Plán vojenských cvičení AČR se zahraničními partnery v roce 2022

 23. 11. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vojenská cvičení se zahraničními partnery jsou klíčovým nástrojem k dosažení potřebné úrovně připravenosti sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k obraně ČR a ke splnění našich spojeneckých závazků. Jsou nutnou součástí přípravy pro působení v operacích a v pohotovostních silách mezinárodních organizací (NATO, EU, OSN).

Společná cvičení se zahraničními partnery jsou podstatným příspěvkem k dosažení požadované úrovně bojové připravenosti k plnohodnotnému zapojení do těchto sil v souladu s přijatými standardy pro interoperabilitu, prověření výstavby těchto schopností a tím i ke kontrole efektivity rozvoje schopností AČR. V souladu s rozhodnutím přijatým na summitu NATO ve Walesu tato cvičení také slouží k ujištění spojenců o platnosti závazku kolektivní obrany (Assurance Measures) a k demonstraci schopností a odhodlání Aliance k vlastní obraně.

cviceni2022_TITFoto: Plánováno je celkem 119 cvičení mimo území ČR, jichž se zúčastní ozbrojené síly ČR, a 60 cvičení ozbrojených sil jiných států v ČR. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Plán vojenských cvičení se zahraničními partnery v roce 2022 odráží potřeby AČR v oblasti přípravy pro plnění úkolů vyplývajících ze závazků ČR vůči NATO, EU a závazků ČR v oblasti bilaterální a regionální spolupráce. Plán zároveň zohledňuje potřeby jednotlivých složek AČR v oblasti zvyšování jejich schopností a v neposlední řadě reaguje na aktuální vývoj bezpečnostní situace na území Evropy i mimo něj.

Plánováno je celkem 119 cvičení mimo území ČR, jichž se zúčastní ozbrojené síly ČR, a 60 cvičení ozbrojených sil jiných států v ČR. Součástí plánu jsou také 4 cvičení ozbrojených sil jiných států na území ČR, které budou uskutečněny bez přímé součinnosti s naší armádou. V příštím roce na ně bude vyčleněno 152,1 mil. Kč z rozpočtové kapitoly ministerstva obrany. Veškerá cvičení budou organizována s ohledem na aktuální epidemickou situaci a platná hygienická opatření.

Na základě politicko-vojenských priorit je plán cvičení každoročně účelně sestaven z následujících 4 oblastí:

 • příprava k nasazení v operacích
 • pohotovostní síly
 • bilaterální a regionální spolupráce
 • výstavba schopností

Prioritním cílem cvičení se zahraničními partnery je prověřit a zvýšit úroveň připravenosti ozbrojených sil České republiky k její obraně v součinnosti se spojenci a připravit se na společné působení vojsk v operacích a pohotovostních silách mezinárodních organizací.

Níže je uveden přehled vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně plánovaných v roce 2022.

Příprava k nasazení v operacích

Cvičení se zahraničními partnery jsou nezbytnou součástí efektivní přípravy k účasti ve stávajících a předpokládaných operacích v souladu s mandátem k účasti v těchto operacích schváleným vládou a Parlamentem ČR.
    
Nejdůležitější cvičení mimo území ČR: 

 • MOUNTAIN FLIGHT Bolzano – cílem cvičení je vycvičit posádky vrtulníkového letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách při extrémním zatížení letecké techniky, např. vysazení motoru. Cvičení se uskuteční na území Itálie za účasti 32 příslušníků 24. základny dopravního letectva a 2 ks letecké techniky.
   
 • ŠAKAL 1 až 3 – je série závěrečných cvičení jednotek speciálních sil připravovaných k operačnímu nasazení. Cílem těchto cvičení je prověřit sladěnost jednotek a štábů při vedení taktických činností s podporou letectva před jejich plánovaným nasazením na území Mali. Cvičení na území Francie se zúčastní celkem 150 příslušníků Speciálních sil AČR a 30 ks pozemní techniky.
   
 • ÚU AČR eFP GBAD Litva PRE-DEPLOYMENT TRAINING (Enhanced Forward Presence Ground Based Air Defence) – cvičení 3. rotace protiletadlové jednotky AČR před jejím nasazením v Litvě v roce 2022. Cílem cvičení je sladit činnost úkolového uskupení GBAD eFP s pozemními silami Německa v rámci technické a operační interoperability. Cvičení na území Německa se ve dvou termínech zúčastní celkem 60 příslušníků AČR a 7 ks speciální techniky pozemní protivzdušné obrany. 

Nejdůležitější cvičení na území ČR:

 • FEDERATED CLOUD 2022 – cvičení součástí komunikační a informační podpory. Cílem je ověřit schopnosti interoperability systémů velení a řízení, testování schopnosti výstavby míst velení a poskytování komunikačních a informačních služeb uživatelům, včetně propojení systémů pozemních a vzdušných sil. Cvičení na území ČR, které bude zároveň probíhat i na Slovensku, se zúčastní 5 příslušníků ozbrojených sil Slovenské republiky.
   
 • MINIGATOR 2022 – cvičení jednotek EOD zaměřené na detekci a odstraňování nevybuchlé munice. Cílem cvičení je zvýšit úroveň interoperability mezi spojeneckými a partnerskými jednotkami při likvidaci výbušných prostředků (EOD). Cvičení na území České republiky se zúčastní 20 vojáků ozbrojených sil Slovenska, Slovinska, Německa a USA a 8 ks pozemní techniky.

Pohotovostní síly

V rámci přípravy na účast v mezinárodních uskupeních pohotovostních sil, jako jsou síly rychlé reakce NATO (NATO Response Forces – NRF), síly velmi rychlé reakce NATO (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) a bojová uskupení Evropské unie (European Union Battle Group – EUBG), musí ozbrojené síly ČR projít cvičeními se zaměřením na sladění s nadřízeným velitelstvím a na sladění se silami dalších států působících v těchto mnohonárodních uskupeních.

V rámci NATO jsou zejména cvičení NRF také demonstrací připravenosti aliančních sil a prověřením akceschopnosti aktuálně vyčleňovaných sil. Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě (SACEUR) má pravomoc povolat síly NRF ke cvičením na území NATO kdykoliv dle svého uvážení. Nyní proto nelze přesně definovat kdy, ve kterém státě a s jakou účastí se cvičení NRF odehrají.

Nejdůležitější cvičení mimo území ČR:

 • CWIX 2022 (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise) – je každoroční technický program obou strategických velitelství NATO, podporovaný Severoatlantickou radou (NAC), řízený Vojenským výborem (MC) a vedený Výborem C3 (C3B) za účelem soustavného zvyšování interoperability komunikačních a informačních systémů (KIS) aliance. Cílem programu CWIX je série cvičení připravující jednotky k certifikacím pro NRF, certifikaci FMN (Federated Mission Networking) a verifikaci plnění CT (Capability Targets). Dále program CWIX poskytuje testovací prostředí k zajištění průběžného zvyšování interoperability jednotlivých národních systémů velení a řízení pro operace NATO. Cvičení na území Polska se zúčastní 35 osob AČR a 33 ks pozemní a komunikační techniky.
   
 • STEADFAST COBALT 2022 (PozS) – cílem cvičení je výstavba schopností pro jednotky NRF 2022–2024. Výcvik mechanizované roty v oblasti Force Protection, provedení testů interoperability propojených systémů velení a řízení, s důrazem na ověření sdílení funkcionalit základních služeb dle FMN spirály 1, proškolení obsluh technických prostředků dle konceptu FMN a operační komunity. Cvičení na území Belgie a Německa se účastní 100 příslušníků 42. mechanizovaného praporu a 14 ks pozemní techniky.
   
 • TOXIC LANCE 22 – cvičení s cílem zdokonalit specialisty chemických odborností v aplikaci postupů při ochraně před zbraněmi hromadného ničení za použití reálných bojových látek. Cvičení proběhne ve specializovaném zařízení ozbrojených sil Slovenské republiky v Zemianských Kostolanech, které je uzpůsobené k výcviku s ostrými otravnými látkami. Samotného cvičení se budou účastnit příslušníci 31. pluku radiační chemické a biologické ochrany a Vojenské policie. Celkový počet cvičících je do 100 osob a 19 ks techniky. 

Nejdůležitější cvičení na území ČR: 

 • AWACS FLIGHT – jedná se o součinnostní cvičení letounů NATO AWACS s entitami velení a řízení vzdušných sil AČR a 21. základnou taktického letectva. Cílem cvičení je prověřit interoperabilitu prostředku NATO AWACS s cvičícími prvky vzdušných sil AČR, např. fungování datových a informačních sítí a procvičení procedur navádění prostředků taktického letectva. Opakovaného cvičení na území ČR se zúčastní 20 příslušníků koaličních armád a 1 ks letecké techniky.

Bilaterální a regionální spolupráce

Ke cvičením se zahraničními partnery, která jsou součástí bilaterální či regionální spolupráce v oblastech společného zájmu, patří zejména výcvik v ochraně vzdušného prostoru, dosažení interoperability systému velení a řízení, v činnostech při nelegální migraci a v neposlední řadě se jedná o součinnostní výcvik pro vzájemnou pomoc při živelních katastrofách. Jejich důležitou součástí je také výměna zkušeností mezi bojovými jednotkami, jednotkami bojové podpory a zabezpečení. Společná cvičení v oblasti výcviku významně posilují dlouhodobou spolupráci ve střední Evropě i s klíčovými partnery za hranicemi regionu. Tato cvičení také představují formu asistence ozbrojeným silám partnerských států. Na významu nabývají společná cvičení zemí V4, a to nejen v rámci této skupiny, ale i ve vztahu k dalším zemím, zejména k zemím v Pobaltí.

Nejdůležitější cvičení mimo území ČR:

 • COMBINED RESOLVE – cílem cvičení mechanizovaných jednotek je zdokonalit a prověřit velitele a jednotky v přípravě a realizaci výcviku v souladu se standardy NATO. Cvičení na území Německa ve výcvikovém zařízení Joint Multinational Readinesss Center (JMRC) se zúčastní 750 příslušníků 7. brigádního úkolového uskupení a 85 ks pozemní techniky společně s příslušníky US Army Europe and Africa a 7th Army Training Command (7ATC).
   
 • FIRE BLADE – cvičení se zaměřením na výcvik vrtulníkového letectva ke zvýšení interoperability mezi státy EDA HEP (European Defence Agency – Helicopter Exercise Programme) a V4. Součástí cvičení je příprava taktických instruktorů vrtulníkového létání pro potřeby AČR. Cvičení na území Maďarska se zúčastní 70 osob pozemního a létajícího personálu vzdušných sil AČR a 4 ks letecké techniky. 
   
 • SCHNELLER DEGEN 2022 – cvičení německé 10. obrněné divize zaměřené na výcvik interoperability štábu divize a štábů mezinárodních brigád, včetně štábu 4. brigády rychlého nasazení. Cílem cvičení je procvičit schopnost štábu divize řídit boj mezinárodních podřízených prvků ve všech dimenzích soudobého bojiště s důrazem na podporu všech druhů bojových činností. Cvičení proběhne na území Německa za účasti 200 příslušníků 4. brigády rychlého nasazení a 95 ks pozemní techniky.

Nejdůležitější cvičení na území ČR:

 • JOINT FIRES 2022 – odborné cvičení dělostřeleckých jednotek 13. dělostřeleckého pluku v součinnosti se vzdušnými silami AČR. Cílem cvičení je prohloubit schopnosti interoperability zejména při plánování palebné podpory a provedení společných paleb. Cvičení ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště se zúčastní 250 vojáků ozbrojených sil Slovenska, Polska a Německa s 80 ks pozemní techniky.

Výstavba schopností

Cvičení tvoří součást dlouhodobější přípravy na plnění celého spektra úkolů ozbrojených sil ČR. Prověřují v praxi úroveň budovaných schopností na národní úrovni i rozvoj mnohonárodních iniciativ a projektů. 

Cvičení s ozbrojenými silami ČR je pro mezinárodní partnery atraktivní zejména v oblastech jejich specializace, např. příprava leteckých návodčích, logistika, schopnosti vrtulníkového letectva, ochrana vzdušného prostoru, ochrana proti zbraním hromadného ničení a příprava speciálních sil. Mezinárodní spolupráce v těchto oblastech je výhodná i pro ČR k udržení vysokého standardu v těchto oblastech. 

Nejdůležitější cvičení mimo území ČR:

 • COUGAR SWORD – cílem cvičení je prověření schopností jednotek, vyčleněných do NRF 2022–2024, v plánování a provedení cvičení mezinárodního úkolového uskupení dle metodiky CREVAL, před plánovanou hotovostí od roku 2022. Cvičení se zúčastní 150 příslušníků 102. průzkumného praporu a 42. mechanizovaného praporu a 20 kusů pozemní techniky.
   
 • RAMSTEIN LEGACY 2022 – cvičení jednotek pozemní protivzdušné obrany. Cílem cvičení je prověřit úroveň připravenosti v oblasti řízení protiletadlové palby, zvýšit úroveň interoperability mezi spojeneckými a partnerskými jednotkami a zároveň demonstrovat jejich schopnost vést společné operace. Cvičení na území Polska se zúčastní 80 příslušníků vzdušných sil AČR a 28 ks speciální techniky pozemní protivzdušné obrany.
   
 • SWIFT RESPONSE 22 – je součástí skupiny cvičení DEFENDER EUROPE 22, které spadají pod US Army Europe and Africa, a zahrnuje zejména cvičení SWIFT RESPONSE (určené pro výsadkové jednotky) a SABRE STRIKE 22 (určené pro mechanizované jednotky), které na sebe navazují. Cvičení SWIFT RESPONSE 22 bude probíhat současně v několika lokalitách, a to v Norsku, Lotyšsku, Litvě, Makedonii a Gruzii. S výjimkou USA je každý z účastnických národů nasazen vždy jen v jedné lokalitě, přičemž pro ČR byla určena lokalita Lotyšska. Cvičení se bude účastnit 220 příslušníků 43. výsadkového pluku, 24. základny dopravního letectva a 25. protiletadlového raketového pluku a 9 ks pozemní techniky, 2 ks letecké a 3 ks speciální techniky pozemní protivzdušné obrany.

Nejdůležitější cvičení na území ČR:

 • GHOST HUNTERS 2022 – cvičení s cílem provést národní certifikaci jednotky ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) pro 4. bÚU (brigádní úkolové uskupení), provést certifikaci průzkumné roty vyčleněné pro ÚU AČR NRF 2022–2024 a týmu HUMINT do NRI (NATO Readiness Initiative), které bude provedeno jako součást národní certifikace jednotky ISR vyčleňované pro 4. bÚU. Ověřit stav deklarovaných schopností jednotky ISR a ÚU AČR NRF 2022–2024 pro plnění úkolů zpravodajského zabezpečení. Cvičení se bude účastnit 90 příslušníků slovenské armády a 30 ks pozemní techniky.
   
 • ODOLNÉ NEBE 2022 – velitelsko-štábní cvičení za účelem výstavby národního místa velení vzdušných sil. Cílem cvičení je zdokonalit a prohloubit dosažené znalosti a dovednosti personálu ANCC (Air National Command Centre) a WOC (Wing Operation Centre) leteckých základen v plnění širokého spektra úkolů se zaměřením zejména na taktické létání, protivzdušné operace, vzdušnou přepravu, blízkou leteckou podporu, protivzdušnou obranu a na sladění systému velení a řízení na operačním a taktickém stupni. Účast zahraničních partnerů bude využita k výcviku činností spojených s HNS (Host Nation Support). Cvičení na území České republiky se zúčastní do 650 osob z velitelských struktur NATO a 10 ks letecké techniky.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR 

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP