Pěchota vyhrává bitvy, logistika války: Agentura logistiky, Prapor podpory nasaditelných sil Rakovník

 03. 01. 2024      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vojenská logistika se zabývá plánováním a uskutečňováním přesunů vojenského materiálu na určené místo v optimálním čase a s optimálními náklady, jakož i udržováním akceschopnosti bojových sil. V rámci ozbrojených sil hraje velmi významnou roli, neboť zajišťuje hladké fungování armády. Pokud je tedy logistika na špatné úrovni či dokonce chybí, má to vliv na celý průběh vojenské operace, o čemž jsme se mohli mnohokrát přesvědčit v rámci bojů na Ukrajině. Pojďme si tedy tuto významnou schopnost v rámci naší armády trochu přiblížit.

Foto: Vojenská logistika se zabývá plánováním a uskutečňováním přesunů vojenského materiálu na určené místo v optimálním čase a s optimálními náklady, jakož i udržováním akceschopnosti bojových sil. | kpt. J. Moravec
Foto: Vojenská logistika se zabývá plánováním a uskutečňováním přesunů vojenského materiálu na určené místo v optimálním čase a s optimálními náklady, jakož i udržováním akceschopnosti bojových sil. | kpt. J. Moravec

Foto: 

Logistika, dříve týl je odnedávna spjata ruku v ruce s válečnými konflikty. Pokud se zaměříme na nedávnou historii tak je nutné začít v meziválečném období minulého století. Struktura a úkoly služeb československé branné moci v letech 1918–1939 pojímala logistické služby jako vykonavatele všestranného týlového zabezpečení. Z hlediska nasazení v poli se rozeznávalo mezi službou zásobovací, odsunovou a dopravní. Do kategorie zásobovacích a odsunových náležela služba zbrojní, letecká, ženijní, spojovací, zdravotnická, intendanční, veterinářská, remontnická, automobilní a polní poštovní. Skupina služeb, která stála, mimo uvedené kategorie zahrnovala etapní službu, která by ve válečné organizaci dohlížela na bezpečnost a pořádek v poli. Pro úplnost je nutné zmínit ještě také doplňovací a početní službu, která vedla všeobecnou evidenci vojenských osob mimo činnou službu a plnila úkoly, spojené s doplňováním branné moci.

Po skončení druhé světové války začala obnova československé branné moci v oblasti personální, organizační, materiální a rovněž týlového zabezpečení. Řízením druhů služeb byly v letech 1945–1950 na ústřední úrovni pověřeny jednotlivé odbory Ministerstva národní obrany a oddělení Hlavního štábu československé branné moci. V roce 1950 došlo k zásadní reorganizaci. Nově tvořily Hlavní týl Hlavní automobilní a traktorová správa, Hlavní zdravotnická správa, Hlavní intendanční správa, Hlavní hospodářská správa, Správa pro plánování a evidenci, Ubytovací a stavební správa, Oddělení pohonných hmot a mazadel, Veterinární oddělení a Silniční oddělení. Jednotky a zařízení přímo podřízené správám a oddělením se staly organickou součástí Hlavního týlu. Po několika změnách vydržela tato struktura až do roku 1992. 

Tradice služeb se ve struktuře logistiky zachovala i v dalších desetiletích. Výstavba nového Velitelství logistiky byla zahájena dnem 1. září 1993 a plnohodnotným orgánem se stala 1. dubna 1994. Velitelství logistiky bylo v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. Po mnoha reorganizacích navazuje na velitelství od roku 2013 Agentura logistiky ve Staré Boleslavi.

Současným ředitelem této agentury je brigádní generál Jaroslav Jírů, jeho zástupcem je plukovník Patrik Tabaček a náčelníkem štábu je plukovník Michal Sladký. V čele „stříbrného sboru“ je vrchní specialista štábní praporčík Miroslav Matěka. 

Od roku 1993 ušla logistika velký krok kupředu. Ať už se jedná o pořizování majetku a služeb nebo rozvoj informačního systému logistiky. Před třiceti lety tento systém neexistoval a neexistovaly ani jeho subsystémy. Systém přešel z papíru do elektronické podoby a propojil se s elektronickým účetnictvím. Zlepšil se tak proces evidence a sledování majetku, katalogizace, a kontroly. Jednotlivé oblasti logistiky tak doznaly velký posun, a i nadále má logistika velký potenciál k rozvíjení svých schopností za využití současných moderních technologií. Rozvoj a schopnosti logistiky jsou však podmíněny výší vyčleněných finančních zdrojů. Stále jsme tak na začátku obměny velkého počtu materiálu.

Logistika začala v posledních třech letech plnit svůj programový plán na doplnění a výměnu techniky. „Uvedl bych například obměnu vozidel UAZ a Land Rover Defender za vozidla Toyota Hilux, nebo nákup těžkých terénních nákladních vozidel na podvozku T-815 řady 7, dále pak útočných pušek CZ Bren 2 nebo nových ručních zbraní P 10 C,“ komentuje brigádní generál Jaroslav Jírů.

Úkoly Agentury logistiky

Hlavními úkoly Agentury logistiky je vytvářet a udržovat zásoby majetku ve prospěch vyčleňovaných sil a prostředků Armády ČR. Podílet se na nastavení funkčního systému provozu, údržby a oprav vojensko-technického materiálu u strategických a významných projektů v důsledku modernizace resortu MO. 

Dále se jedná o správy jednotlivých majetkových uskupení, pořizování majetku a služeb ve stanoveném rozsahu, zásobování a skladování movitého majetku, provozy a opravy techniky nebo kontrolní a revizní činnosti. Ve vztahu k NATO a EU vystupuje Agentura logistiky jako Národní centrum koordinace přeprav (National Movement Control Centre). Plánuje a řídí vojenské přepravy a přesuny ozbrojených sil ČR a zahraničních partnerů na území i mimo území ČR, kterým rovněž zajišťuje podporu hostitelkou zemí (Host Nation Support – dále jen „HNS“).

Logistická podpora je také nedílnou součástí každého strategického projektu. V praxi se může jednat o pořízení Pandurů nebo radarového systému MADR. Za zmínku také stojí nákup protivzdušného raketového systému SHORAD, tanků Leopard, bojových vozidel TITUS a v neposlední řadě také pořizované pásové bojové vozidlo pěchoty (CV90). V každém výše zmíněném projektu jsou nedílnou součástí logistické požadavky na zabezpečení efektivního a spolehlivého provozu, tedy servis, pořízení zásob náhradních dílů nebo odborné školení personálu.

Foto: Přejímka obrněných vozidel TITUS 6x6 | kpt. J. Moravec
Foto: Přejímka obrněných vozidel TITUS 6x6 | kpt. J. Moravec

„V oblasti ručních zbraní se nám daří plnit projekt kompletního přezbrojení bojových jednotek na nové typy pistolí CZ P-10 C a útočných pušek CZ Bren 2. Toto přezbrojení neznamená, že by starší zbraně CZ Bren 1 a pistole CZ Phantom byly vyřazeny. Budou v rámci resortu MO předány k jednotkám Aktivní zálohy OS ČR, nebo využity u jiných jednotek AČR,“ vyzdvihuje brigádní generál Jírů.  

Aby voják mohl plnit své úkoly, musí také kvalitně jíst. Prostřednictvím akvizičního pracoviště Agentury logistiky bylo v minulém roce zahájeno pořizování nově vyvinutých balených potravinových dávek pro přímé zabezpečení vojáka při činnostech v polních podmínkách, které zvyšují standard kvality potravin a nutričních požadavků na vyváženou stravu.

V tomto roce je také dokončován za přispění příslušníků naší výstrojní služby a Sekce logistiky MO, vývoj nového polního stejnokroje v novém maskovacím designu. Nový stejnokroj je ušit z uživatelsky přívětivějších materiálů s širokým spektrem použití v různých klimatických podmínkách.

Foto: Centrum zabezpečení materiálem technických služeb Štěpánov je zásadním zprostředkovatelem v přejímání a následné distribuci moderní výzbroje, techniky a materiálu. | kpt. J. Moravec
Foto: Centrum zabezpečení materiálem technických služeb Štěpánov je zásadním zprostředkovatelem v přejímání a následné distribuci moderní výzbroje, techniky a materiálu. | kpt. J. Moravec

Pod Agenturu logistiky spadají centra zabezpečení    a Prapor podpory nasaditelných sil Rakovník. Díky tomu funguje spolupráce těchto podřízených prvků na denní bázi, podobně jako u ostatních složek resortu MO, ať už jde o odbornou spolupráci nebo praktické předávání know-how. Ve výčtu této kooperace je možné zmínit například předávání nové techniky, zásob nebo materiálu. Ale také jejich opravu, nebo rušení a vyřazování.

Vliv Obranné strategie ČR 2023 na činnost Agentury logistiky

Nová Obranná strategie ČR reaguje na současnou bezpečnostní situaci v mezinárodním prostřední. Pravděpodobnost vojenského napadení České republiky nebo některého z jiných států NATO a EU je nejvyšší od konce studené války. Rusko bude dlouhodobě představovat nejzávažnější hrozbu bezpečnosti ČR a jejích spojenců. To je jedno z hlavních východisek nové Obranné strategie ČR, která vyšla 4. října 2023.

Česká republika má díky schopnostem Praporu podpory nasaditelných sil jasně určené priority pro logistické zajištění sil Aliance. V případě zvýšeného ohrožení bude Česká republika jak tranzitní, tak hostitelskou zemí pro spojenecké jednotky, což by souviselo se zesílením nároků na příslušníky Agentury logistiky a rakovnického praporu při zajištění krátkodobých a dlouhodobých pobytů spojeneckých sil na našem území. 

V rámci logistické podpory jde u přesouvajících se spojeneckých sil přes naše území zejména o poskytnutí podpory hostitelskou zemí (HNS). Konkrétně se jedná o zabezpečení základních životních potřeb, a to potravin, pitné vody, odpočinku a dále zabezpečení parkování vojenské techniky, případně i drobných oprav a zabezpečení pohonných hmot. 

Aby tato opatření byla v krizi realizovatelná, je nezbytné již v době míru věnovat náležitou pozornost přípravě, od organizačního plánování a vytvoření legislativních podmínek, až po vybudování dopravní infrastruktury, která zabezpečí rychlý a plynulý přesun a přepravu ozbrojených sil cizích států přes území České republiky a eventuálně dostatečné ubytovací a parkovací kapacity pro tyto síly, jak je výše uvedeno. Komplexní zabezpečení HNS významně přesahuje kompetence a možnosti resortu obrany a musí se na nich proto podílet řada dalších orgánů veřejné správy, bezpečnostních složek a ozbrojených sborů, včetně dalších ministerstev. 

V neposlední řadě je nutné zmínit, že v současné době výstavba schopností a kapacit HNS České republiky reaguje na reorganizaci NATO, respektive na Nový model sil (New Force Model), který posiluje schopnosti a nástroje na odstrašení a obranu celé Aliance na případné vnější hrozby.

Participace Agentury logistiky při rozhodování o pořizovaní nové techniky

„V oblasti pořizování majetku a techniky jsou naši pracovníci podle odbornosti součástí integrovaných pracovních týmů. Jejich úkoly se odvíjí od požadavků na modernizační projekty. Jako příklad mohu uvést dělo NATO, které má být náhradou samohybných houfnic Dana ráže 152 mm. Díky tomu se sjednotí ráže NATO 155 mm, zvýší se dostřel a rychlost palby a efektivity dělostřelectva. Důležitý je také pracovní tým SHORAD, který pracuje na pořízení prostředků protivzdušné obrany k zajištění funkční a efektivní ochrany vzdušného prostoru ČR,“ upřesňuje brigádní generál Jírů. 

Dalším projektem, na kterém se příslušníci ze Staré Boleslavi podílí je vrtulníková platforma H1, která nahradí vrtulníky Mi-35/24V. Spolupracují i na nákupu a zabezpečení životního cyklu u radiolokátoru MADR či systému řízení letového provozu Letvis. Dlouhodobě kooperují na jednotném zabezpečení podpůrných služeb pro řízení letového provozu, počínaje plánováním letů i prostorů pro létání, přes komunikační, navigační a přehledové služby, až po letová ověřování technických prostředků a mnoho dalšího. 

Optimalizace vojenské logistiky na mezinárodní úrovni

„Na mezinárodní úrovni aktivně spolupracujeme v pracovních skupinách či týmech, které se soustřeďují na provoz a údržbu stávající provozované techniky (např. PUG – Pandur User Group, DUG – Dingo User Group, PUWG – Protektor User Working Group). Tyto pracovní skupiny sdílejí vlastní zkušenosti a poznatky při diagnostice a odstraňování závad, pořizování náhradních dílů a služeb souvisejících se zabezpečením jejich bezproblémového provozu. Dále mohu zmínit standardizační skupiny NATO pro PHM -  PHEWG (Petroleum Handling Equipment Working Group) a NFLWG (NATO Fuels and Lubricants Working Group) nebo skupiny pro řešení a pořizování balistické ochrany jednotlivce DESUG (Dismounted Soldier Equipment User Group),“ komentuje brigádní generál Jírů. 

Požadavky na optimalizaci logistiky samozřejmě rostou, proto je v plánu výstavba nových skladových kapacit pro potřeby výstrojní služby, příkladem je skladovací hala v Olomouci-Bystrovanech, výstavba centrálního skladu maziv v Jaroměři nebo výstavba muničních skladišť s vysokými požadavky na skladování munice a řízených střel pro moderní a vyspělé vojenské systémy. 

Současně již čtvrtým rokem probíhá optimalizace zásob, která má za cíl vyřadit ze zásob nadpočetný neupotřebitelný majetek i náhradní díly a vytvořit u logistických center skladovací prostory pro nově pořízený majetek.  Úkolem logistiky je tak zpracovat potřebnou dokumentaci pro co nejrychlejší a nejefektivnější odprodej tohoto majetku.

Nové pohledy na zajištění logistiky a týlu v souvislosti s válkou na Ukrajině

Současná bezpečnostní situace na Ukrajině jistě přinesla nové poznatky a výzvy pro logistiku. Čtyřnásobně narostl počet přesunů aliančních vojsk přes ČR, spojených s upevňováním severovýchodního a jihovýchodního křídla Aliance, výstavbou a zabezpečením mezinárodních bojových uskupení v zemích „dotyku“.

Realizace materiální podpory Ukrajiny potvrdila profesionalitu příslušníků logistiky AČR a získané zkušenosti z logistického zabezpečení zahraničních operací. Zároveň poukázala na oblasti, které je nutné dále intenzivně rozvíjet. Reálný konflikt prokazuje nutnost disponovat silným logistickým zabezpečením pro podporu jednotek v operacích.

Proto je také Agentura logistiky ve struktuře AČR klíčovým realizátorem a organizátorem poskytování služeb HNS tranzitujícím jednotkám spojeneckých sil.

Centrum zabezpečení materiálem technických služeb Štěpánov

Zásadním zprostředkovatelem v přejímání a následné distribuci moderní výzbroje, techniky a materiálu je Centrum zabezpečení materiálem technických služeb Štěpánov, které plní rozhodující úlohu v katalogizaci položek stanovených dle klasifikace zásob podle NATO Supply Classification (NSC).

Toto centrum odpovídá také za konzervaci a ukládání vojenského materiálu a techniky, rušení a vyřazování zásob trvale nepotřebného majetku. V neposlední řadě odpovídá za vojensko-technický materiál pro jednotky v zahraničních operacích, nebo pro krizové situace.

„Odtud míří k dělostřelcům a spojařům nová vozidla TITUS, loni zase ve velkém Toyoty Hilux a Tatry 815-7 VVN 6x6, tady je zázemí pro přezbrojení bojových jednotek na nové pistole a útočné pušky,“ vyzdvihuje činnost náčelník centra podplukovník Radek Štefan.

Ve středu dění není jen Štěpánov. Podstatnou roli v zásobování vojsk AČR sehrávají Zásobovací úseky Olomouc, Rančířov, Háj ve Slezsku, Kostelec nad Labem, Ústí nad Orlicí nebo Nový Jičín.

Centrum zabezpečení materiálem týlových služeb Brno

Hlavním týlovým prvkem AČR je Centrum zabezpečení materiálem týlových služeb Brno. Jeho práce není jenom o skladování a předávání výstrojních součástek – důležité jsou především jednotlivé odborné úseky.

Úsek naturálního odívání zabezpečuje vystrojování pro vojáky z povolání, studenty UO, VSŠ, VOŠ a příslušníky aktivní zálohy prostřednictvím výdejen součástek naturálního odívání (VSNO). Ty jsou umístěny v Praze, Vyškově, Olomouci, Brně a Táboře. 

Úsek odborných činností a zásobovací úsek plní úkoly v oblasti skladování, ošetřování a likvidace materiálu. Kromě toho je i celoarmádním metodickým orgánem pro oblast vývoje a výzkumu pohonných hmot a maziv (PHM). Provozuje také resortní laboratoř pro testy a kontrolu jakosti olejů, maziv a leteckých paliv a dalších speciálních provozních kapalin. 

Neméně důležitý je Úsek vývoje, podpory a zkušebnictví výstroje, který například vykonává činnost v akreditované zkušební laboratoři pro vývoj a inovaci výstroje, pro ověřování shody a kontrolu jakosti materiálu dodávaného z výroby.

„V oblasti standardizace a zkušebnictví spolupracujeme se Severoatlantickou aliancí. Jsou to naši zaměstnanci, kdo zastupuje armádu v pracovní skupině NATO pro polní stejnokroje, osobní výstroj a ochranu,“ doplňuje náčelnice centra podplukovnice Jana Laurová.

Centrum zabezpečení munice Týniště nad Orlicí

Ústředním skladovým, zkušebním a zásobovacím zařízením AČR je Centrum zabezpečení munice Týniště nad Orlicí. Toto centrum je určeno k nepřetržitému zabezpečení útvarů a zařízení AČR pěchotní, dělostřeleckou, ženijní a leteckou municí, řízenými střelami, výbušninami a pyrotechnickými prostředky.

Centrum plní úkoly v oblasti evidence, příjmu, výdeje, bezpečného skladování a připravenosti munice, výbušnin a pyrotechnických prostředků v souladu se STANAG 4440 pro běžný mírový život a k bojovému použití.

Příslušníci centra provádí technické, střelecké a chemické zkoušky pro prodlužování její životnosti, včetně ošetřování a delaborace nepotřebné a technicky nezpůsobilé munice.

Součástí centra je Akreditovaná zkušební laboratoř, kde se provádí technické i chemické zkoušky munice a výbušin. Střelecké zkoušky se pak uskutečňují na Pokusné dělostřelecké střelnici. „Mezi evropskými státy není příliš obvyklé mít možnost provádět zkoušky ve vlastních testovacích zařízeních, spíše bývají využívány externí firmy,“ vysvětluje náčelník centra podplukovník Dušan Košťálek. „Právě u nás je testována nová munice zaváděná v rámci armády. Zjišťují se například její technické parametry a bezpečnost,“ doplňuje pplk. Košťálek.

Dalším prvkem centra jsou vojenské hasičské jednotky, které jsou rozmístěny u jednotlivých zásobovacích úseků. 

Centrum má v podřízenosti 8 zásobovacích úseků, které jsou dislokovány v Týništi nad Orlicí, Čermné nad Orlicí, Mladkově, Travčicích, Novém Plese, Dobroníně, Hostašovicích a v Květné. Spravuje také Pokusnou dělostřeleckou střelnici na Libavé.

Foto: Testování munice pro ShKH vz. 77 DANA na Pokusné dělostřelecké střelnici na Libavé | kpt. J. Moravec
Foto: Testování munice pro ShKH vz. 77 DANA na Pokusné dělostřelecké střelnici na Libavé | kpt. J. Moravec

Centrum zabezpečení munice je standardně střeženo příslušníky Vojenské policie a prostředky systému technického střežení objektů. Aktuální rizika a systém střežení jsou dle nastalé bezpečnostní situace vyhodnocována a jsou okamžitě přijímána adekvátní opatření.

Centrum zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč

Každá technika, i ta vojenská, vyžaduje údržbu, revize a v případě poškození nebo závady i opravu. Centrum zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč je tím zařízením, které tyto činnosti zabezpečuje pro pozemní vojenskou výzbroj, techniku a materiál útvarů a zařízení, jak na území České republiky, tak i pro jednotky v zahraničních operacích a pracovištích MO. 

Jejich činnost je specializovaná a rozdělená na jednotlivé úseky. Tak například Úsek oprav Lázně Bohdaneč je zaměřen na údržbu a opravy operačně taktických systémů velení a řízení. Úsek oprav Jaroměř disponuje odborníky na údržbu a opravy zbraní a zbraňových systémů, dělostřelecké techniky, optiky a optoelektroniky, výzbroje a podvozků bojových vozidel KBVP Pandur II 8x8 a LOV Iveco nebo Dingo.

Foto: Každá technika, i ta vojenská, vyžaduje údržbu, revize a v případě poškození nebo závady i opravu. | kpt. J. Moravec
Foto: Každá technika, i ta vojenská, vyžaduje údržbu, revize a v případě poškození nebo závady i opravu. | kpt. J. Moravec

Zákonné revize, odborný technický dozor a metrologické zabezpečení pro útvary a zařízení AČR leží na bedrech Úseku metrologie a technického dozoru (ÚMTD). Ročně mají odborníci z Lázní Bohdaneč a Olomouce na kontě až na 12 000 revizních prohlídek v oblastech elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení. Metrologové z Lázní Bohdaneč a Pardubic zajišťují přesnost a nastavení měřidel a přístrojů pro měření elektrických a mechanických veličin, ionizujícího záření, opravy a kalibrace měřících přístrojů, včetně chemických přístrojů a kalibrace průtokových měřidel pohonných hmot. 

„Pracujeme pro každého vojáka,“ říká náčelník centra podplukovník Jiří Farbar a dodává: „Vojáci se účastní výcviku i nasazení v zahraničních operacích s přístroji, na jejichž přesnost musí být spolehnutí. Je jedno, zda se jedná o osobní dozimetr vojáka nebo výškoměr v letadle. Vše musí být spolehlivé v jakékoliv situaci.“ 

Prapor podpory nasaditelných sil Rakovník

V rakovnických kasárnách už čtvrtým rokem funguje Prapor podpory nasaditelných sil, který má v rámci NATO specifické schopnosti. „Po doplnění klíčovou technikou dokážeme v domácích i zahraničních podmínkách vybudovat místo podpory pro přesouvající se konvoje. Jsme schopni regulovat pohyb techniky nejen na silničních uzlech, ale také v přístavech či na letištích prostřednictvím jednotek zabezpečení přeprav (Movement Control Team – dále jen „MCT“). Zajistit ubytování v moderních stanech s polními lůžky, vytápěním, klimatizací a dalším potřebným vybavením. Naši kuchaři jsou díky novým kontejnerovým varnám připraveni uvařit stovky porcí snídaní, obědů i večeří. V polních podmínkách dále zprovozníme výdejnu pohonných hmot a maziv, vybudujeme technické zázemí pro drobné opravy na technice a materiálu nebo také zajišťujeme střežení zbraní a munice. V místě podpory jsme schopni připravit také zdravotnické zázemí, které vždy funguje v souladu s protiepidemickými opatřeními. Máme nastavený funkční systém tzv. inprocessingu. Jde o proces přijetí a předání prvotních informací zástupcům zahraničních jednotek ihned po příjezdu do kempu a slouží k usnadnění orientace jak ve vlastních kempech, tak i směrem k bezpečnostním opatřením,“ popisuje zástupce velitele praporu major Pavel Štulajter. Tyto schopnosti rakovničtí vojáci prokázali například na cvičení Saber Strike 2022 nebo na cvičení Strong Pegasus 2023 v Německu ve spolupráci s jejich partnerským útvarem, kterým byl  Logistikbataillon 163 (Bundeswehr).

Foto: Prapor je schopen zajistit ubytování v moderních stanech s polními lůžky, vytápěním, klimatizací a dalším potřebným vybavením. | kpt. J. Moravec
Foto: Prapor je schopen zajistit ubytování v moderních stanech s polními lůžky, vytápěním, klimatizací a dalším potřebným vybavením. | kpt. J. Moravec

Rakovnický prapor je tedy útvarem, jehož portfolio logistických schopností je a bude využíváno převážně spojeneckými jednotkami NATO. Tím je prapor ve struktuře AČR a v Alianci výjimečný, protože obdobné útvary jsou pouze v Německu, Nizozemí a Norsku. Díky svým flexibilním schopnostem tak zvyšuje mobilitu spojeneckých sil pro plnění hlavních úkolů NATO.

Má proto zásadní podíl na zabezpečení přesunů aliančních armád přes naše území, kdy poskytuje HNS. Prapor je průběžně doplňován personálem, vojenskou technikou a materiálem k dosažení cílových schopností nejenom pro HNS, ale také v rámci zabezpečení procesu RSOM (Reception, Staging and Onward Movement). Tento proces představuje klíčovou schopnost pro úspěšné nasazení sil a prostředků Aliance do prostoru nasazení.

Výcvik Praporu podpory nasaditelných sil

Výcvik praporu již probíhá i spolu s aliančními armádami. Zde je nutné připomenout výcvik na podzim roku 2022, kdy prapor vyslal na cvičení do Polska četu zabezpečení V4 JLSG HQ (Joint Logistics Support Group Headquarters). Jednalo se o úkol, který prapor obdržel nad rámec svého poslání a schopností. Cvičení potvrdilo schopnost zabezpečit a vybavit pracovní prostory v poli rozvinutého velitelství V4 JLSG.

Letos v březnu se prapor zúčastnil většího mezinárodního cvičení Strong Pegasus 2023 v německém Rheine kde primárně se 163. logistickým praporem Bundeswehru a maďarskými příslušníky Movement Control Team vybudoval základnu – Centrum podpory konvojů (CSC) a ubytovával, stravoval a komplexně zabezpečoval projíždějící proudy Bundeswehru. Cvičení opět potvrdilo schopnosti praporu plnit tuto dovednost i v zahraničí.

Schopnost praporu v rámci potřeb Aliance

Rakovnický prapor je předurčen k zabezpečení jednotek přesouvajících se přes území ČR. Na  požadavky k poskytnutí podpory hostitelskou zemí je reagováno s přihlédnutím k rozsahu podané žádosti. V případě potřeby zabezpečení přespání během přesunu menší jednotky je reakční doba v řádu jen několika hodin. Situace je trochu jiná v případě žádosti koaličních partnerů o zabezpečení přesunu větší jednotky, například s požadavkem na poskytnutí stravování. Zde je vzhledem k provedení nutných příprav potřeba více času, řádově několik dnů.

Foto: Odběr stravy | kpt. J. Moravec
Foto: Odběr stravy | kpt. J. Moravec

A jak komentuje brigádní generál Jírů: „Vzhledem k faktu že Česká republika je primárně tranzitní zemí, tak v současné době je trvale připravena ubytovací kapacita polním způsobem ve vybrané lokalitě, kde poskytujeme zázemí tranzitujícím vojskům zejména na strategickém směru ZÁPAD-VÝCHOD-ZÁPAD. Kapacitu modulárně upravujeme v rozmezí 100–400 lůžek. Jelikož je prapor stále ve výstavbě, tak na zabezpečení provozu kempu se podílejí i jiné složky AČR.“ 

Foto: Američtí vojáci sestupují do stanového tábora s veškerým logistickým zázemím | kpt. J. Moravec
Foto: Američtí vojáci sestupují do stanového tábora s veškerým logistickým zázemím | kpt. J. Moravec

Technické vybavení praporu a jeho modernizace

Prapor podpory nasaditelných sil se stále modernizuje. Za poslední dva roky obdržel několik desítek kusů nových nákladních automobilů typu Tatra Force, hákový nakladač Tatra T-815, Toyota Hilux a mezi posledními nejnovějšími vozidly, kterými se může Rakovník pyšnit jako jeden z vybraných útvarů v AČR, je tahač Scania s návěsem Goldhofer. 

Foto: Tatra Force 8x8 s hákovým nakladačem | kpt. J. Moravec
Foto: Tatra Force 8x8 s hákovým nakladačem | kpt. J. Moravec

Nicméně s přibývajícími úkoly je potřeba doplnit jak personál, tak samozřejmě i techniku. Kromě té běžné pro převoz osob a materiálu prapor potřebuje spolehlivou specializovanou techniku, kterou je například jeřáb či překladač kontejnerů. Nutností jsou také elektrocentrály, sociální kontejnery, septiky, a potom vozidla pro dopravu vody, tedy cisterny a vozidla pro odvoz odpadů. Kromě kontejnerových kuchyní by prapor měl být vybaven i kuchyněmi na podvozcích moderních vozidel. 

Prostory a personální naplněnost praporu

V prostorách kasáren od vzniku tohoto praporu postupně probíhají rekonstrukce budov a zázemí pro vojáky, tedy kanceláří, sprch a dalšího sociálního a hygienického zařízení, ale také skladů či garáží. Úplnou novinkou je nově postavené skladiště zbraní se zrekonstruovaným stanovištěm pro dozorčí službu posádky, kde je zaveden i moderní kamerový systém. Tento bezpečnostní systém zvýší úroveň zabezpečení nejen skladiště zbraní, ale i celého vojenského objektu.

Rakovnický útvar je v tuto chvíli zhruba na polovině naplněnosti personálem a nábor k této jednotce stále probíhá. Chybí zde zejména řidiči nákladních automobilů, kuchaři a skladníci.

,,Pokud zvážíme časové období, po dobu kterého neustále pracujeme na zvýšení našich schopností a doposud dosažené cíle a splněné úkoly, můžeme usoudit, že prapor od počátku svého vzniku ušel obrovský kus cesty“, zhodnotil zástupce velitele rakovnického praporu major Štulajter.

Železniční přeprava a spolupráce praporu s civilním sektorem v této oblasti 

Jedním z úkolů, který příslušníci z Rakovníka provádějí, je fyzická přeprava vlastní techniky a materiálu po železnici na základě svého požadavku, který jim zabezpečí Regionální střediska vojenské dopravy nebo Odbor vojenské dopravy (OVD) Agentury logistiky. K tomu mají určené jednotky zabezpečení přeprav (MCT), které se minimálně jednou za rok účastní teoretického a praktického školení v přepravě po železnici a ve výstavbě rampy UNOR (Univerzální Nakládací Ocelová Rampa). Díky tomuto systému jsou schopni navést a naložit kolovou techniku na určené železniční vozy, které ji přemístí do místa určení.

V tomto ohledu prapor plně spolupracuje s OVD, které zabezpečuje organizaci výcviku přepravy po železnici. Aby byli vojáci připraveni v jakékoliv situaci, tak výcvik probíhá v různorodých klimatických podmínkách, tedy i v zimních měsících. Tento druh přesunu si vojáci z Rakovníka už několikrát vyzkoušeli i „na ostro“, například na cvičení Strong Pegasus 2023, kde se uskutečnil přesun části materiálu po železnici z České republiky do Německa a zpět. 

Zároveň je nutné zmínit, že prapor bude i dál do budoucna operovat i mimo vojenské prostory. Je tedy více než jasné, že bude využívat civilní dopravní infrastrukturu. K tomu je nutno podotknout, že bude nutné k zabezpečení plnění dopravních úkolů využívat železničních vozů a hnacích vozidel ve vlastnictví civilních subjektů. Pro tyto případy má ministerstvo obrany uzavřené rámcové dohody na poskytnutí dopravních služeb cestou civilních dodavatelů.

Zdroj: Agentura logistiky, Prapor podpory nasaditelných sil Rakovník

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP