Budoucnost teritoriálních sil AČR pohledem plukovníka Hrabce

 05. 04. 2022      kategorie: Aktivní zálohy
Přidat na Seznam.cz

„Jak vidím Teritoriální síly v budoucnu? Jako plnohodnotnou součást sil AČR, připravenou, vybavenou, interoperabilní a se schopností rychlé reakce na vojenské i nevojenské krizové situace na území ČR,“ říká plukovník gšt. Jaroslav Hrabec z Velitelství teritoria v rozhovoru, který vznikl pro měsíčník A report.

Problematika teritoriální obrany je doménou Velitelství teritoria (VeTer). Dlouhodobě se jí zabývá zástupce velitele Velitelství teritoria plukovník gšt. Jaroslav Hrabec. Zajímalo nás, jak po roce existence hodnotí pozici Teritoriálních sil (TerS), jaké jsou jejich současné úkoly, ale i  to, jak si stojí příslušníci aktivní zálohy (AZ), kteří působí při krajských vojenských velitelstvích.

hrabecFoto: Zástupce velitele Velitelství teritoria plukovník gšt. Jaroslav Hrabec | Ministerstvo obrany ČR

Pane plukovníku, jak si v současné době stojí Teritoriální síly, kde působí a jaké nejbližší úkoly mají před sebou?

Vznik Teritoriálních sil byl logickým krokem, reagujícím na požadavky zajištění obrany ČR vzhledem k  existujícím bezpečnostním hrozbám a rizikům. Současně byl i opatřením systémovým, řešícím nejen zabezpečení části plánovaných opatření zajištění obrany území ČR, ale také organizační zastřešení vojenských prvků – krajských vojenských velitelství (KVV) a  jejich teritoriálních jednotek, které úkoly obrany zabezpečují v jednotlivých územních obvodech krajů. V těchto dvou uvedených rovinách vznikly Teritoriální síly jako součást sil AČR s vlastními úkoly vojenské i správní povahy, spojené s územní působností. Co se týče hlavních působností, vedle již uvedené teritoriální obrany se TerS podílí na realizaci úkolů AČR při vzniku krizových situací nevojenského ohrožení nebo na zajištění Host Nation Support (HNS). Dále jsou výkonným územním prvkem resortu v oblastech operační přípravy státního území, přípravy občanů k obraně státu (POKOS), výkonu státní správy dle branné legislativy nebo mírového a válečného doplňování ozbrojených sil. V rámci dalších působností TerS zajišťují součinnost s orgány státní správy a samospráv v jednotlivých krajích a podílí se také na zajišťování vojenské příhraniční spolupráce.

Co je vlastně specifikem Teritorálních sil a jaké jsou priority v rámci výcviku příslušníků aktivní zálohy?

Vedle již uvedeného spektra působností a úkolů TerS je jejich specifikem, že štáby KVV jsou doplňovány vojáky AZ a teritoriální jednotky jsou v míru na aktivní záloze postaveny. V rámci platné legislativy je institut AZ jediným způsobem, jak mít zajištěny zálohy použitelné v operacích v  míru a  současně připravené pro případ přechodu z  mírových podmínek do podmínek vyhlášení SOS (stav ohrožení státu) nebo VS (válečný stav). Výcvik vojáků AZ proto patří mezi naše prioritní úkoly vyplývající z působností TerS k zajišťování obrany a  vnitřní bezpečnosti. Ještě před převzetím KVV a  jejich jednotek AZ jsme u VeTer definovali strategii pro výcvik, zabezpečení a operační použitelnost našich vojáků AZ TerS. Identifikovali jsme slabá místa v  úrovni výcviku, personálním zabezpečení, materiálním zabezpečení. Požadovanému zvýšení připravenosti našich AZ jsme hned od počátku dali novou dynamiku ve výcviku definováním cílů, sjednocením formy provádění a  hodnocení i  zřízením vlastních kurzů pro oblast střelecké, taktické, ženijní přípravy, ale také odvodního řízení, tedy kurzů realizovaných u TerS. V materiálním zabezpečení AZ jsme pokračovali v realizaci projektů okamžitého dopadu, konkrétně finalizací doplnění balistických příleb. Významným milníkem bylo zahájení navyšování vlastního materiálu jednotek AZ doplněním části spojovacích prostředků a přepravní techniky – tater, ale i véesek a také nových toyot. Přestože zdaleka není doplněno vše a ne vždy v  nejmodernějším modelu, v této první etapě jsme tím skokově zvýšili schopnosti jednotek AZ pro provádění vlastního výcviku i pro jejich operační nasaditelnost, a samozřejmě v tomto trendu nadále budeme pokračovat, např. i včetně plánované výměny samopalu Sa vz. 58 za Breny. Z  hlediska zabezpečení AZ nesmím zapomenout na úkoly TerS, které zajišťují nejen pro vlastní, ale pro další vojáky zařazené do AZ z  ostatních součástí ozbrojených sil, a to v rozsahu procesování vstupu občanů- -zájemců o  vstup do AZ, jejich evidence, zajištění odměňování, povolávání k  výkonu vojenských cvičení nebo povolávání do služby v  operačním nasazení. To jsou další úkoly, které Velitelství teritoria a  KVV denně naplňují, včetně nezbytného využívání a zvládání nástrojů komunikace s vojáky AZ a veřejností k zajištění informační podpory našich úkolů.

Minulý rok byl velmi náročný, vzhledem k vývoji pandemie. Přece jen se vám ale podařilo realizovat například cvičení Hradba 2021. Jak byste ten minulý rok zhodnotil?

Minulý rok byl pro nás nejen první, kdy jsme plnili výcvikové, operační a  další úkoly v  organizaci TerS, ale byl dalším rokem, kdy celá armáda fungovala v  podmínkách pandemie covid-19. I přes omezující podmínky dosahování stanovených výcvikových cílů jsme dokázali realizovat část výcvikových aktivit, včetně cvičení Hradba 2021, které prověřilo naše schopnosti pro použití našich teritoriálních jednotek AZ v operacích ochrany a obrany objektů kritické infrastruktury, zajišťování ochrany spojeneckých konvojů v  rámci HNS nebo v  asistenčních operacích s  Policií ČR. V  obdobích omezení fyzického výcviku byl tento operativně nahrazován e-learningovou přípravou, kdy ve 4. čtvrtletí touto formou prošlo více než tisíc vojáků AZ. Vojáci AZ plnili své úkoly při operačním nasazení v  národním očkovacím centru O2 Universum. Nejen za splnění tohoto úkolu, ale i zvládnutí všech realizovaných výcvikových aktivit patří vojákům AZ poděkování, a  také chci ocenit přístup všech AZ, kteří dobrovolně pomohli během pandemie covid-19 a živelní pohromy tornáda na jihovýchodní Moravě.

Jaké jsou nejbližší úkoly TerS a kde vidíte jejich budoucnost?

Rok 2022 zahajujeme vyčleněním vojáků AZ v rámci cvičení Saber Strike, kde čtyři vyčleněné teritoriální jednotky AZ budou po dobu sedmi týdnů v  rotacích zajišťovat své úkoly k zajištění přesunů armády US. Vedle plánovaných komplexních výcviků provedou všechna KVV se svými jednotkami vlastní prověřovací taktická cvičení Safeguard k udržení a rozvoji svých schopností pro plnění úkolů v  jednotlivých krajích. S  vojáky AZ také počítáme při prezentaci AČR na akcích pro veřejnost, nebo v rámci POKOS. Současně jsou TerS stále v procesu své výstavby, s úkolem dle KVAČR dosáhnout plných operačních schopností k  1.  1.  2025. V tomto horizontu jsou plánovány další kroky optimalizace mírové organizační struktury velitelství, KVV i teritoriálních jednotek AZ, pokračování výstavby míst velení, doplnění štábů a jednotek vojenskými profesionály i vojáky AZ.

Zdroj: měsíčník MO ČR A report 3/2022

 Autor: Jana Deckerová

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP