Naší nabídkou CV90 MkIV pro českou armádu jsem si jistý, říká Tommy Gustafsson-Rask, generální ředitel BAE Systems

 21. 12. 2021      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Velmi sledovaným projektem, který se doposud nepodařilo dokončit, je bezesporu tendr na dodání 210 pásových BVP pro Armádu České republiky v hodnotě 52 miliard korun. Proticovidová opatření tehdy odsunula zkoušky funkčních vzorků až na přelom dubna a května 2021, ale i z dalších paralelních lhůt vyplývalo, že smlouva do termínu řádných voleb nemůže být podepsána, což se stalo definitivně jistým ve chvíli, kdy uchazeči požádali o odklad termínu pro podání finálních nabídek. Nový termín byl 1. září. Po dvou měsících, v pátek 5. listopadu, pak expertní komise resortu obrany oznámila, že žádná ze tří renomovaných společností, tedy britsko-švédská BAE Systems, americko-španělská GDELS ani německá Rheinmetall, nesplňují požadavky zadavatele. Formální kritéria, stanovená projektovým týmem, byla natolik náročná a komplikovaná, že se žádný ze tří výše uvedených soutěžících nemohl jednoznačně zavázat k jejich splnění. Jak to tedy s výše uvedeným tendrem nakonec dopadne, záleží na novém vedení resortu obrany.

MV2 och CV90 120Foto: V rámci tendru na nová BVP pro AČR je jedním z uchazečů společnost BAE Systems s vozidlem CV90 MkIV | BAE Systems

Jak jsme výše psali, v rámci tendru na nová BVP je jedním z uchazečů společnost BAE Systems. Ta v září 2021 oznámila, že do tendru české armády na nové BVP předložila nabídku na vozidla CV90 MkIV a potvrdila, že je plně v souladu s povinnými požadavky a s minimální odchylkou v preferovaných požadavcích, které stanovilo Ministerstvo obrany ČR. BAE Systems se zavázala dodat požadovaný počet a varianty vozidel v rámci stanoveného rozpočtu, plně v souladu s uvedeným harmonogramem. Její nabídka přesahuje nároky na průmyslovou spolupráci, které si stanovila Česká republika, a jí navrhovaná průmyslová spolupráce bude znamenat významný impuls pro český průmysl: jedná se o koncept, který podporuje nové patenty pro český průmysl a národní suverenitu v dalším vývoji, výrobě a údržbě BVP. Ohledně tendru na nová BVP jsme se zeptali Tommyho Gustafssona-Raska, generálního ředitele BAE Systems Hägglunds.

Tommy MkIV, 5Foto: Tommy Gustafsson-Rask, generální ředitel BAE Systems Hägglunds | BAE Systems

Bylo pro vás překvapením, když jste se dozvěděli, že program byl pozastaven, protože žádná z nabídek nesplňovala podmínky pro hodnocení?

V této otázce jsou dvě zásadní nepřesnosti. Za prvé, na základě sdělení, které jsme obdrželi od ministerstva obrany, nebyl program pozastaven. Takový byl možná prvotní mediální pohled, který vznikl z úvodního krátkého vyjádření českého ministerstva obrany. Interpretace „zastaveného programu“ zpočátku vyvolala určité turbulence u našich dodavatelů, ale věřím, že nyní je situace jasnější. V dopise, který jsme obdrželi od ministerstva obrany, nebylo uvedeno, že program skončil. Naopak, jasně bylo uvedeno, že BAE Systems je nadále součástí programu, a my čekáme na další kroky, jak o nich rozhodne nová vláda.

Mluvil jste o dvou nepřesnostech, ale zmínil jste pouze jednu.

Máte pravdu. Druhou bylo tvrzení, že žádná z nabídek nesplňovala požadavky, a proto bylo nutné všechny vyřadit z hodnocení. Ministerstvo obrany poskytlo podrobný proces hodnocení, který jasně ukazuje konkrétní požadavky, které je třeba splnit, aby uchazeč nebyl vyloučen, a jaké požadavky by vyloučení nezpůsobily, pokud by nebyly splněny, uchazeč by nicméně získal nižší bodové hodnocení. Vzhledem k tomu, že existují tisíce požadavků, je pravděpodobné, že všichni uchazeči museli udělat kompromisy v kategorii požadavků, které nejsou povinné, aby se dostali do stanoveného rozpočtu. BAE Systems podala nabídku v souladu se všemi závaznými požadavky stanovenými ministerstvem obrany a s velmi vysokou mírou shody v ostatních kategoriích bodovaných požadavků.

Máte tedy pocit, že nabídky mohly být vyhodnoceny?

Samozřejmě mohu mluvit pouze za BAE Systems. Ale vzhledem k informacím, které máme, a předložené nabídce BAE Systems, a také s ohledem na jasně definovaný proces ministerstva obrany věřím, že naši nabídku je možné vyhodnotit. Projektový tým ministerstva obrany mohl mít řadu důvodů, které jej přiměly jednat tak, jak jednal. Respektuji, že jde o složitý proces.

Proč se tedy ministerstvo dostalo do současného stavu?

To je otázka spíše na ministerstvo obrany. Může to mít několik důvodů. Podle mého názoru projektový tým ministerstva obrany realizuje profesionální, dobře připravený a férový proces. Možná je nutné nechat projektovému týmu (a uchazečům) čas na doladění některých detailů a upřesnění před závěrečnými kroky hodnocení. Očekával bych další kolo vysvětlujících schůzek před rozhodnutím ministerstva obrany oznámeným 5. listopadu 2021, zejména vzhledem k tomu, že jedno takové kolo vysvětlujících otázek proběhlo již letos na podzim. Dalším důvodem může být i fakt, že se ustavuje nová vláda, což mohlo přispět k současné situaci.

Bojíte se, že by takový krok mohl vést ke konci programu? Že by nová ministryně nechtěla pokračovat v programu připraveném jejím předchůdcem, a že bude hledat jinou cestu?

Těžko vidím důvod k takovému kroku, protože bylo jasné, že program má od svého začátku širokou politickou podporu. Je dobře připraven a BAE se setkal s profesionálním a oddaným projektovým týmem z českého ministerstva obrany. Pokud se nezmění potřeba programu v České republice, je těžké si představit, co by se získalo nedokončením tohoto výběrového řízení v této konečné fázi. Jakýkoli jiný způsob, ať už opětovné spuštění programu, nebo postup prostřednictvím G2G, bude nákladnější a zdrží vozidla do armády o několik let, navíc se bude riskovat výrazné snížení účasti českého průmyslu.

Nebojíte se proto, že nový kabinet ten proces zastaví a půjde jiným směrem?

Pracujeme v obranném průmyslu, takže strach není něco, co by nás mělo definovat. Vše analyzujeme a vidíme různé signály. Rozhodnutí, jak dál, je na nové vládě, ale podle mého názoru by byla škoda tento dobře řízený program ukončit. Pokud jde o jinou cestu, pravděpodobně by zvýšila náklady a způsobila značné zpoždění. Přístup G2G by jistě vedl k podstatné redukci obsahu pro český obranný průmysl a pravděpodobně by donutil ministerstvo obrany upustit od některých klíčových požadavků stanovených pro program.

Uznávám, že je výhradně na vládě ČR, aby rozhodla o budoucnosti programu, ale nevidím důvod k zastavení programu na základě současného procesu. Pokud bude program v konečné fázi zastaven, vyvolá to otázky týkající se politického důvodu ukončení otevřeného a transparentního výběrového řízení v konečné fázi. Ovlivnilo by to image České republiky při jakýchkoli budoucích akvizicích a potenciálně poškodilo vůli k budoucím investicím do České republiky.

Zmínil jste, že Česká republika nemůže dosáhnout tak výhodných podmínek, jaké jsou v současných nabídkách, pokud by se vydala jiným směrem. Proč?

Z mnoha důvodů, i přesto, že se celý proces zpozdil, je načasování pro Českou republiku výhodné. Nabídky byly podány dříve, než světové ceny surovin začaly růst. Pravděpodobně uvidíme účinky inflace, které ovlivní další finanční aspekty budoucích nabídek. Aktuální nabídky jsou podávány se závaznými cenami s platností do konkrétního data. Každý, kdo předloží novou nabídku po tomto datu platnosti, bude muset vzít v úvahu zvýšené náklady a zcela znovu spuštěný program bude pravděpodobně čelit zvýšení ceny o nejméně 10-20 %. Podle mého názoru Česká republika pravděpodobně nebude schopna získat lepší cenovou nabídku na podobně schopná BVP, než jsou aktuální nabídky předložené letos na podzim.

Věříte tedy, že by BAE Systems mohla v programu České republiky uspět?

Ano. Když se objektivně podívám na to, jak jsme si vedli, pak věřím, že jsme v dobré pozici. Na jaře jsme dokončili testování a prokázali schopnosti CV90 s vynikajícími výsledky. Nabízíme nejmodernější, osvědčené a nejúčinnější BVP na trhu, které 100 % splňuje povinné podmínky programu a dosahuje velmi vysoké shody s ostatními bodovanými požadavky. Naše nabídka průmyslové spolupráce výrazně převyšuje české požadavky a náš model spolupráce doručil kupujícím ve všech 6 předchozích programech CV90 v různých evropských zemích minimálně 100 % hodnoty zakázky zpět. Naše průmyslová nabídka dává českému obrannému průmyslu příležitost zapojit se do našich dalších probíhajících i budoucích projektů. Jen za poslední rok jsme podepsali smlouvy, které výrazně přesahují 1,5 miliardy EURO. To přináší práci na další roky, a proto hledáme strategické partnery, kteří by se k nám do budoucna připojili. Rádi přivítáme další české společnosti, které se k nám připojí v našich projektech. Náš výběr by tak byl vítězstvím pro celou Českou republiku, její vojáky, průmysl, zaměstnance a inženýry.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP