Veřejná zakázka na pořízení pásových BVP CV90 MkIV pro Armádu České republiky se chýlí ke zdárnému konci

 18. 01. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Dnes by měla vláda projednat aktuální stav a další předpokládaný postup veřejné zakázky na pořízení 210 ks pásových bojových vozidel pěchoty pro potřeby Armády České republiky, kdy v současné době probíhají intenzivní jednání se švédskými partnery, aby bylo co nejdříve dosaženo shody na finální podobě smluvních dokumentů. Stále však zůstávají otevřené některé především právní a smluvní otázky. 

Cílem pořízení nových pásových BVP  je přezbrojit 7. mechanizovanou brigádu, která doposud používá zastaralé a mnohdy nefunkční stroje BVP-2. Nákupem nových BVP dojde ke zvýšení operačních schopností pozemních sil AČR, především v rámci schopností mechanizovaného vojska, na území ČR i v zahraničních operacích. Dojde také k naplnění požadavku NATO na výstavbu těžké brigády dle Capability Targets 2017 a 2021. 

IMG_3955Foto: Bojové vozidlo pěchoty CV90 | BAE Systems

Po předchozích zdlouhavých peripetiích vláda nakonec rozhodla o zrušení výběrového řízení na pořízení nových BVP a 20. červenece 2022 pověřila ministryni obrany jednáním se švédskou vládou ohledně nákupu vozidel CV90. 11. listopadu 2022 se pak uskutečnila návštěva delegace 1. náměstka ministryně obrany ve Švédsku, v rámci které proběhla jednání se státním tajemníkem Ministerstva obrany Švédského království, generálním ředitelem Swedish Defence Material Administration (Úřad pro správu obranného materiálu Švédska, FÔRSVARETS MATERIELVERK - FMV) a prezidentem společnosti BAE Systems Hägglunds, která je výrobcem vozidla CV90. 25. listopadu 2022 byla náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany ČR schválena Výzva k podání vládní nabídky (Request for Governmental Proposal –RfGP), která byla zaslána generálnímu řediteli FMV se lhůtou k podání nabídky do 9. prosince 2022. Na základě žádosti generálního ředitele FMV pak došlo k prodloužení lhůty pro podání vládní nabídky do 30. ledna 2023. Dne 20. prosince 2022 bylo mezi náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany ČR, generálním ředitelem FMV a prezidentem společnosti BAE podepsáno memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding), v němž se všechny strany shodly, že vynaloží veškeré úsilí, aby dosavadní spolupráce vyústila v podpis smlouvy o pořízení pásových bojových vozidel pěchoty pro potřeby AČR do 31. května 2023. Ve výše zmíněném memorandu je také stanovena kupní cena, která nepřesáhne 51,684 mld. Kč včetně DPH, informace o dodávkách a míra zapojení českého obranného průmyslu (minimálně 40 procent z celkových nákladů na pořízení PBVP). Na území ČR se počítá i s údržbou vozidel, kterou by měly kompletně provádět české firmy, včetně státního podniku VOP CZ. V únoru 2023 plánuje Ministerstvo obrany ČR zorganizovat tzv. „Průmyslový den“, v průběhu kterého budou společnosti českého obranného průmyslu informovány o dalším postupu a harmonogramu veřejné zakázky. 

Z dosud provedených jednání vyplynulo, že Švédské království reprezentované FMV deklaruje, že pro uzavření smlouvy na dodávky PBVP je z pohledu Švédského království nezbytné přímé zapojení dalšího subjektu, kterým má být výrobce pásového bojového vozidla (společnost BAE Systems), do kontraktačního procesu, neboť Švédské království nemůže být samostatnou smluvní stranou smlouvy o dodávkách PBVP na straně prodávajícího. S ohledem na tuto pozici Švédského království je Ministerstvo obrany ČR v rámci probíhajících jednání nuceno zvažovat veškeré právní způsoby řešení akvizice než pouze kontraktaci s jedním subjektem (vládou Švédského království). K úspěšnému uzavření smlouvy na dodávky PBVP v současné době podle sdělení vlády Švédského království nelze dospět jinak než přistoupit na koncepci uzavření dvoustranné mezivládní dohody mezi ČR a Švédským královstvím reprezentovaným FMV o spolupráci při provozu PBVP a současně trojstranné dohody o dodávkách pásových BVP uzavřené mezi Ministerstvem obrany ČR, švédskou vládou reprezentovanou FMV a společností BAE coby výrobcem vozidla CV90. Ministerstvo obrany ČR bude pak v rámci uzavření trojstranné akviziční smlouvy postupovat tak, aby takto uzavřená smlouva reflektovala ustanovení unijních a národních předpisů.

Veřejná zakázka na pořízení BVP CV90 by v následujících dnech měla pokračovat ve formě pokračování pracovních jednání s představiteli FMV a společnosti BAE Systems, které by se měly týkat finální podoby a obsahu smluvní dokumentace. 30. ledna 2023 by pak mělo dojít k podání vládní nabídky ze strany FMV a jejímu následnému posouzení ve smyslu ceny obvyklé, což bude řešit expertní komise. Po finálních jednáních s dodavatelem za účelem případného dalšího zlepšení nabídky ve prospěch Ministerstva obrany ČR by pak mělo dojít ke stanovení výdajů k financování akce Ministerstvem financí ČR a k samotný podpis smluv se švédskou stranou je předpokládán do 31. května 2023.

CV90 MkIV je již pátou verzí tohoto vozidla (o evoluci vozidla CV90 jsme v minulosti již psali) a CV90 je aktuálně jedním z nejmodernějších a nejschopnějších BVP na trhu. Vývozní úspěch CV90 je nesporný. V přímém srovnání s konkurenty v testech si švédské vozidlo vede velmi dobře, což se potvrdilo také v rámci českého i slovenského testování. CV90 je západní BVP se zaměřením na zajištění mobility ve sněhu a v rozmáčeném terénu a zároveň poskytuje dostatečně velký vnitřní prostor pro pěchotu. Vozidlo bylo od začátku vyvíjeno podle jedinečného konstrukčního konceptu, díky němuž nabízí dostatečně velký vnitřní prostor při malých vnějších rozměrech, čímž zvyšuje dostupné užitečné zatížení a ochranu. Zvětšený prostor, který posádce a vojákům nabízí CV90, jej odlišuje od BVP-2 s omezeným prostorem sloužících v ozbrojených silách ČR. 

Švédské CV90 je koncipováno s ohledem na vysokou účinnost proti obrněným cílům a účinnost proti vzdušným cílům s pevným křídlem i vrtulníkům. Hlavním důvodem exportního úspěchu systémů kalibru 30 a 35 mm je fakt, že konstrukce Hägglunds byla již od počátku navržena tak, aby poskytovala vynikající schopnost palby za jízdy, což je něco, co 40mm verze zpočátku nemohla plně poskytnout. Proti vzdušným cílům je CV90 vybavena systémem zaměřování a řízení palby UTAAS od společnosti SAAB. Díky tomuto systému tak střelec v CV90 může mířit nezávisle na pohybu vozidla, zatímco systém řízení palby automaticky zaměří hlaveň. V bojové situaci to znamená, že lze pálit rychleji než s konvenční zaměřovací technikou.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, BAE Systems

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP