Minulost i budoucnost AČR pohledem armádního generála Aleše Opaty

 22. 11. 2019      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Náčelník generálního štábu Armády České republiky, armádní generál Aleš Opata, se na nedávném každoročním velitelském shromáždění ohlédl do minulosti týkající se naší armády, avšak zmínil i potřebné budoucí kroky, které je potřeba učinit. V Opatově prohlášení nechybí potřeba navyšování rozpočtu na obranu, nákup nové vojenské techniky, ale také potřeba pracovat moderně, efektivně a vrátit se k osvědčeným a prověřeným systémům. Neopomněl ani vznik nového praporu bezpilotních prostředků. Níže přinášíme to nejdůležitější, co v Opatově projevu zaznělo.

4_2749
Foto: Náčelník generálního štábu Armády České republiky, armádní generál Aleš Opata | army.cz

V roce 2018 jsme si stanovili priority. Letos jsme je intenzivně plnili. Řadu projektů a cílů se nám podařilo dokončit nebo zahájit. Někde jsme ještě našli rezervy, které okamžitě řešíme systémovými opatřeními. Naše priority ve stručnosti: projekty okamžitého dopadu, modernizace, nové schopnosti, systém velení a řízení, personál. Společně jsme rozhýbali strategické projekty. Máme uzavřené smlouvy anebo se budou brzy podepisovat. Jsou to nové vrtulníky, MADR, RBS 70 NG, KOVS a KOVŠ, další dopravní letouny CASA. V roce 2020 uzavřeme rámcové dohody na dodávky ručních zbraní, u balistické ochrany máme smlouvy částečně podepsané nebo se budou v dohledné době podepisovat. 

vrtulniky_bell
Foto: Opata se v projevu zmínil, že se společně rozhýbaly strategické projekty pro AČR. Jedná se např. o nové vrtulníky (na obrázku), MADR, RBS 70 NG, KOVS a KOVŠ, další dopravní letouny CASA. | Bell

Uzavřeme smlouvy na pásové BVP, protiletadlový systém SHORAD, dělo 155 mm NATO a systém řízení palby a jeho implementaci do všech platforem. Zvýšíme kapacity strategické přepravy na smluvním základě (MMF). Už jsme zahájili práce na technickém zhodnocení tanku T-72 M4CZ, modernizaci vrtulníků Mi-171 a budoucnosti nadzvukového letectva. Ke všem velkým projektům zpracujeme implementační plány, ve kterých budou řešeny všechny funkční oblasti. Musíme pokračovat v budování Kybernetických sil, výsadkového pluku, praporu podpory a praporu bezpilotních systémů. To jsou dobré příklady toho, že když je vůle, přijdou rychle i výsledky. 

Intenzivní práce nás čekají při zavádění nového systému velení a řízení. Připomínám, že důvodem ke změnám je jen a pouze efektivnější fungování armády a návrat k osvědčeným a prověřeným systémům! V náboru se nám i letos podařilo splnit cíl v přímém náboru. Potýkáme se ovšem s negativními trendy, jako je stárnoucí populace a zhoršování fyzické zdatnosti mladých lidí. S tím si musíme poradit a pracujeme na tom. 

V Koncepci výstavby Armády České republiky do roku 2030 jsme si stanovili zásadní cíle. Pokud je chceme splnit, nemůžeme pracovat postaru. Metody, které nám fungovaly před deseti lety, dnes neplatí. A za deset let už vůbec ne. Proto zavádíme systémové změny: zjednodušit procesy, odbourat byrokracii, motivovat personál. První krok už jsme učinili na taktickém stupni. Tento týden vydávám své nařízení k implementaci výsledků první etapy snižování administrativní zátěže na úrovni rota. Druhá etapa tohoto procesu bude zaměřena na institucionalizaci systémových změn a bude probíhat v roce 2020.

Budoucnost do roku 2030

Nikdo nechce mít doma dvacet let starý počítač a armáda také nesmí být zaostalá. Světový vývoj se zrychlil a my nesmíme zůstat pozadu. Válka se dnes nevede jenom zbraněmi. Reagovali jsme na svět kolem nás a připravili Koncepci výstavby Armády České republiky (KVAČR) do roku 2030. Objevily se nové výzvy a události, které nás nutí reagovat ihned. Spektrum úkolů armády se rozšiřuje, a to vyžaduje vyšší míru multifunkcionality jednotek. Posilujeme schopnosti k vedení konvenční války, budujeme schopnosti k řešení asymetrických hrozeb, vytváříme nové schopnosti kybernetických sil, výrazně zvyšujeme připravenost a rychlost reakce, zavádíme nové technologie. K tomu však musíme bezodkladně modernizovat, doplnit bojové útvary a navýšit počet Aktivních záloh. Armáda musí být akceschopná a efektivní.

06
Foto: Nikdo nechce mít doma dvacet let starý počítač a armáda také nesmí být zaostalá (ilustrační foto). | army.cz

V souladu s Koncepcí výstavby Armády ČR do roku 2030 musíme: 

1. Vybudovat vyváženou organizační strukturu, ve které nebudeme utlumovat schopnosti, ale naopak je rozvíjet! Jádro budou tvořit pozemní síly, a to těžké, střední a lehké jednotky. Ty doplní vzdušné síly, speciální síly, kybernetické síly, teritoriální síly a komplex bojové podpory a bojového zabezpečení. 

2. Musíme modernizovat stávající techniku a pořizovat techniku novou. Pilířem modernizace zůstává přezbrojení 7. mechanizované brigády na nové pásové BVP. Dále celkové posílení dělostřelectva a bojových schopností manévrových jednotek napříč armádou, včetně vzdušných sil a protivzdušné obrany. 

3. Musíme dál zvyšovat efektivitu a akceschopnost nově vytvořeného systému velení a řízení (SVŘ) AČR, a to jeho rozdělením na strategický, operační a taktický stupeň. Nastavit hlavní a řídící procesy v celé organizační struktuře AČR a v jednotlivých organizačních celcích. Plné operační schopnosti dosáhneme do konce roku 2020. 

4. Musíme navýšit početní stavy u vojáků z povolání na třicet tisíc, u Aktivních záloh na deset tisíc. A to postupně do roku 2030. 

Kam směřujeme: 

1. K vedení společných operací všech sil a prostředků AČR na teritoriu ČR i mimo něj, samostatně, nebo jako součást mezinárodních jednotek. Směřujeme k multidimenzionálnímu vnímání bojiště, kde dovedeme synergeticky působit v pozemním, vzdušném a kybernetickém prostoru a kde dovedeme vést bojové, nebojové, informační a speciální operace vysoké i nízké intenzity. 

2. Směřujeme k zavedení a využívání pokročilých technologií při vedení bojové činnosti, při podpoře rozhodovacích procesů, při průzkumu a zpravodajském zabezpečení operací a zabezpečení informatizace a digitalizace AČR. 

3. Směřujeme k vybudování robustní ochrany a obrany vlastní části kybernetického prostoru a úzké spolupráci s relevantními partnery doma i v zahraničí. 

4. Směřujeme k moderní organizační kultuře, která jasně komunikuje hodnoty AČR dovnitř i ven.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP