Pavel Hriník o 102. průzkumném praporu: Jsme oči a uši armády

 27. 04. 2021      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Pplk. gšt. Ing. Pavel Hriník je současným velitelem 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově. Civilním povoláním strojírenský technolog, učitel matematiky, absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, obor velitel průzkumných jednotek, zahájil svoji vojenskou dráhu profesionála v roce 1998 u praporu hloubkového průzkumu v Prostějově. Prošel si jak velitelskými tak štábními funkcemi, ať už v rámci 11. nebo 102. průzkumného praporu, v rámci Velitelství společných sil a 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Má za sebou zahraniční operace na Balkánu a v Afghánistánu na velitelských a štábních pozicích. Tři roky působil jako první příslušník AČR v rámci NATO Humint Centre of Excellence, v rámci AČR se podílel na rozvoji této oblasti zpravodajského zabezpečení. Pana podplukovníka jsme se zeptali na pár otázek.

V102.pzpr
Foto: Pplk. gšt. Ing. Pavel Hriník | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

1) Pane podplukovníku, můžete nám představit 102. průzkumný prapor, jeho úlohu a místo v AČR?

102. průzkumný prapor generála Karla Palečka, který nese jméno po jednom z průkopníků a zakladatelů průzkumných a výsadkových jednotek je v naší armádě jediným průzkumným praporem. Je součástí 53. pluku průzkumu a EB, který v sobě v současnosti sdružuje převážnou část zdrojových požadovaných schopností kladených na naplnění zpravodajského zabezpečení AČR. 

Současné, ale zejména budoucí krize, konflikty a s nimi spojené vojenské akce sebou nesou stále rostoucí požadavky na přesné, kvalitní, vyhodnocené a zejména včasné a využitelné informace pro zabezpečení rozhodovacího procesu velitelů jednotlivých stupňů. „102-jka“ svými jedinečnými schopnostmi průzkumu a zpravodajství tyto požadavky formou vyčleňovaných úkolových uskupení pomáhá naplnit. Ať už se jedná o schopnosti v oblasti pozemního průzkumu, hloubkového průzkumu nebo zpravodajství z lidských zdrojů. Donedávna to byla i schopnost optoelektronického bezpilotního průzkumu, která přešla pod nově vzniklý prapor bezpilotních systémů v rámci 53. pluku.

5-0Foto: 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka, který nese jméno po jednom z průkopníků a zakladatelů průzkumných a výsadkových jednotek je v naší armádě jediným průzkumným praporem. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

2) Prapor má za sebou 18 let existence. Jaké hlavní milníky byste v historii praporu zmínil?

Těch milníků je spousta vzhledem k rychlosti a změnám, ke kterým ve společnosti a tím i v armádě dochází. Takže jsou jimi různé strukturální změny, které se za posledních 18 let udály. Osobně beru vznik praporu jako jeden veliký milník, nejen proto, že jsem byl u toho, ale zejména, že tento milník znamenal v roce 2003 také zrušení všech průzkumných praporů mechanizovaných brigád či přímo podřízeného praporu tehdejší mechanizované divize. Nemluvím zde ale o zbraních, technice, vybavení, ale o lidech z těchto jednotlivých praporů, kteří přechodem do řad 102-dvojky vytvořili důležitý základ a nebýt jejich zapálení, „průzkumácké srdcařiny“ a vytrvalosti, nebyl by prapor tam, kde dnes je. Nechci, aby to ani trochu vyznělo jako klišé, ale v dnešní přetechnizované době nasycené informačními technologiemi význam kvalitních, odhodlaných a motivovaných lidí roste ještě více. Myslím, že věta „Lidi jsou víc než hardware!“ mluví za vše a v naší profesi to platí dvojnásob. Mezi další výrazné milníky je propůjčení bojového praporu v roce 2005 a udělení čestného názvu na počest generála Karla Palečka.

To jsou milníky, které budují duch jednotky, tradice, integritu, příslušnost a hrdost na odbornost.

Zcela jistě bylo výrazným milníkem v roce 2011 pře-podřízení praporu od Velitelství Společných sil a začlenění do sestavy nově vytvořené 53. brigády průzkumu a EB, jenž v podobě  pluku trvá dodnes. Milníky jsou i ty negativní situace, nicméně naštěstí s dobrým koncem, kdy je třeba připomenout kroky vedoucí ke zrušení roty hloubkového průzkumu, její pozdější obnovení či zrušení roty bezpilotních systémů, které vedlo de facto ke snížení této schopnosti na velikost jedné čety a znovuvybudování roty až do její loňské transformace do podoby dnes budovaného praporu bezpilotních systémů. V tyto okamžiky se právě ukázala ta integrita, hrdost, vytrvalost a loajalita.

4Foto: 102. průzkumný prapor má za sebou 18 let existence | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Významným milníkem je zcela jistě částečné vybavení praporu nejmodernějšími technickými prostředky průzkumu, spojovacími a informačními systémy, moderními zbraněmi, padákovou technikou. Technicky řečeno to bylo přepnutí z analogového systému či věku do toho digitálního.     

V milnících v historii praporu lze spatřovat i smutné události, ať to bylo úmrtí prap. i. m. Radima Vaculíka v Afghánistánu v roce 2008 či náhlý odchod nrtm. Pavla Tardíka v roce 2017. Jsou to situace, na které si nikdy nezvyknete, nikdo Vás na ně na 100 procent nepřipraví, ale patří k životu a k armádě.

Milníkem je ale podle mne i každý nový velitel praporu, který sebou přináší svoji vizi a budoucnost a měl by odcházet  s poznáním a posílen.

3) Hlavní součástí 102.pzpr je rota HUMINT. Pro mnohé je výraz HUMINT neznámý. Můžete nám blíže představit činnost roty HUMINT?

Humint neboli Human Intelligence znamená zpravodajství z lidských zdrojů. Rota Humint byla vytvořena a vybudována v rámci praporu v roce 2011. Sdružuje v sobě unikátní schopnosti provádění zpravodajství z lidských zdrojů, lidově řečeno, její hlavní náplní je shromažďování informací od osob v místě činnosti, zasazení jednotky. Její příslušníci prochází výcvikem zaměřeným na práci s informačními zdroji, provádění například dotazování, výslechu zajatců, ale i k získávání informací od příslušného lokálního obyvatelstva.

Její příslušníci působí takřka nepřetržitě v zahraničních operacích a jsou významnou oporou jak našich tak i aliančních velitelů o čemž svědčí i jejich uznání jejich kvalit a schopností. To ovšem není zadarmo a je tomu samozřejmě přizpůsoben výběr a příprava personálu. Náročnosti odpovídají výsledky výběrů, kde není výjimkou úspěch pouze jednoho z deseti zájemců. Tím to ale nekončí, ale spíše začíná, protože výcvik je náročný a dlouhodobý, respektive neustálý. Mohu říci, že je realizován částečně jak v ČR, tak v zahraničí, zejména pak v NATO Humint Centre of Excellence. Příslušníci jednotky jsou cvičeni pro plnění úkolů jak v rámci národních jednotek, tak i v rámci mezinárodních, aliančních uskupeních. Tomu odpovídá i výcvik vedený podle přísných standardů NATO.

4) Jakou roli hrají bezpilotní prostředky v průzkumu a jaké prostředky má prapor nyní k dispozici? Dá se do budoucna očekávat navýšení schopností např. budoucím nákupem sofistikovanějších dronů?

Bezpilotní prostředky, jejich schopnosti a dostupnost, posunuly možnosti průzkumu do rozměrů, které jsme si před několika lety nedokázali představit. Jejich role je dnes nezastupitelná z pohledu schopností, vynaloženého úsilí, flexibility a relativně nízké rizikovosti v exponování personálu při plnění úkolů. Efektivita se jasně projevila v plném rozsahu ať už v rámci konfliktů na Ukrajině či v Náhorním Karabachu. Nicméně jsou zde aspekty, jakými jsou omezení z důvodu klimatických podmínek, efektivita maskovacích opatření protistrany, možnosti elektronického působení, rušení, převzetí kontroly nad prostředkem, které potvrzují nutnost, potřebnost, více senzorů a definují i nadále nezastupitelnou roli průzkumu v klasické technologiemi podpořené podobě.

V současnosti již průzkumný prapor bezpilotními prostředky nedisponuje, do budoucna je předpoklad začlenění bezpilotních prostředků v kategorii mikro či mini do průzkumných skupin. Rota bezpilotních prostředků, která byla do loňského roku jednou z hlavních součástí praporu, se stala jádrem nově vzniklého 533. praporu bezpilotních systémů, u kterého je předpoklad a plán dalšího rozvíjení této oblasti včetně nových akvizic, jak jste uvedl, sofistikovanějších systémů.

5) Disponuje prapor v současné době dostatečným vybavením (výstroj, výzbroj, technika)? Čeká vás v nejbližší době nějaká modernizace?

Jako každý jiný velitel Vám vždy povím, že materiálu a zejména toho nového není vždycky dost, nicméně si dovolím říct, že v porovnání s předchozími léty si nemohu stěžovat, i když si na některé vybavení a techniku budeme muset počkat.

6Foto: 102. průzkumný prapor je nosnou součástí systému a zároveň výkonným prvkem systému zpravodajského zabezpečení AČR, jsme oči a uši armády, proto takové úkoly, proto takové nároky, proto ten důraz a péče o personál, proto takové vybavení, proto takový výcvik. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

6) Co zahraniční operace? Vzhledem k současné situaci v rámci nasazení v Afghánistánu se bavíme zejména o misi v Mali. Kdy byl naposledy váš prapor nasazen v zahraniční operaci, případně kdy očekáváte další nasazení?

Je otázkou co myslíte dalším nasazením, vzhledem k tomu, že jsme se z pohledu byť minimálního zastoupení našimi specialisty v podstatě ze zahraničních operací neodpoutali.

Poskytujeme jedinečné schopnosti, které jsou ve většině případů sloučeny z pohledu celého pluku průzkumu a elektronického boje poskytovány v ad hoc formě modulárně vytvářené jednotky v rámci kontingentu. Mluvím tím o průzkumu ať pozemním či vzdušném – bezpilotním, elektronickém průzkumu, Humintu ale také elektronickém boji. 

2Foto: Průzkumáci byli takřka vždy na začátku jednotlivých nasazení, ať už zmíním například v nedávné historii Afghánistán, kde jsme byli nosným, zahajujícím útvarem v rámci PRT Feyzabad či PRT Logar. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Průzkumáci byli takřka vždy na začátku jednotlivých nasazení, ať už zmíním například v nedávné historii Afghánistán, kde jsme byli nosným, zahajujícím útvarem v rámci PRT Feyzabad či PRT Logar. Pokud se jedná o výraznější, nedávné  zapojení v uplynulých letech, tak tím bezesporu bylo nasazení v rámci celého kontingentu strážní roty v roce 2017, nebo kontingent v rámci mise EUTM v Mali v roce 2019. Je předpoklad, že se v blízké době budeme opět do tohoto prostoru připravovat.

S ohledem na všechny naše příslušníky je nutné říct, že my na nic nečekáme, ale kontinuálně se připravujeme na nasazení, abychom byli k dispozici, když bude našich schopností potřeba. Je to náš úkol dívat se dopředu a nečekat až nás „něco klepne přes nos“. My jsme ti, kteří hledají.

3Foto: 102. průzkumný prapor poskytuje jedinečné schopnosti, které jsou ve většině případů sloučeny z pohledu celého pluku průzkumu a elektronického boje poskytovány v ad hoc formě modulárně vytvářené jednotky v rámci kontingentu. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

7) Kde vidíte 102. průzkumný prapor v roce 2025, včetně stavu techniky?

Pro velitele praporu s takřka pětiletým působením ve funkci je to velice zajímavá otázka, ale každý velitel by měl mít vizi a tu se snažit plnit, prosazovat a propojovat s realitou. Je zde spousta proměnných atributů, které mohou ovlivnit a ovlivňují sebelepší plán a budoucnost. Od bezpečnostní situace, ambicí, finančního rámce, směřování, ale pokud položíte otázku co je mým přáním, tak věřím, že prapor bude naplněn vycvičeným, zkušeným a motivovaným personálem, bude mít kvalitní, vzdělané a zkušené velitele napříč všemi stupni, bude dokončeno přezbrojení praporu na nové zbraňové systémy, dokončen projekt modernizace technických prostředků průzkumu, dokončeno vybavení a implementace nových komunikačních a informačních systémů v rámci architektury C4ISTAR, bude realizována obměna průzkumných vozidel, dojde k dokončení technologického upgrade vybavení jednotky Humint. 

Je toho poměrně dost, ale jsme nosnou součástí systému a zároveň výkonným prvkem systému zpravodajského zabezpečení AČR, jsme oči a uši armády, proto takové úkoly, proto takové nároky, proto ten důraz a péče o personál, proto takové vybavení, proto takový výcvik.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP