Martin Zaorálek: Spolupráce mezi důstojníky a praporčíky se výrazně zlepšila

 29. 11. 2021      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

„Praporčická škola“ si zakládá na utváření hodnot spojených s hrdostí, týmovým duchem a sounáležitostí. Chtěli jsme se o úseku kariérové přípravy poddůstojnického a praporčického sboru ve Vyškově dozvědět něco více, proto jsme požádali štábního praporčíka Martina Zaorálka, současného náčelníka celého úseku praporčické školy a jednoho z posledních mohykánů praporčické školy, kteří stáli u jejího vzniku v roce 2017, o rozhovor.

prap_01
Foto: Štábní praporčík Martin Zaorálek | VeV-VA Vyškov

Pane štábní praporčíku, můžete nám stručně představit „praporčickou školu“ a její historii?

V roce 2015, kdy došlo k vydání „Směrnice pro provádění kariérové přípravy praporčíků“, oslovil generál Kopecký, tehdejší velitel Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov, nadpraporčíka Vladimíra Blažka, tehdejšího vrchního praporčíka 7.mb, s nabídkou na vytvoření nového úseku kariérového vzdělávání poddůstojníků a praporčíků v podřízenosti Velitelství ve Vyškově. V té době se jednalo o první úsek, který byl plně řízen praporčickým sborem.

Na výstavbě tohoto moderního prvku se kromě zkušených příslušníků z řad naší armády podíleli i koaliční partneři z Nebraské a Texaské národní gardy. S těmito národními gardami armáda spolupracuje od roku 1993. Společně s nimi jsme nastavili management řízení, rozvoje a udržitelnosti „praporčické školy“, rozvoj instruktorů a jejich kompetencí. Zároveň se díky této spolupráci zorganizoval první instruktorský kurz, který nastavil směr jejich vzdělávání.
První kariérový kurz v nové podobě byl spuštěn v lednu 2017, kdy instruktorský sbor tvořilo pouze sedm praporčíků. V této době bylo plánováno kariérově vzdělat pouze 270 vojáků ročně.

motivacni_projev_št.prap. BlažekFoto: Motivační projev št. prap. Blažka | VeV-VA Vyškov

Protože rostla nejen poptávka po kurzu a s ním i nároky na kvalitu a obsah kurzu, zvyšoval se význam kariérového vzdělávání praporčického a poddůstojnického sboru. Škola se postupně rozšířila na současných dvacet pět vojáků.

Jaký je hlavní účel školy a jaké znalosti absolventi „praporčické školy“ získají?

Hlavním úkolem školy je naplnění kvalifikačních požadavků, které musí voják splnit před jmenováním do vyšší hodnosti. Například poddůstojník v hodnosti desátníka musí absolvovat poddůstojnický kurz, aby mohl být postupně povýšen až do hodnosti rotného, k tomu jsou i kurzy koncipovány ve všech úrovních. Posluchači kariérových kurzů získají všeobecný přehled, nezbytný pro výkon služby v daném hodnostním sboru  a stupni velení. Díky těmto kurzům vojáci získají přehled o fungování armády jako celku. Dále také o úlohách a rolích jednotlivých druhů vojsk a sil nebo rozdělení kompetencí jednotlivých hodnostních sborů. Důraz je kladen zejména na komunikaci, vedení lidí, organizaci vedení a vyhodnocení zaměstnání.

V odborných kurzech se zaměřujeme na přípravu vedoucích praporčíků, jejich roli a úlohu. Snažíme se sjednocovat postupy a standardy u těchto klíčových pozic v rámci AČR. Jde nám zejména o to, aby zástupci „stříbrného sboru“ důstojně a profesionálně vykonávali své funkce v souladu s požadavkem armády a také mezinárodními standardy, které bereme jako měřítko profesionality.

01_Z pořadové přípravyFoto: Pořadová příprava | VeV-VA Vyškov

Naše škola také participuje na programu Defence Education Enhancement Programme (DEEP), který  je pod hlavičkou Severoatlantické aliance. Zde už nejsme jen v roli pasivních příjemců, ale aktivně se podílíme na rozvoji kariérové přípravy poddůstojnického a praporčického sboru partnerských armád.

Připravujeme také vzdělávací on-line aktivity pro vojáky aktivní zálohy. Naším posledním produktem je Základní instruktorský kurz, kterým institucionálně připravujeme instruktorský sbor ve Vyškově.

Jak je vůbec v současné době nastaven systém vzdělávání „stříbrného sboru“?

Systém vzdělávání začíná v kurzu základní přípravy, kde rekrut získá základní návyky a dovednosti jednotlivce. Po úspěšném ukončení základní přípravy voják u nás ve Vyškově absolvuje základní odborný kurz. Po následné praxi u útvaru přichází první kariérový kurz – poddůstojnický, který vojáka připraví na výkon základních funkcí až do velitele družstva a jemu na roveň postavených.

Ve své další kariéře musí voják splnit různé odborné a specializační kurzy. Pokud je perspektivní pro další službu, je vybrán do Základního praporčického kurzu, který mu rozšíří znalosti, dovednosti a teoreticky ho připraví například na pozice zástupce velitele čety, specialisty nebo základní štábní funkce. S tímto kurzem může dosáhnout hodnosti až praporčíka.

Voják může dosáhnout nejvyšší stříbrné hodnosti nadpraporčíka a štábního praporčíka. Pro povýšení do těchto hodností musí voják absolvovat Vyšší praporčický kurz.

t.prap. Blažek vyřazení vyš siho praporcickeho kurzuFoto: Vyřazení vyššího praporčického kurzu | VeV-VA Vyškov

Jaká je kapacita školy, resp. kolik účastníků a v kolika turnusech kurzy „praporčické školy“ absolvuje?

Praporčická škola má nyní 25 instruktorů a tím se zvýšila její kapacita prezenční výuky až na 720 posluchačů ročně. Frekventanti jsou rozděleni do dvou turnusů, abychom snížili  poměr instruktor/posluchač z 1:30 na 1:15. Tímto jsme dosáhli efektivnějšího předávání informací a můžeme reagovat na současné trendy ve vzdělávání v souladu se standardy NATO. 

V loňském roce jsme museli operativně reagovat na COVIDovou situaci a přizpůsobit se potřebám armády, abychom pokračovali v kariérovém vzdělávání. V podstatě ze dne na den jsme všechny prezenční kurzy převedli do distanční formy v intranetovém prostředí EduWeb. Začínali jsme od nuly a vše jsme se učili tzv. za pochodu. Zkušenosti, které jsme získali distančním vzděláváním, jsme pružně implementovali do výuky a od nového roku vytvořili nové kombinované formy. Tím se nám podařilo navýšit kapacitu z dvou turnusů na budoucí tři. To v řeči čísel znamená až 960 posluchačů. Zároveň jsme díky této zkušenosti schopni kdykoliv převést kombinovanou formu na distanční v případě potřeby.

Jak velký kus práce čeká na absolventy, kteří chtějí získané znalosti převést do praxe s ohledem na komunikaci s vedením, tedy obvykle vyššími důstojníky?

Napříč našimi kariérovými kurzy jsou vojáci vedeni k tomu, aby uměli komunikovat, diskutovat, řídit diskuzi nebo vést vojáky při plnění různých úkolů. V každém kurzu vojákům vysvětlujeme, kde je místo jeho hodnostního sboru v systému velení a řízení armády a jak plnit a podporovat vizi nadřízených. S tímto základním penzem znalostí pak mohou vojáci stavět svou další službu. Díky zpětné vazbě, kterou máme od velitelů útvarů, jejich vrchních a vedoucích praporčíků, je po absolvování kurzů vidět zřetelný posun v komunikačních dovednostech našich absolventů. Z toho mám upřímně největší radost. Kurzy si vyhodnocujeme i my sami a díky využití moderních výukových metod se snažíme kurzy neustále zkvalitňovat. 

Vyrazeni vyssiho pra porčického kurzuFoto: Vyřazení vyššího praporčického kurzu | VeV-VA Vyškov

Velmi úzce spolupracujeme s Centrem kariérového vzdělávání nižších důstojníků, které je taktéž ve Vyškově. Dokonce s námi centrum sídlí na stejném patře naší budovy. Důstojníci se v rámci důstojnických kariérových kurzů seznamují se schopnostmi praporčické školy, jejich absolventů. Tedy vědí, jak s těmito vojáky komunikovat.

Občas jsou v armádě patrné neshody mezi „zlatým“ a „stříbrným sborem“. Čemu toto přisuzujete a jak by se dala vzájemná komunikace podle Vás zlepšit?

Na základě mé třicetileté praxe mohu říct, že spolupráce mezi důstojníky a praporčíky se výrazně zlepšila, a to hlavně díky plné profesionalizaci armády a předávání odpovědnosti praporčickému sboru. Dochází k zúžení spolupráce, a pochopení vzájemných rolí, kdy důstojník řídí a praporčík realizuje jeho rozhodnutí. Jeho nezastupitelná role je i v nastavování zrcadla a v podpoře jeho finálního rozhodnutí. Vždy je to o vzájemném respektu a komunikaci.

V rámci vašich aktivit organizujete i takzvaný „Den bojovníka“. Můžete nám přiblížit záměr této aktivity?

Akci „Den bojovníka“ pořádáme u prezenční formy poddůstojnického kurzu a vychází z bojové hry družstva. Je to forma teambuildingové aktivity, která frekventanty kurzu čeká hned první týden kurzu. Vojáci se díky ní velmi rychle seznámí a instruktoři mají možnost ihned rozpoznat, kdo je vůdčí typ a kdo naopak čeká, jak se někdo další rozhodne.

druzstvo_bojovniku_pri_pasovem_presunuFoto: Družstvo při pásovém přesunu | VeV-VA Vyškov

Vojáci jsou rozděleni do družstev a v rámci této bojové hry navštíví několik stanovišť, kde testujeme jak jejich fyzickou zdatnost, tak všeobecné znalosti z vojenských témat. Každá jejich činnost je hodnocena, stejně tak i čas, za který tuto hru dokončí.

08_Při týmových aktivitáchFoto: Při týmových aktivitách | VeV-VA Vyškov

Nejlepší družstva jsou pochopitelně vyhlášena a odměněna v závěru kurzu. Zajímavostí této hry je, že družstvo, které vyhrálo, mělo mezi sebou i nejlepšího frekventanta kurzu. Tento voják během hry, i během kurzu, ostatní podporoval, motivoval a šel jim příkladem. 

12_Z polního výcvikuFoto: Z polního výcviku | VeV-VA Vyškov

Pane štábní praporčíku, jaký by měl podle Vás být dobře připravený a vzdělaný praporčík?

Dobře připravený praporčík musí umět komunikovat, mentorovat, být empatický, být hrdý na svou jednotku, vlast a znát historický vojenský odkaz našich předků. A musí mít všeobecný přehled o armádě. Jako úspěšný absolvent našeho kariérového kurzu tedy umí efektivně komunikovat, řídit, vést a vyhodnocovat. Věřím tomu, že naše kariérové kurzy produkují poddůstojníky a praporčíky, kteří jsou důstojnými protějšky našich koaličních partnerů.

zaoralek_01
Foto: Dobře připravený praporčík musí umět komunikovat, mentorovat, být empatický, být hrdý na svou jednotku, vlast a znát historický vojenský odkaz našich předků. | VeV-VA Vyškov

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP