Podpora českého obranného a bezpečnostního průmyslu v rámci evropských organizací

 18. 03. 2021      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

V minulém článku jsme popisovali, jak Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) pomáhá českému průmyslu ve strukturách NATO a nyní si přiblížíme, jak toto činí v rámci evropských organizací. 

DSC08194
Foto: Jednou z hlavních náplní činnosti Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) je podpora exportu českých firem, jelikož téměř 90 procent produkce našeho obranného a bezpečnostního průmyslu se vyváží do zahraničí. (ilustrační foto) | CZUB / CC BY-NC-ND

Už od vstupu ČR do EU v roce 2004 spolupracuje AOBP také s unijními oborovými institucemi, jako např. s EDA (Evropskou obrannou agenturou), jejímž hlavním posláním bylo podpořit členské státy EU v jejich snaze zlepšit své obrané schopnosti. V tomto poslání hrál od počátku klíčovou roli obranný a bezpečnostní průmysl, zejména díky schopnostem dodávat nejmodernější technologie, čímž se udržovala konkurenceschopnost na globálním poli. AOBP se od začátku pravidelně účastnila jednání vedení EDA se zástupci národních asociací a přispívala svými experty v rámci odborných pracovních skupin. Dlouhodobě takto přispívají experti např. z VVÚ, VTÚ, ČVUT a dalších výzkumných institucí a ústavů, ale také experti z firem, např. z ELDIS Pardubice či ESC Defence. Bohužel také EDA podlehla unijní byrokracii. Velkým státům přestal vyhovovat princip rozhodování jednomyslně, kdy i menší státy, podobně jako v NATO, mohou blokovat a komplikovat rozhodování. Proto se začala více prosazovat Evropská komise, která rozhoduje na základě vnitřních regulací. EDA má sice možnost realizovat společné programy podle přání členských států, ale ty musejí být financovány státy, které takový program generují. Cíl EDA zvyšovat společné investice na evropské programy se tak plnil pozvolna a ne tak, jak bylo očekáváno. Novým impulsem pro posílení další spolupráce na programech se tedy stal Evropský obranný fond (EDF) spravovaný Komisí.

EDF z pohledu průmyslu výrazně posunul zájem od EDA ke Komisi. Role EDA nicméně zůstává silná v odborné rovině, neboť členské státy v rámci EDA definují své představy o obranném výzkumu, jeho zaměření, definují požadavky na obranné schopnosti, jejich prioritizaci apod. Součástí tohoto procesu je i obranný průmysl, který je podle potřeby přizván do diskuzí. V tomto duchu byl jako seniorní expert přizván do EDA v letech 2016–2017 také představitel AOBP s cílem hledat lepší podmínky pro malé a střední podniky (MSP) obranného průmyslu v prostředí EU. Výstupy z této činnosti se dostaly do podvědomí evropských struktur a lze je nalézt např. v současné bonifikaci MSP při realizaci EDF a v řadě dokumentů EU. Dá se říct, že EDA s pomocí národních expertů a vlastních kapacit vytváří intelektuální zázemí, z něhož pak těží Komise při formulování priorit při řešení bezpečnostních otázek a zejména při sestavování Pracovního programu, který stanoví, jak se bude realizovat EDF. Proto AOBP věnuje EDA neustálou pozornost a je v pravidelném kontaktu s jejími pracovníky. Aktuálním příkladem takové činnosti z počátku nového roku je zpracování příspěvku k projektu EDA týkajícího se „Cirkulární ekonomiky v obranném sektoru“ ve spolupráci s firmou 3Dees Industries nebo zpracování zásadních připomínek ke „Klíčovým strategickým aktivitám EDA“ firmou ERA v oblasti pasivních radarů. Zapojení se do přípravy projektu hned v úvodní fázi pak dává možnost zapojit se i do fáze realizační, která může být financována z EDF (z prostředků EU) nebo prostřednictvím EDA (z národních prostředků). Za připomenutí stojí také skutečnost, že v čele EDA stojí Jiří Šedivý, bývalý ministr obrany ČR. AOBP bude tedy i nadále aktivně přispívat do koncepčních diskuzí v EDA a vyhledávat příležitosti pro české firmy, které EDA nabízí, i když klíčovým hráčem se stala Komise. Představitelé EDA jsou navíc prezidentem AOBP pravidelně zváni na IDET a FFF, kde probíhají jednání EDA s našimi členskými firmami a vedením AOBP k možnostem zapojení do společných programů a dalších aktivit EDA.

Už od roku 2000 je AOBP členem Evropské asociace leteckého, kosmického a obranného průmyslu (ASD), která sdružuje jak velké evropské společnosti jako Airbus, BAE Systems či Dessault Aviation, tak 18 evropských národních asociací, z EU i mimo ni. Celkem pracuje v orgánech, komisích a pracovních skupinách ASD pět zástupců českých firem, z toho jeden zastává klíčovou rotující pozici v představenstvu ASD. Za AOBP je nominován zástupce do Výboru pro dodavatelský řetězec, řadu let měla svého zástupce v Obranném výboru (rotující pozice), měli jsme zástupce ve výboru pro UAV a dalších. Podstatná je činnost pro získání informací, kontaktů, projektů a zakázek pro členské firmy. Přestože většina velkých projektů v Evropě směřuje především do oblasti vzdušného a vesmírného segmentu, v poslední době se pozornost upíná i na oblast pozemních obranných systémů, zejména se vznikem EDF. AOBP se proto zapojila do definování prioritních návrhů oblastí, které ASD zaslala Komisi jako podklad do plánu práce EDF. AOBP se prostřednictvím ASD vyjadřuje i k dalším klíčovým koncepčním a legislativním dokumentům, které jsou zpracovávány pro Evropskou komisi, Evropský parlament a další instituce. Příkladem byly návrhy na změny ve směrnici k obrannému pořizování, směrnici k tranzitu uvnitř EU a dalším. Členství v ASD se také odrazilo v nárůstu účastí českých firem v programu Clean Sky II, SESAR a v úspěšnosti přijetí projektů do Rámcových programů EU v oblastech kosmického výzkumu, aeronautiky, obrany a celkově bezpečnosti. Členství umožňuje informační tok mezi českými firmami obranného a bezpečnostního průmyslu, ASD a EU.

Průmyslové zájmy v tomto odvětví hájí také Evropská obranně technologická asociace (EDTA), jejímž hlavním cílem je posilovat spolupráci, vzájemnou výměnu informací, zvyšovat povědomí o technologickém rozvoji a posilovat společenský zájem o obranné technologie. Ve spolupráci s dalšími partnery pracuje na stanoviscích pro Evropskou komisi, zpracovává odborné dokumenty k technologickým návrhům pro ozbrojené síly a publikuje různé technologické novinky a výsledky výzkumu a vývoje, které by mohly být využity silovými resorty. Organizuje odborná sympózia, semináře a publikuje v odborných časopisech. EDTA klade důraz na využívání moderních technologií a postupů v řízení a na špičkovou kvalitu v oblasti obranných technologií. Koordinátorem účasti AOBP v EDTA je prezident AOBP Jiří Hynek. 

AOBP tedy skutečně poskytuje českému obrannému a bezpečnostnímu průmyslu řadu jedinečných příležitostí a možností, jak uspět v evropském i světovém měřítku, které jsou z důvodu proexportního zaměření naší ekonomiky zásadní. Pokud se firmy chtějí dozvědět více a zajímají je možnosti a příležitosti plynoucí ze spolupráce AOBP s těmito institucemi, tak se mohou na zaměstnance naší kanceláře kdykoliv obrátit, rádi jim poskytneme bližší informace.

 Autor: Jiří Hynek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP