Jak to bude s očkováním proti koronaviru u našich vojáků a záložníků

 18. 01. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ministerstvo zdravotnictví nedávno zveřejnilo strategii očkování proti koronaviru, kdy počítá se dvěma očkovacími fázemi. Navzdory původním odhadům, že bude široká veřejnost očkována na přelomu března a dubna, se očkování zpozdí až o několik měsíců. Jak to bude s očkováním našich vojáků a záložníků, se podíváme v následujícím článku.

01_slavnostni-nastup-ke-vzniku-skupiny-kybernetickych-sil-a-informacnich-operaci
Foto: Jak to bude s očkováním proti koronaviru u našich vojáků a záložníků jsme se zeptali ředitele Sekce vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany, pana generála Zoltána Bubeníka (viz otázky níže v článku). (ilustrační foto) | army.cz

Očkování ministerstvo zdravotnictví rozdělilo na několik fází - fázi I A, fázi I B a fázi II.

Ve fázi I A by měly být očkovány osoby v následujících skupinách:

 • Zdravotničtí pracovníci pracující na následujících odděleních (neřazeno dle priorit):
 • Infekční oddělení,
 • lůžková oddělení v režimu COVID zóny,
 • oddělení ARO, JIP,
 • urgentní příjem,
 • geriatrická oddělení,
 • léčebny dlouhodobě nemocných,
 • očkovací centra,
 • pracovníci odebírající a zpracovávající biologické vzorky k vyšetření na COVID-19
 • Dále se jedná o tyto subjekty:
 • plicní oddělení,
 • pacienti hospitalizovaní v distribučních očkovacích centrech, kteří jsou starší 65 let či chroničtí pacienti s klinicky rizikovými faktory (vyjmenovány dále, fáze I B)
 • všeobecní praktičtí lékaři
 • zdravotničtí pracovníci pracující v ordinacích všeobecných praktických lékařů,
 • praktičtí lékaři pro děti a dorost,
 • zdravotničtí pracovníci pracující v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost,
 • domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem
 • zaměstnanci domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb
 • příslušníci Armády ČR, kteří se podílí na boji s COVID-19
 • Základní složky integrovaného záchranného systému, což jsou:
 • poskytovatelé zdravotnické záchranné služby,
 • policie České republiky,
 • hasičský záchranný sbor České republiky,
 • jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany.

Ve fázi I B by měly být očkovány osoby v následujících skupinách:

 • zdravotničtí pracovníci v odděleních: lůžková interní a kardiologická,
 • lékaři ORL a chirurgie hlavy a krku,
 • ostatní zdravotničtí pracovníci,
 • pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření v ohnisku nákazy,
 • poskytovatelé domácí zdravotní péče,
 • osoby 65+ , s prioritizací dle věku od nejstarších osob
 • osoby pečující o zdravotně postižené (sociální pracovníci a neformální pečující), učitelé na základní školách, krizová infrastruktura kraje a Hl. m. Prahy
 • Chroničtí pacienti v klinicky rizikovými faktory (řazeno podle priority):
 • pacienti se závažným, farmakologicky řešeným diabetes mellitus
 • pacienti s obezitou (BMI > 35 kg/m2)
 • pacienti s chronickým respiračním onemocněním (CHOPN, bronchiektázie, plicní fibrózy – cystická fibróza, idiopatická plicní fibróza, PCD)
 • pacienti se závažným onemocnění ledvin a jater, pacienti na dialýze a s CKD5
 • pacienti s hemato-onkologickým onemocněním
 • pacienti po transplantaci solidního orgánu nebo kostní dřeně
 • pacienti se závažným dekompenzovaným onemocněním srdce (srdeční selhávání a ICHS, zejména stav po AKS a po revaskularizaci, kardiomyopatie)
 • pacienti s rezistentní hypertenzí (zvýšený TK 140/90 mmHg a vyšší navzdory nejméně trojkombinaci antihypertenziv)
 • pacienti se vzácným genetickým onemocněním, kteří pro svou intelektovou nedostatečnost nebo vývojové poruchy chovaní, nebo další postižení, např. mobility či respiračních funkcí jsou ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění covid-19
 • pacienti s léčbou cíleně ovlivňující imunitní systém (imunosuprese)
 • pacienti s imunodeficiencí

Poslední část hlavní části očkovací kampaně, tedy fáze II, bude charakteristická dostupností vakcín, které umožňují
aplikaci v ordinacích praktických lékařů. Tito se tak v této fázi stanou hlavními aktéry pro úspěšnou vakcinaci občanů České republiky. V této fázi bude postupně ustupováno od hromadného očkování větších celků vytipovaných prioritních skupin. Od poloviny fáze by mělo převážit očkování praktickými lékaři všech, kteří budou mít o očkování
zájem. 

V souvislosti s výše uvedeným očkováním jsme se zeptali ředitele Sekce vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany, pana generála Zoltána Bubeníka, na pár otázek.

1) Jaké jsou počty vojáků AČR vyčleněných na "boj s covidem-19", kterých se má týkat fáze I B plánovaného očkování (viz dokument Ministerstva zdravotnictví STRATEGIE OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 V ČESKÉ REPUBLICE ze dne 22.12.2020)?

V rámci národní strategie v kategorii I A má být očkován lékařský a zdravotnický personál rezortu MO, tedy do 2000 vojenských zdravotníků a zaměstnanců vojenských nemocnic, a do 1000 vojáků určených k výpomoci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Celkem tedy jde o 3000 osob. 

První příslušníci rezortu MO byli naočkování 27. 12. 2020 – šlo o lékařský a zdravotnický personál ÚVN, tak zvaný personál „u lůžka". V současné době je počet naočkovaných v řádu několika stovek příslušníků rezortu MO. Další jsou očkováni denně.

V kategorii I B má být očkováno dalších 15 tisíc osob. Půjde postupně o příslušníky určené pro zahraniční operace, hotovostní systémy – NRF apod., pohotovostní systémy – NATINAEMDS, IZS a další.

Celkem tedy mluvíme o 18 tis. vakcínách, které jsou dobrovolné. Předpoklad je, že ne všichni budou chtít být očkování. Postupně také očekáváme přísun dalších vakcín.

2) Jak bude probíhat další vakcinace v rámci AČR, zejména, zda bude založena na dobrovolnosti, zda má směřovat k postupnému proočkování všech příslušníků AČR, zda má být provedena tak, aby byla umožněna zdárná realizace stanovených úkolů AČR v roce 2021, bez ohledu na epidemiologickou situaci?

Plán očkování AČR závisí na národní strategii očkování. Pak se rozpracuje náš plán, který bude také záviset na distribuci vakcíny. Například pokud bychom dostali naráz 15 tis. vakcín, jsme schopni do měsíce všechny naočkovat. V případě, že budou chodit vakcíny postupně, musíme upravit harmonogram.

Kategorie I B, do které patří i příslušníci resortu MO, nemohou být očkování dříve, než určuje harmonogram podle schválené národní strategie. Do této doby MO stejně jako ostatní ministerstva nejsou držitelem vakcíny, vláda přiděluje vakcíny.

3) Bude v rámci případných pořadníků pro účely vakcinace zohledňováno určení jednotlivých jednotek, účast na zahraničních misích, vyčlenění pro IZS, plnění hotovostních úkolů, realizace plánů výcviku pro rok 2021, zajištění účasti na mezinárodních cvičení apod.?

V kategorii I B má být očkováno dalších 15 tisíc osob. Půjde postupně o příslušníky určené pro zahraniční operace, hotovostní systémy – NRF apod., pohotovostní systémy – NATINAEMDS, IZS a další.

4) Z jakých kritérií se vychází při posuzování epidemiologických podmínek pro konání nebo nekonání výcviku jednotek AČR během epidemie.

Rezort MO vychází z rozhodnutí hlavního hygienika ČR a mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. Hlavní hygienička MO na ně navazuje vydáváním rozhodnutí s upřesněním na podmínky rezortu.

5) Jak bude probíhat případná vakcinace vojáků v Aktivní záloze, zejména v čem bude odlišná lišit od vakcinace vojáků z povolání. 

Vojáci AZ nejsou klienti vojenských zdravotnických center a mají své praktické lékaře. Vojáci AZ tedy budou očkováni jako občané v rámci své kategorie.

6) Z jakých kritérií se vychází při posuzování epidemiologických podmínek pro konání nebo nekonání výcviku jednotek AZ během epidemie.

Rezort MO vychází z rozhodnutí hlavního hygienika ČR a mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. Hlavní hygienička MO na ně navazuje vydáváním rozhodnutí s upřesněním na podmínky rezortu. 

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP