Nástup kontraktorů a jejich možné využití také pro AČR

 14. 04. 2024      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Kontraktor je v podstatě fyzická nebo právnická osoba (i privátní společnost), která poskytuje své služby (činnost) za úhradu. Ve vojenské oblasti byly osoby sjednané za žold označovány výhradně jako žoldáci. Postavení kontraktora je však v některých věcech přece jen rozdílné. Přestože existuje na definici kontraktora řada názorů včetně různých přístupů pro jejich využití, domnívám se, že následující pohled vyjadřuje poslední aktuální vývoj ve světě. V konečném důsledku si různé země a subjekty upravují pravidla pro označení a nasazení kontraktorů podle svých potřeb.

Foto: Kontraktor je v podstatě fyzická nebo právnická osoba (i privátní společnost), která poskytuje své služby (činnost) za úhradu. | Shutterstock
Foto: Kontraktor je v podstatě fyzická nebo právnická osoba (i privátní společnost), která poskytuje své služby (činnost) za úhradu. | Shutterstock

Pojem kontraktor se používá také v jiných profesích, kde je rovněž důvodem k uzavření kontraktu/smlouvy zájem o kvalifikaci či schopnost plnit požadované úkoly/zadání. Kontraktoři jsou dnes zaměřeni na specifické druhy činnosti a mnohdy se jedná o skutečné specialisty ve svém oboru. V současné době uzavírají s těmito kontraktory smlouvy nejen různé soukromé společnosti, ale také vládní či nevládní společnosti. Také z tohoto důvodu je snaha, aby se působení a status kontraktorů ve vojenských oblastech co nejvíce zlegalizovaly, zejména v případech, kdy půjde o státní zájmy. 

Co je hlavní motivací kontraktorů, aby šli za peníze bojovat? Velmi často je to právě finanční ohodnocení, ale nezřídka také návyk na tento způsob života, kdy jistou roli hrají i vazby na své spolubojovníky, mnohdy druhy se kterými již leccos prožili.

Využití kontraktorů

V rámci získání potřebných schopností dochází k využívání některých civilních společností, jejichž služby mohou být užitečné pro plnění úkolů ozbrojených sil. Je to např. zabezpečování výcviku nebo logistického zabezpečení jednotek v rámci vojenských cvičení a operací, zahrnující zásobování palivem, vodou, municí a dalším vojenským materiálem. Některé společnosti nabízejí také lodní a leteckou přepravu či zabezpečení železniční přepravy vojenského materiálu. 

V řadě případů bychom mohli říci, že se jedná o klasické využívání tzv. „outsourcingu“ (zajišťování služeb prostřednictvím externích dodavatelů), kdy je pro stát, potažmo pro armádu, nákladné udržovat v době míru velký rozsah schopností. V některých případech je to obtížné i z personálního hlediska, kdy některé specializace armáda není schopna ani získat. Skutečností je, že mnoho personálu zaměstnaného u „kontraktorů“ různého zaměření předtím sloužilo v ozbrojených silách či bezpečnostních složkách, což jim usnadňuje díky svým předchozím zkušenostem vykonávat nové „zaměstnání“ na vysoké profesionální úrovni. Mezi příklady z nedávné minulosti lze uvést využívání kontraktorů USA v Iráku či Afghánistánu, kde mezi jejich hlavní činnosti patřily již zmíněné úkoly logistického zabezpečení. K činnostem, o kterých se moc nemluví, patří také využívání kontraktorů pro různé tajné operace či operace, s nimiž jejich zadavatelé nechtějí být spojováni. 

Další část kontraktorů je využívána k bojovým akcím či činnostem s vysokým rizikem ohrožení života. V souvislosti s nasazením kontraktorů v Iráku a Afghánistánu je zřejmě nejznámější společnost Blackwater založená bývalým příslušníkem Navy SEALS Erikem Princem v roce 1997. Ve známost vešla také „Soukromá vojenská společnost Wagner“ pojmenovaná podle Dmitrije Utkina, zvaného Wagner (podle jeho oblíbeného skladatele). Ve skutečnosti se jednalo o soukromou armádu Jevgenije Prigožina. Po jeho vzpouře a následné smrti byli wagnerovci částečně začleněni do ruské armády a např. v Africe přepodřízeni ruskému ministerstvu obrany. V současné době se počty těchto kontraktorů v Africe v rámci tzv. „Africa Corps“ postupně navyšují a jejich počty mohou dosáhnout až několik desítek tisíc osob. Jejich přítomnost a také vazby na zejména vojenské diktátory značně přispěly mimo jiné k vyšachování přítomnosti Francie a jejího vlivu v řadě afrických zemí jako např. v Mali, Burkině Faso či Nigeru.

Výhody jejich nasazení

V případě používání bojových jednotek složených z kontraktorů nejsou jejich ztráty na živé síle většinou ani zveřejňovány a nemají takový dopad na veřejné mínění státu, za který bojují. Jinak by občané bezpochyby reagovali na ztráty mobilizovaných vojáků. Další výhodou je do značné míry jejich možné skryté používání v rámci vedení bojových akcí či paralyzování sil a vlivu nepřítele. Lze tak např. podněcovat akce proti místní vládě či nepřátelské nálady proti různým subjektům. Můžeme říci, že tyto jednotky mohou být důležitým nástrojem pro vedení hybridní války. Jejich skrytá činnost však odpovídá i na požadavky současného bojiště a nárokům na rozptýlení samostatných jednotek, které plní iniciativně a profesionálně zadané úkoly. Větší bojové celky kontraktorů, které bychom mohli přirovnat k bojovým uskupením, mohou mít velmi vysokou bojovou hodnotu, a to zejména pro svou profesionalitu, ale také pro své odhodlání dosáhnout splnění zadaného úkolu za účelem získání odměny za odvedenou práci. Jejich nasazení není navíc tolik omezováno různými vojenskými předpisy či jinými procesy v rámci armádních struktur. „Volný styl“ kontraktorů tak může s větší flexibilitou reagovat na změny na bojišti a jejich často velmi efektivní fungování představuje důležitou výhodu ve srovnání s ostatními složkami ozbrojených sil. 

V současné době přicházejí zprávy o nasazení cizích státních příslušníků na Ukrajině, a to na obou znepřátelených stranách, kdy mnozí z nich riskují svůj život za peníze, jiní se rozhodli pomáhat dle svého morálního či jiného přesvědčení. Někteří bojují rovněž proto, že k vojenskému řemeslu již dříve „přičichli“, a hledají tak svou další seberealizaci. V mnoha případech se pak jedná o kombinaci zmíněných motivací.

Po ukončení konfliktu na Ukrajině se dá očekávat zájem o využití profesionálů, kteří v různých odbornostech prošli bojovou zkušeností, včetně využívání nových technologií. Pravděpodobně najdou uplatnění i „bojovníci“ zvyklí na riskantní způsob života. Za dobré finanční ohodnocení si pak objednatel bude zřejmě moci vybírat. Možná již dnes si někteří podnikatelé v oboru různých bezpečnostních a ochranných služeb, ale i společností, které zprostředkovávají vysílání kontraktorů do rizikových oblastí, vytvářejí nové podnikatelské záměry. Také lze předpokládat, že mnozí váleční veteráni se s vidinou vysokých zisků zapojí do nelegální činnosti. V této souvislosti je velmi pravděpodobné, že jednou z těchto činností bude pašování zbraní, které budou na Ukrajině snadno dostupné. 

Výzva pro Armádu České republiky

Vzhledem k nedostatečným počtům záloh včetně jejich nedostatečné odborné úrovně, tak možná přijde doba, kdy budeme také u nás v České republice zvažovat vytvoření a využívání kontraktorů. Již dnes jsou v rámci resortu obrany, např. při realizaci akvizičního procesu, využívány u větších a komplikovaných zakázek právní služby od privátních společností. Kontraktoři se tak mohou stát, především v souvislosti s požadavky na specializované služby a nedostatek vlastních kapacit, důležitou součástí budování odolných struktur v oblasti obrany také v případě ČR resp. AČR. Využívání kontraktorů může významně přispět k navýšení schopností ozbrojených sil a ovlivnit charakter vedení válek a konfliktů. Co se však týče spolehlivosti, může tento počin představovat bezpečnostní riziko, zejména z pohledu měnících se zájmů (např. z důvodu finančního ohodnocení). Rizika je však možné redukovat přijatou legislativou, dobrými smlouvami a dalšími opatřeními. ČR/AČR by tak, mimo jiné v souvislosti s bezpečnostní situací ve světě, mohla získat či navýšit v této kritické době potřebné obranné schopnosti, a to v souladu s požadavky na efektivnost, účelnost a hospodárnost vynaložení svých disponibilních finančních a lidských kapacit.

Zdroj: U.S. Department of Defense, Breaking Defense, Cambridge University Press & Assessment

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP