Nový systém přípravy vojsk Armády České republiky

 11. 03. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Modernizuje se technika, vyvíjí nové technologie a investuje se do získávání znalostí. Ovšem bez lidí – dobře připravených vojáků – tohle všechno nemá význam. Náčelník Generálního štábu vždy říká, že „vojáci jsou to nejcennější, co armáda má.“ V současné době proto probíhá vnitroresortní připomínkové řízení Doktríny operační přípravy AČR, která bude jedním ze základních pilířů rozvoje přípravy vojsk na další desetiletí. Dnes si představíme první část.

a49a5538Foto: Náčelník Generálního štábu vždy říká, že „vojáci jsou to nejcennější, co armáda má.“ (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Změnit systém přípravy vojsk není jednorázový úkol na pár týdnů. Odbor rozvoje přípravy vojsk, který patří pod sekci rozvoje sil MO, odpovídá za koncepční a metodické řízení právě této oblasti, a to včetně zálohy ozbrojených sil České republiky. Odpovídá také za rozvoj učební a výcvikové základny a  služební tělesné výchovy v resortu Ministerstva obrany. „Klíčová je pro rozvoj těchto oblastí jejich synergie. V současné době dokončujeme optimalizaci části institucionální přípravy, konkrétně kariérové přípravy důstojníků a kolektivní přípravy armády. Revize dalších oblastí přípravy budou brzy hotovy,“ vysvětluje plukovník gšt. Petr Milčický, ředitel odboru.

Tři oblasti přípravy

Celý koncept přípravy personálu v Armádě České republiky se zabývá třemi oblastmi přípravy. Institucionální přípravou, což je příprava jednotlivce pro výkon funkcí na služebních místech. Jde o studium na vojenských školách a vzdělávacích zařízeních (pro splnění kvalifikačních předpokladů), dále pak o přípravu ve školicích a výcvikových zařízeních (pro splnění kvalifikačních požadavků). Druhou oblastí je kolektivní příprava, tedy příprava jednotek u útvarů a zařízení AČR. A poslední je individuální příprava. Tou je samostatná příprava vojáka, která probíhá od vstupu jednotlivce do armády po celou dobu jeho kariéry.

Institucionální příprava

Obecně příprava vojáka, který právě vstoupil do armády, je vždy zahajována základní přípravou. Ta mu poskytne základní dovednosti a návyky, které jsou nutné pro všechny vojáky. Další je odborná příprava, která dá vojákovi předpoklady k výkonu jeho funkce u  jednotky. Součástí odborné přípravy jsou i  specializované kurzy. Kariérová příprava umožní vojákovi v příslušném hodnostním sboru bez ohledu na jeho odbornost získat potřebné kompetence k dalšímu kariérnímu růstu. Účelová příprava vojáka pak připraví k výkonu funkce v zahraničních operacích, mezinárodních strukturách nebo v obecném slova smyslu jiných účelových aktivitách. V rámci institucionální přípravy se odbor vedený plukovníkem Milčickým soustředil na kariérovou přípravu důstojníka. „V rámci AČR je celkem osm vojenských kariérových kurzů. Pro důstojníky a  generály je určeno celkem pět kariérových kurzů. V  rámci jejich dalšího rozvoje plánujeme přihlédnout také k  potřebám jednotek aktivní zálohy,“ uvádí plukovník Milčický. V  souladu s Koncepcí přípravy personálu pro potřeby resortu MO jsou kladeny tři základní požadavky na obsah těchto kariérových kurzů. „Kurzy průběžně aktualizovat v souladu s novými trendy v oblasti vojenského umění a predikcí vývoje bezpečnostního prostředí. Dále zajistit jejich kompatibilitu s  přípravou v  NATO s přihlédnutím k národním zvláštnostem přípravy. Posledním požadavkem je zabezpečit návaznost mezi jednotlivými úrovněmi kariérové přípravy,“ vysvětluje plukovník Milčický.

Kolektivní příprava

Kolektivní příprava má zabezpečit plnou připravenost vojsk k operačnímu nasazení podle jejich předurčení v  celém spektru možných operací. Je to nepřetržitý proces generování nových požadovaných cílových schopností, plánování jejich dosahování a následná realizace a vyhodnocení dosažených výsledků pro udržování a  zdokonalování schopností vojáků a  jednotek, ve kterém jednotlivé fáze na sebe navazují a cyklicky se střídají. Na základě analýzy nových poznatků a  aktuálních požadavků na rozvoj schopností AČR v roce 2019 byla navržena Doktrína operační přípravy AČR, jako nově vzniklý doktrinální rámec pro tuto oblast vojenství. Ta je v  současné době ve schvalovacím procesu. Po schválení budou upraveny související předpisy a programy přípravy vojsk.

V příští části se podíváme nejen na individuální přípravu, ale také na důvody ke změně operační přípravy.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP