Nový zákon o zbraních a střelivu platný od roku 2022 myslí i na domobrany a ozbrojené skupiny

 06. 09. 2019      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Hlavním principem, na kterém je návrh zákona o zbraních postaven, je zachování toho co se osvědčilo a nahrazení toho, co se přežilo. Zákon tak zachovává vysoký standard podmínek, za kterých může osoba získat přístup ke zbraním, ale odbourává přebytečnou administrativní zátěž, která je s tím nyní spojena. Předkládaný zákon nově upravuje několik doposud v českém právním řádu absentujících témat a problémů. 

V roce 2017 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.  Kromě potřeby reagovat na požadavky směrnice je třeba zohlednit technologický i společenský vývoj, ke kterému došlo za dobu platnosti stávajícího zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. V souladu s usnesením vlády č. 740 ze dne 23. října 2017, má dojít ke zrušení zákona o zbraních a jeho nahrazení zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. 

zbran_01
Foto: Nový zákon o zbraních a střelivu bude platný od roku 2022 | Shutterstock

Návrh zákona o zbraních spolu s návrhem zákona o munici výrazně modernizuje stávající zbraňové právo a zcela nahrazuje stávající zákon o zbraních. Hlavním principem, na kterém je návrh zákona o zbraních postaven, je zachování toto co se osvědčilo a nahrazení toho, co se přežilo. Zákon tak zachovává vysoký standard podmínek, za kterých může osoba získat přístup ke zbraním, ale odbourává přebytečnou administrativní zátěž, která je s tím nyní spojena.

Snížená administrativa

Zákon odstraňuje neúčelnou administrativu, celkově snižuje administrativní zátěž držitelů zbraní i státních orgánů a výrazně posiluje prvky e-governmentu. Dále ruší „papírové“ doklady. Drtivou většinu úkonů a podání bude možné učinit elektronicky a to prostřednictvím centrálního registru zbraní, jehož role bude posílena. Elektronický způsob komunikace bude preferován. 

shutterstock_1018514542
Foto: Zákon odstraňuje neúčelnou administrativu, celkově snižuje administrativní zátěž držitelů zbraní i státních orgánů | Shutterstock

Šest kategorií, přístup dle nebezpečnosti

Zákon přesněji definuje zbraně a dělí je nově do šesti kategorií. Přístup k nim bude odstupňovaný v závislosti na jejich možné nebezpečnosti. Na místo pěti skupin zbrojních průkazů pro fyzické osoby zákon zavádí pouze dvě skupiny zbrojního oprávnění, které bude vydáváno na dobu neurčitou. Policie ČR bude pravidelně minimálně jednou za pět let prověřovat, zda osoba i nadále splňuje zákonem stanovené požadavky pro držení zbrojního oprávnění, jako je plná svéprávnost, bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní způsobilost. 

Trestní postihy pro militanty

Zákon v prvé řadě zakazuje a trestá vznik ozbrojených skupin, jako jsou domobrany, milice nebo obdobné ozbrojené složky, které by chtěly své politické, náboženské nebo jiné obdobné cíle prosazovat ozbrojeným způsobem, dále zřizuje systém střelecké přípravy, jehož účelem bude zvyšování dovedností legálních držitelů střelných zbraní při manipulaci se zbraněmi. Jednotlivé kurzy a jejich obsahová náplň bude stanovena v nařízení vlády. Střelecké kurzy bude moci pořádat jak orgán veřejné moci, tak soukromý subjekt – držitel zbrojní licence podle zákona o zbraních, který získá akreditaci pro konkrétní kurz. Účast na takových střeleckých kurzech bude vždy dobrovolná. Účast osob v těchto zdokonalovacích střeleckých kurzech pak bude zohledněna v případě žádosti o povolení na zbraně různých typů a kategorií podle zákona o zbraních. Důvodem je skutečnost, že absolvováním stanoveného střeleckého kurzu se zvýší znalosti a dovednosti držitelů zbraní a tím se eliminuje riziko možných nehod či nesprávného zacházení se zbraněmi. 

strelec_kurz
Foto: Střelecké kurzy bude moci pořádat jak orgán veřejné moci, tak soukromý subjekt  | pxhere.com

Změny za zvláštních okolností

Zákon též umožní vládě v době vyhlášení krizového stavu přijmout nařízení, kterým upraví nakládání se zbraněmi nad rámec zákona o zbraních i tohoto zákona. Nebude se jednat pouze o možnost úpravy způsobu uložení a zabezpečení zbraní, ale také např. o stanovení jiného způsobu nošení zbraní, nebo např. možnost odstřelu nakažených zvířat jinými typy zbraní, než které jsou běžně užívány. Absence takového ustanovení v právním řádu se projevila v případě afrického moru prasat na Zlínsku, kdy podle doposud platné právní úpravy nebylo ani dočasně možné myslivcům povolit odstřel prasat s využitím tlumičů hluku výstřelu (tj. zakázaných doplňků zbraní).

Kompletní změny zákonů a předložené návrhy naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

 Autor: Martin Čížek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP