Nový zákon o zbraních

 29. 12. 2022      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Ministerstvo vnitra předložilo na konci září do meziresortního připomínkového řízení nový zákon o zbraních a střelivu. Většina představitelů státu a stejně tak i LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní z.s. dlouhodobě tvrdí, že je český zákon o zbraních a střelivu robustní, kvalitní a vyvážený z hlediska podmínek i oprávnění. Proč je tedy plánováno jeho nahrazení zcela novým zákonem?

shutterstock_381308833Foto: Ministerstvo vnitra předložilo na konci září do meziresortního připomínkového řízení nový zákon o zbraních a střelivu. | Shutterstock

Nejdříve malá rekapitulace

Zákon o zbraních a střelivu ve své současné podobě začal platit v roce 2003. Od té doby byl mnohokrát novelizován. Naposledy rozsáhlou „mininovelou“, kterou si vynutila v České republice mediálně probíraná nepopulární „evropská směrnice o zbraních“. Po jejím schválení na evropské úrovni začalo MV ČR připravovat několik legislativních variant, jak se se zněním evropské zbraňové směrnice vypořádat. Jako jedna varianta byl připraven balík nových zákonů, které měly agendu zbraní modernizovat. Tedy mimo jiné zjednodušit procesy, umožnit některé úkony provádět elektronicky, zjednodušit a zpřehlednit strukturu zákona. Jako druhá varianta pak byl připraven novelizační tisk, který zapracovával pouze změny vynucené evropskou směrnici – tzv. „mininovela“. V průběhu legislativního procesu ČR žalovala evropskou směrnici, protože představitelé státu byli přesvědčeni, že evropská směrnice jde nad rámec svěřených pravomocí a že zástupné problémy (teroristické útoky páchané nelegálními zbraněmi) řeší na úkor legálních a v ČR velmi dobře prověřených civilních držitelů zbraní. Nicméně Evropský soudní dvůr argumentaci ČR nepřijal a směrnici tak bylo nutno rychle implementovat, aby se ČR nedostala do rizika placení pokut za nesplnění. Proto byla pro řešení zvolena „mininovela“, která byla tou dobou již v Poslanecké sněmovně, a tak šla implementace značně urychlit. Nicméně díky tomu nedošlo na celkovou modernizaci zákona o zbraních. Ta je přitom nad míru žádoucí. V současnosti platný Zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu totiž vznikl v době, kdy ještě neexistoval Správní řád, ani Nový občanský zákoník a sousloví „digitalizace státní správy“ ještě nebylo v běžném slovníku. Proto nyní MV ČR předložilo do meziresortního připomínkového řízení nový zákon, který by měl agendu zbraní modernizovat a zároveň pokud možno zjednodušit. Tento návrh by měl být do konce roku předložen vládě ČR.

Co tedy MV ČR plánuje?

Zásadní novinkou předmětného návrhu je digitalizace. Cílem je zrušit papírové doklady, tedy zbrojní průkazy a průkazy zbraní. Všechna oprávnění bude policie kontrolovat vzdáleně prostřednictvím Centrálního registru zbraní. Ten je mimochodem v Evropě ojedinělý. Většina zemí EU nemá elektronický registr zbraní v takovém rozsahu a funkcionalitě jako ČR (většina nemá takový registr vůbec). Zároveň je třeba zmínit, že toto zrušení není absolutní. Držitel si bude moci nechat vystavit například na CzechPointu tzv. zbrojní list, tedy papírový výstup z elektronické evidence. Významnou výhodou zrušení papírových dokladů oproti současnému systému je, že se nemůžou ztratit, nemůžou propadnout a nemůžou být padělány. Dále návrh zavádí některé nové prvky. Jedním z těch velmi zajímavých je tzv. „Vedlejší držitel“. Tedy osoba, kterou hlavní držitel (majitel) zbraně do centrálního registru zbraní zapíše a ta pak má možnost s danou zbraní nakládat. Toto řeší situace nejen v rodině, kdy rodinní příslušníci, kteří mají zbrojní průkaz, nemohou jednoduše vzájemně nakládat se zbraněmi. Návrh také zavádí, že agendu zbraní je možné nově vyřizovat na kterémkoliv odborném útvaru policie (OSZBM). Toto ocení především držitelé, kteří pracují v jiném místě, než kde jsou trvale hlášení. Tito držitelé museli doposud řešit agendu zbraní na pobočce místně příslušné jejich bydlišti (a tedy si na to zpravidla brát dovolenou).

Lepší názvosloví a dělení skupin zbrojních oprávnění a kategorií zbraní

Společným rysem těchto změn je snaha o zjednodušení a lepší pochopitelnost. Dosavadní zákon pracuje s kategoriemi zbraní A, B, C, D; skupinami zbrojních průkazů A, B, C, D, E a skupinami zbrojních licencí A až J. Jak vidno, zvolené označení se překrývá, a tak pro laickou a bohužel částečně i odbornou veřejnost představuje toto označení zdroj nedorozumění. Stává se, že se občané chybně domnívají, že mohou zbraně kategorie B nabývat pouze se zbrojním průkazem skupiny B a podobně. Proto nový návrh zavádí nové názvosloví a zároveň zmenšuje počet jednotlivých skupin, tam kde se jejich dosavadní obsah de facto překrýval. Zbrojní průkazy budou nahrazeny zbrojními oprávněními. Ta budou nově pouze dvě a budou se jmenovat Zbrojní oprávnění (sdružuje současný ZP skupiny A, B a C, tedy sběratelství, sport a lov) a Rozšířené zbrojní oprávnění (sdružuje současný ZP skupiny D a E, tedy výkon povolání a ochranu života, zdraví a majetku). Stejně tak se zmenší počet skupin zbrojních licencí. Nově budou pouze tři. ZL1 (rámcově zahrnuje činnosti dosavadních licencí A až E), ZL2 (rámcově zahrnuje činnosti dosavadních licencí F až J) a ZL3 (nová specializovaná licence pro jednorázové nepodnikatelské vykonání jinak licencované činnosti oprávněnou fyzickou osobou – například samovýroba zbraně nebo sběratelství zahrnující zbraně kat. R1). Struktura kategorií zbraní vychází ze zmíněné evropské směrnice. Zbraně podléhající zbrojnímu oprávnění: R1 – zbraně zakázané (zápalné zbraňové systémy, laserové zbraňové systémy, zbraně na munici, zákeřné zbraně, nástrahové palné zbraně, samočinné zbraně); R2 – zbraně na výjimku (samonabíjecí zbraně konvertované ze samočinných, zbraně s nadlimitním zásobníkem, dlouhé zbraně, které sklopením pažby jdou zkrátit pod 600 mm); R3 – zbraně na nákupní povolení (krátké samonabíjecí palné zbraně, dlouhé zbraně s kapacitou více než 3 náboje, krátké samonabíjecí palné zbraně, signální zbraně nad 16 mm); R4 – zbraně na ohlášení (samonabíjecí, opakovací a jednotlivě nabíjené palné zbraně neuvedené v jiných kategoriích). Zbraně povinně ohlašované: PO – (poplašňáky, signální zbraně do 16 mm, znehodnocené, plynové zbraně nad 6,35 mm kromě paintballových). Zbraně neohlašované: NO – historické zbraně, expanzní přístroje, plynové zbraně nejvýše 6,35 mm, paintballové a airsoftové zbraně).

Podmínky vydání zbrojního oprávnění

Podmínky, které musí splnit žadatel pro vydání zbrojního oprávnění, se proti současnému stavu nemění. Zachovány jsou jak věkové limity, tak podmínky zdravotní i odborné způsobilosti. Pozměněn je samotný systém zkoušek odborné způsobilosti, který má v sobě nově zahrnuty opravné prostředky pro případ sporu mezi žadatelem a zkušebním komisařem. A pochopitelně jsou zachovány i podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti. Tedy ty podmínky, které dělají český zákon o zbraních odolný proti zneužití.

Moderní zákon

Nový zákon by měl být podle plánu účinný od 1. ledna 2026. Po vypořádání došlých připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení bude návrh předložen vládě a ta jej v případě kladného stanoviska předá k projednání Poslanecké sněmovně. Tedy jeho výsledná podoba ještě může být odlišná. Nicméně návrh je v současné podobě velmi dobře připraven. Vedení sdružení LEX předpokládá, že případné změny budou spíše zpřesňující a pevně věří, že si návrh získá podporu vlády i Parlamentu ČR a držitelé se tak dočkají nového moderního robustního a spravedlivého zákona o zbraních. Stejně kvalitního jako je ten současný.

Nadstavbový zákon

Na jaře jsme psali, že se rozhýbala výcviková činnost v systému střelecké přípravy dle tzv. nadstavbového zákona, tedy přesně Zákona č. 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi, v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Nyní zrekapitulujme, co se za posledních zhruba 12 měsíců v tomto ohledu událo.

Základní principy kurzů:
MV-101 – teoretické znalosti a bezpečný nácvik dovedností při nakládání se střelnými zbraněmi a na jejich použití v nutné obraně a v krajní nouzi
MV-102 – použití krátké kulové zbraně nebo dlouhé kulové zbraně v nutné obraně a v krajní nouzi
MV-201 – praktické postupy při napadení snadno zranitelného cíle nebo útoku aktivního útočníka
MV-301 – nakládání se střelnými zbraněmi v rámci opatření při krizových stavech

Aktuální stav akreditovaných subjektů:
MV-101 (Teorie): 10 ks.
MV-102 (Puška): 5 ks.
MV-102 (Pistole): 9 ks.
MV-201: 5 ks.
MV-301: 2 ks.

Aktuální počet absolventů kurzů:
Doposud se kurzů zúčastnilo 2 500+ osob.
Doposud je cca 450+ držitelů základní aprobace.

Klíčové vlastnosti:
Nejedná se o konkurenci Aktivní zálohy AČR nebo POKOS. Cílem je využití potenciálu střelců v ČR. Systém je postavený jako dobrovolný. Tedy držitelé zbraní můžou za svoje peníze absolvovat kurzy u akreditovaného subjektu podle státem schválených osnov.

V tuto chvíli jsou připraveny osnovy pro kurzy zaměřené na střelecké dovednosti. Do budoucna věříme, že se vzájemnou spoluprací MVČR a MOČR podaří připravit osnovy pro další zajímavé (a bezpečnostně využitelné) dovednosti.

Ing. Jakub Smetánka MPA

Je viceprezidentem LEX z.s. – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, což je nezávislé sdružení občanů, které od svého založení v roce 1998 trvale hájí zájmy legálních držitelů zbraní. Je respektovaným partnerem legislativy a exekutivy při úpravách zákona o zbraních a souvisejících předpisů. V rámci doprovodných činností organizuje přednášky či střelecké soutěže. Spolupracuje s obdobnými organizacemi v Evropě.

Zdroj: LEX z.s.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP