Jak by měly vypadat dodávky tanků Leopard 2 A4 Armádě České republiky

 24. 09. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

18. května ministryně obrany Jana Černochová informovala Vládu České republiky, že se s německou ministryní obrany Christine Lambrechtovou dohodla na daru 15 tanků Leopard 2 A4. Podle resortu obrany dále obě strany začnou jednat o možnosti pořídit pro Armádu ČR v dalších letech až 50 tanků nejmodernější verze 2 A7+.

V září pak Česko a Německo dořešily právní i technické detaily ohledně darování výše uvedených tanků Leopard české armádě. V Německu se již uskutečňují úpravy prvních tanků tak, aby vyhovovaly potřebám Armády ČR a byla zajištěna kompatibilita zejména komunikačních a informačních systémů. První kusy tanků Leopard 2 A4 by mohla naše armáda dostat ještě letos. Pojďme se blíže podívat na návrh postupu při realizaci dodávky tanků Leopard 2 A4 Armádě České republiky.

LEOPARD 2A4_SprungFoto: Leopard 2 A4 | KMW

Dodávka tanků Leopard 2 A4 Armádě České republiky,  má být realizována na základě dvou smluv, a to Administrativním ujednáním mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo  o převzetí a užívání vojenského materiálu obdrženého v rámci německého programu „Zlepšení a posílení bezpečnosti, obrany a stability partnerských zemí“ a Dohodou o dodávce tanků mezi Českou republikou resp. Ministerstvem obrany ČR a společností Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Předmětem dodávky je 14 bojových tanků Leopard 2 A4, 1 vyprošťovací tank ARV 3 Buffalo, logistická podpora, munice a pronájem vyprošťovacího tanku ARV 3 do doby dodání nově vyrobeného vyprošťovacího tanku. V rámci 14 bojových tanků Leopard 2A4 se jedná se o tanky, které byly původně ve výzbroji ozbrojených sil Švýcarska a SRN a které byly po vyřazení z výzbroje zakoupeny společností Rheinmetall. Vyprošťovací tank ARV 3 Buffalo bude nově vyrobený tank, který bude dodán až v roce 2024. Do příchodu tohoto nově vyrobeného vyprošťovacího tanku bude České republice pronajmut jiný vyprošťovací tank ARV 3.

Dodávka vojenského materiálu bude zajištěna společností Rheinmetall na základě Dohody o dodávce uzavřené mezi ČR (MO ČR) a touto společností. Náklady společnosti Rheinmetall jsou stanoveny ve výši 156.869.311,49 eur + DPH. Tyto náklady + DPH uhradí SRN ze svého rozpočtu. V Administrativním ujednání bude výslovně uvedeno, že české straně nevzniká závazek platit za dodávku a že prostředky z veřejných rozpočtů ČR nebudou použity na úhradu dodávky.

Po podpisu Administrativního ujednání a Dohody o dodávce tanků zahájí společnost Rheinmetall práce na technice, která je předmětem dodávky (přípravné práce probíhají ve společnosti Rheinmetall již nyní). Tyto práce budou zahrnovat nejen renovaci a opravy bojových tanků Leopard 2A4, ale i výrobu vyprošťovacího tanku ARV 3 Buffalo a dalšího materiálu. MO ČR bude poskytovat nezbytnou součinnost v souladu se svými povinnostmi podle Dohody o dodávce tanků, zejména dodá spojovací prostředky, které budou do tanků zabudovány. Další součinnost bude poskytovat i SMO SRN, které bezplatně poskytne kulomety pro tanky.

MO ČR dále zahájí ve spolupráci s ozbrojenými silami SRN výcvik příslušníků AČR, kteří budou tvořit osádky tanků a zajišťovat jejich údržbu. Za tímto účelem bude mezi MO ČR a SMO uzavřeno tzv. projektové ujednání, které bude mít povahu dokumentu, jež nevytváří závazky ani podle mezinárodního práva, ani podle práva některého státu.

Dodávka tanků bude probíhat po částech. Převzetí každé části dodávky, pokud nebudou při kontrole zjištěny závady, bude ze strany MO ČR potvrzeno podpisem protokolu o převzetí. Společnost Rheinmetall následně zašle SMO SRN žádost o úhradu nákladů spojených s dodávkou, resp. částí dodávky. K žádosti připojí protokol o převzetí dodávky, resp. části dodávky, potvrzený MO ČR. 

Bojové tanky Leopard 2A4 a vyprošťovací tank ARV 3 Buffalo, jakož i další dodaný materiál, budou majetkem ČR. Provozování dodané techniky v AČR a servis této techniky budou na náklady ČR. K zajištění servisu budou uzavřeny servisní smlouvy. MO ČR předpokládá, že do servisu budou zapojeny podniky obranného průmyslu ČR.

Jelikož bojové tanky Leopard 2A4 mají značný modernizační potenciál, MO ČR bude zkoumat možnosti jejich případné modernizace, a to zejména v souvislosti s předpokládaným pořízením nových tanků, které v AČR nahradí dosud používané tanky T-72M4 CZ.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP