procházíme. V neposlední řadě je cílem umožnit v optimálním rozsahu nakládat se zbraněmi osobám v postavení příslušníka bezpečnostního sboru nebo obdobným osobám s odpovídajícím výcvikem v nakládání se zbraněmi právě tak, aby tyto osoby byly efektivně plnit své úkoly a přispívat k zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, a to právě i v době mimo svou službu nebo mimo pracovní dobu. A známe mnoho případů, kdy právě tito lidé pomohli zachránit právě jiné životy nebo majetek svých spoluobčanů.

Závěrem zdůrazním, že oblast nakládání se zbraněmi je jednou z nejdůležitějších, klíčových oblastí právní úpravy v bezpečnostní oblasti. Ta je navíc oblastí průřezovou. Představuje průnik celé bezpečnostní politiky státu. Jedním z našich nejdůležitějších úkolů právě i jako poslanců Parlamentu je zabezpečit bezpečnost obyvatelstva. Bezpečí je dle uznávané Maslowovy pyramidy jednou z nejzákladnějších potřeb člověka.

Jan Bartošek (KDU-ČSL)
Přijetí tisku 669 jistě představuje významnou novinku pro vnitřní pořádek a bezpečnost České republiky. Zásadní část zákona představuje zavedení dobrovolného systému střelecké přípravy, který bude stát podporovat. Tento systém kvalitně funguje například ve Finsku. Věřím, že i u nás bude mít podobný program střelecké přípravy dobré výsledky.

Další část zákona míří do budoucna a to k znemožnění vzniku ozbrojených skupin. Stát usiluje o maximální zajištění bezpečnosti a paralelní "ozbrojené složky" celkovému systému nijak neprospějí. Zapojení veřejnosti do participace na bezpečnosti jistě je cesta jak posilovat naší společnou bezpečnost a za tímto účelem vzniká zmiňovaná střelecká příprava a jednotky aktivní zálohy.

3) Nad většinou textu obou návrhů panuje vzácná shoda napříč politickým spektrem. Čemu to přisuzujete? Byly naopak pasáže, kde jednoznačná shoda není? O čem tyto pasáže či pozměňovací návrhy jsou?

Radek Koten (SPD)
Většina poslanců chápe závažnost situace ve zbraňové legislativě ohledně diktátu EU, jen si nedokážou otevřeně přiznat, že nejsme suverénní stát a jediným řešením nepřijímat direktivy EU, je vystoupení ČR z tohoto nyní už totalitního svazku. Pozměňovací návrhy SPD neprošly, protože MV pod vedením ministra Jana Hamáčka návrhy SPD účelově blokovalo. Například věcný návrh SPD k tisku 92, ohledně nové pravomoci PČR nevydat zbrojní průkaz dosud soudně netrestanému potenciálnímu teroristovi, obyvateli států EU, nebo NATO, s přechodným pobytem v ČR. Zjednodušeně řečeno, policie, díky nepřijetí pozměňovacího návrhu SPD, nemá možnost zamítnout vydání zbrojního průkaz osobě, která má sice zatím čistý trestní rejstřík, i když současně zpravodajské služby již mají informace o jejím napojení a IS, nebo jinou teroristickou organizaci. Je to obrovské bezpečnostní riziko, ovšem stranám ODS, ČSSD, ANO, Piráti, STAN, TOP09 a KDU-ČSL to zřejmě nevadí a je jim jedno, že mohou umírat lidé, občané ČR. Celá věc je o to absurdnější, že MV to zdůvodňovalo možnou diskriminací občanů (teroristů) ze zemí EU a NATO. Například v Německu není možné vlastnit a použít pro sebeobranu ani pepřový sprej, tedy získání zbrojního průkazu pro občana ČR žijícího v Německu se rovná téměř nule. Takže tady vidíte ty „liberální demokraty“ a jejich vnímání „rovného“ světa. Zde je hlasování a netřeba ho dále komentovat, obrázek, komu je bezpečnost občanů ČR lhostejná, si jistě udělá každý sám.: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=74151&l=cz  

Jana Černochová (ODS)
V oblasti obrany a bezpečnosti dlouhodobě a konzistentně prosazuji nadstranickost tam, kde je to trochu možné. Jako parlamentní zpravodajka obou předloh jsem iniciovala celou řadu jednání a konzultací se všemi, kdo projevili zájem. Nevynechávala jsem ani ty, kterých se zákon bezprostředně dotýká, a hledali jsme společně vhodné cesty a možnosti řešení. Klíčové tedy bylo vyjednávání, kdy díky velkému úsilí a práci ve výboru pro bezpečnost, konzultacím se střeleckou komunitou, odborníky a kvalitními pracovníky ministerstva vnitra naštěstí nemá implementace směrnice v novele zákona o zbraních tak drastický dopad na legální držitele zbraní, jako tomu bylo na úplném počátku legislativního procesu. Přesto stále zastávám názor, že by bylo nejlepší, abychom vůbec implementovat nemuseli. Směrnice vnesla do našeho vyváženého systému jen zmatek a pochybnosti a řadu zbytečných změn a administrativy, které nebyly vůbec v našich podmínkách zapotřebí, jako například původně navržený zákaz některých zásobníků, který se nám nakonec podařilo pozměňovacím návrhem změnit na zavedení zvláštního povolení k držení zásobníků apod. V obou návrzích šlo najít různá témata, na kterých docházelo ke štěpení názorů a pohledů, jako v případě zákazu ozbrojených skupin, nároku na získání zbrojního průkazu, změny kategorizace zbraní atp., ale trpělivou prací a komunikací se postupně v řadě ohledů našla většinová shoda, za což jsem velmi ráda a všem, kteří se na této práci podíleli, tímto moc děkuji. Spolupráce je často v těchto případech velmi vzácná, a proto cenná.

Marek Novák (ANO)
V této oblasti nebylo příliš mnoho místa na politické kličky či překrucování faktů. Byly dány jasné cíle a důležitým prvkem zde byla také shoda členů výboru pro bezpečnost.

Jan Bartošek (KDU-ČSL)
Na zbraňové legislativě se pracuje velmi dlouho, podrobně se tomu věnoval náš výbor a do diskuze přispívala i odborná veřejnost a právě tomu přisuzuji velkou shodu napříč sněmovnou. Debatoval se každý bod, každá případná změna. Všemu předcházela aktivita EU a kontroverzní zbraňová směrnice, proti které Česká republika aktivně vystupovala a musela se s ní následně nějak vypořádat. Šlo zde o zachování naší zbraňové legislativy na vysoké úrovni a to se věřím i povedlo.

Obě novely ještě čeká projednání v Senátu a pak podpis prezidenta republiky.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP