Na nejvyšším postu aliančního Výboru náčelníků zdravotnických služeb byl generál Bubeník tři roky

 21. 01. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Brigádní generál Zoltán Bubeník uzavřel svoji tříletou kapitolu v čele aliančního Výboru náčelníků zdravotnických služeb (NATO COMEDS). V této oblasti jde o nejvyšší možnou, a také velice prestižní funkci v rámci NATO. Váže totiž na sebe i roli hlavního zdravotnického poradce Vojenského výboru NATO. Češi tak dokazují, že díky své odbornosti dokáží zastat nejvyšší alianční funkce a to na špičkové úrovni.

Členem výboru COMEDS byl generál Bubeník už od roku 2011, kdy zde působil jako zástupce českého představitele, plukovníka a později brigádního generála Božetěcha Jurenky. Řádným členem se Zoltán Bubeník jako zástupce českého resortu obrany a  náčelník Vojenské zdravotnické služby stal v roce 2015. Po zvolení do čela výboru ve druhé polovině roku 2018 funkci předsedy COMEDS převzal.

bubenik_01Foto: Brigádní generál Zoltán Bubeník | Ministerstvo obrany ČR

Uskutečnil všechny své projekty

Generál Bubeník, jinak ředitel sekce vojenského zdravotnictví MO, zde radil v otázkách strategie rozvoje vojenských zdravotnických služeb, podpory při nasazení v  operacích i  v  dlouhodobých záměrech rozvoje Aliance. Podařilo se mu například předložit a  uskutečnit představu fungování zdravotnických služeb, zejména ve smyslu interoperability, standardizace nebo sladění výcvikových a výukových aktivit v  rámci pracovních skupin a  expertních panelů. „Prakticky se nám povedlo uskutečnit všechny naše krátkodobé a střednědobé plány a projekty,“ shrnuje generál Bubeník.

Akcelerátorem byl covid

Pandemická situace přinesla generálu Bubeníkovi ve funkci paradoxně příležitost soustředit se na oblasti a problémy dříve dlouhodobějšího charakteru, které se nyní staly palčivějšími. Například zásobování zdravotnickým materiálem a  léčivy, společné postupy při ochraně vojáků nebo obecně prevence šíření viru. „Navíc dynamicky se měnící situace přinesla nutnost pravidelného informování nejvyššího vedení Aliance o  krocích plánovaných na denní, týdenní a měsíční bázi i s delším předpokladem vývoje,“ podotýká generál Bubeník.

Stejně jako všichni hlavně na dálku

V covidové době velení NATO velice rychle přešlo na komunikaci prostřednictvím videokonferencí. Schůzky se zdravotnickými poradci Velitelství spojeneckých sil v  Evropě (SHAPE), Velitelství spojeneckých sil pro transformaci (ACT) a  Mezinárodního vojenského štábu NATO (IMS) probíhaly pravidelně, stejně tak plenární zasedání COMEDS. „Bez ohledu na covid jsme vždy měli k  dispozici přesné a  včasné informace ke všem oblastem řízení vojenského zdravotnictví. Z vlastní zkušenosti tak potvrzuji, že nemožnost fyzicky se potkávat vývoj nezastaví. To platilo i pro náš výbor,“ komentuje specifikum svého předsednictví.

Klíčová civilně-vojenská spolupráce

Podle Bubeníka pandemie covidu vyvolala velmi specifickou situaci, která přinesla krizi s  hybridním charakterem nevídaného rozsahu. Krizi s  dopady na školství, globální i  národní ekonomiku, která ukázala možnosti ovlivňování myšlení a chování lidí skrze média a  sociální sítě. „Civilně-vojenská, v  některých státech dokonce vojensko-civilní spolupráce při ní hrála klíčovou úlohu,“ poznamenává generál Bubeník. „Právě vojáci obecně a  zejména příslušníci zdravotnické služby byli v ústřední roli při spolupráci s civilními složkami, nejen při pomoci zdravotnickým zařízením a centrům sociální péče.“ Ve vztahu k zvládání pandemie nesmíme podle generála Bubeníka zapomínat především na oblast poradenství a vzájemné interakce v oblasti krizového řízení, kde působí právě i  příslušníci vojenského zdravotnictví. Ze středně- i dlouhodobého hlediska se podle jeho názoru nyní musíme soustředit na veškeré poznatky a zkušenosti nasbírané za poslední dva roky. Nemůžeme predikovat další pandemický vývoj, můžeme ale naše poznatky zapracovat do strategických konceptů, aplikovat je a využít. „Troufnu si říct, že i díky zarputilosti se pod naším vedením podařilo spuštění NATO Medical Support Capstone Concept (NMSCC), navazujícího na NATO Warfighting Capstone Concept (NWCC). Jedná se o dlouhodobý strategický koncept zdravotnické podpory Aliance, jak na území členských států, tak při nasazení v operacích, který zároveň extrémně podtrhuje civilně-vojenskou spolupráci v oblasti zdravotnictví,“ dodává generál Bubeník.

A co dál?

Generál Bubeník bude i  nadále ve výboru pokračovat na pozici národního zástupce. „Byl jsem zvolen spolu s kolegy z Francie, Německa, Slovinska a Velké Británie do Výboru COMEDS pro udělování nejvyššího ocenění vojenského zdravotnictví Ceny Dominiqua Jeana Larreyho. To byl slavný francouzský chirurg a  v  období napoleonských válek zavedl principy válečné chirurgie a  zejména zdravotnického odsunu. Velmi si tohoto ocenění vážím,“ komentuje generál Bubeník. „Co se týče pandemie, všichni si přejeme její brzký ústup. Všichni zpracovávají postupně zkušenosti z  předchozího období, abychom spolu s  civilními zdravotnickými orgány na národní úrovni navrhovali a doporučovali postupy pro další období. A  vše toto se snažili promítnout do Aliančních postupů a  doporučení,“ informuje Bubeník. Aktuálně výbor COMEDS dostal úkolem od IMS zpracovat strategický materiál k  civilně-vojenské spolupráci v  oblasti zdravotnictví. Úkolem byla pověřena pracovní skupina, ve které působí generál Bubeník a  specializuje se na CBRN. Dokument s  názvem „Formal Bioresponse“ má být vizí na nejbližší období. „Pozice předsedy Výboru náčelníků zdravotnických služeb je nejvyšší metou, které jsem mohl dosáhnout. Nyní se budu snažit nabízet své zkušenosti při řešení problémů v  oblastech, kterým se věnuji dlouhodobě, a  tím je zdravotnické zabezpečení vojenských operací ve vztahu k systému velení a řízení. Prostě takzvaný zdravotnický leadership, který prozatím není nikde naprosto jasně a konkrétně popsán,“ prozrazuje Bubeník.

Podívejte se také na náš rozhovor s panem generálem Bubeníkem z března minulého roku.

Původní článek před redakční úpravou byl otisknut v časopisu A report.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP