Válka na Ukrajině mění pohled na evropskou Zelenou dohodu

 29. 06. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Vláda České republiky má dnes na svém pravidelném jednání projednat dokument Informace o dopadech environmentální a sociální taxonomie pro udržitelné investice a restriktivní politiky bank na obranný a bezpečnostní průmysl ČR. Jde o materiál, který ve spolupráci několika ministerstev (financí, průmyslu a obchodu a životního prostředí) předkládá ministryně obrany Jana Černochová. Kabinet Petra Fialy se tak bude poprvé zabývat tzv. environmentální a sociální taxonomií (ESG taxonomií) pro udržitelné investice Evropské unie a jejím možném dopadu na komplexní financování obranného a bezpečnostního průmyslu jak v České republice, tak v EU.

shutterstock_1669413706Foto: Válka na Ukrajině mění pohled na evropskou Zelenou dohodu (ilustrační foto) | Shutterstock

Dokument se dále věnuje restriktivní politice nadnárodních bank s dceřinými společnostmi v ČR vůči firmám českého obranného a bezpečnostního průmyslu v souvislosti s obchodem s vojenským materiálem. A co to vlastně environmentální taxonomie je? Taxonomie je nástrojem, který podnikům a finančním investorům nastavuje jednotná kritéria pro identifikaci ekonomických environmentálně udržitelných činností. Jedna z definic uvádí, že „EU taxonomie zahrnuje šest hlavních cílů, konkrétně zmírnění dopadu a adaptaci na klimatické změny, oběhové hospodářství, ochranu vodních zdrojů, znečišťování životního prostředí a biodiverzitu.“ Zjednodušeně řečeno jde o soubor opatření a legislativních změn, které reagují na globální změny klimatu ve světě.

Ve výše uvedeném kontextu se pak ukazuje jako problém převažující restriktivní jednání komerčních bank, které jdou nad rámec samotného legislativního vymezení taxonomie a zařazují obranný průmysl do kolonky „neudržitelné“ z důvodu jeho malé perspektivnosti a udržitelnosti. Akcie společností v leteckém a obranném průmyslu kvůli jejich roli při výrobě zbraní a zbraňových systémů byly pokládány za „nečisté“ na rozdíl od společností, které berou v úvahu kritéria environmentální, sociální a podnikové správy (ESG) spolu s finanční návratností. Existuje tak oprávněná obava, že tato bankovní rétorika by se mohla nadále prohlubovat i v případě, kdy by samotná taxonomie nepředstavovala pro financování obranného a bezpečnostního průmyslu omezení. Firmy mají díky tomuto přístupu ztížený přístup k úvěrování a dalšímu financování své produkce. V některých případech dokonce nemohou jako podnikatelský subjekt vůbec založit účet v bance. Překážky ve financování obranného průmyslu v rámci celé EU tak mohou následně logicky znamenat nejen ztrátu globální konkurenceschopnosti evropského obranného průmyslu, ale také ztráty lokálních výrobních kapacit, a tím i ztrátu schopnosti resp. možnosti zásobovat ozbrojené složky států potřebným vojenským materiálem.

shutterstock_1547708672Foto: Řada komerčních bank jde nad rámec samotného legislativního vymezení taxonomie a zařazuje obranný průmysl do kolonky „neudržitelné“ z důvodu jeho malé perspektivnosti a udržitelnosti. (ilustrační foto) | Shutterstock

„Český obranný a bezpečnostní průmysl představuje jeden ze základních kamenů zajištění bezpečnosti České republiky. Jeho udržení a rozvoj se nyní, i v důsledku ruské agrese na Ukrajině, ukazuje jako klíčový. Jeho základním prvkem pro udržení a rozvoj je stabilní a předvídatelné financování, a to jak z veřejných, tak ze soukromých zdrojů. Pouze tímto způsobem může být dosaženo prostředí, v němž vznikají konkurenceschopné produkty, na které můžeme být právem pyšní a které napomohou zajištění bezpečnosti České republiky. Pokud chce ČR disponovat konkurenceschopným obranným průmyslem schopným podílet se na zajištění bezpečnosti dodávek, a tím na obranyschopnosti státu, je potřeba se tomuto tématu intenzivně věnovat na politické úrovni. Jako ministryně obrany jsem připravena se v tomto ohledu aktivně angažovat. První vhodnou příležitostí je naše předsednictví v Radě EU,“ uvedla pro CZ DEFENCE ministryně obrany Jana Černochová.

Postup resortu obrany oceňuje také předseda Sekce obranného průmyslu HK ČR Lubomír Kovařík, který se na naši žádost k dané věci vyjádřil následovně:

„Jménem Sekce obranného průmyslu HK ČR vítám zařazení bodu týkajícího se ESG taxonomie a financování ve vztahu k českému obrannému průmyslu, což jsou témata, jimiž se nejen na sekci, ale také v rámci AOBP dlouhodobě zabýváme. Chápeme důležitost ochrany životního prostředí a snahu o celkové zlepšení životních podmínek naší společnosti, jež jsou cílem EU v rámci posazování ESG taxonomie. Obranný průmysl jde v tomto s dobou, je vysoce inovativní. Navíc válka na Ukrajině ukazuje, že je skutečně strategické mít svůj vlastní obranný průmysl a rozvíjet jej na národní úrovni i v rámci EU.

Členské země EU odsouhlasily letos v březnu Strategický kompas, který v kontextu války na Ukrajině zdůrazňuje důležitost domácího evropského obranného průmyslu pro zajištění evropské bezpečnosti, obrany a soběstačnosti. Aby mohl český i evropský obranný průmysl úspěšně plnit svoji funkci, je třeba, aby v rámci EU došlo k provázanosti různých politik EU do koherentního přístupu. Jinými slovy, aby taxonomie vzala v potaz bezpečnostní a obranné aspekty udržitelnosti a aby se teze Strategického kompasu propsaly do taxonomie tak, že bude obranný průmysl označen za sociálně potřebný a strategický pro zajištění udržitelnosti společnosti. To by mělo vést ke zlepšení přístupu k financování z privátních i veřejných zdrojů, což je nezbytné pro rozvoj obranného průmyslu, ať už se jedná o financování výzkumu a vývoje či výrobních kapacit. Zde je nutné, aby Evropská investiční banka, která jednak financuje projekty, ale také nastavuje standardy financování pro ostatní banky - včetně komerčních, reflektovala závěry Evropské rady z května 2022, požadující zpřístupnění financování pro obranné projekty Evropskou investiční bankou a komerčními bankami do konce roku 2022, tedy v rámci českého předsednictví v Evropské radě.“

K problematice taxonomie se nám vyjádřil také Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP): „Je určitě záslužné, že se vláda bude zabývat problémem EU taxonomie a odmítavému přístupu bank k obrannému průmyslu. Stávající stav může nejen vyhnat investory, ale dokonce může nevratně poškodit český obranný průmysl. Nesmí zůstat pouze u konstatování, že vláda tento problém bere na vědomí. Je nutné, abychom využili předsednictví v Evropské unii k prosazení dokumentu, který by ukotvil evropské národní průmysly jako klíčové prvky evropské obranyschopnosti.“

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP