Plk. Jiří Roček: Vojenský policista je úřední osoba. Nemůže si dovolit jakýkoliv přešlap

 25. 07. 2022      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Vojenská policie (VP) není jen kriminální nebo dopravně pořádková služba, pohotovostní oddělení,  ochrana osob a letadel, ale její součástí jsou také kynologové a pyrotechnici. Potkáte je především s Policií ČR všude tam, kde probíhá prohlídka vojenského prostoru před oficiální akcí, na které je přítomna například chráněná osoba. Policejní výkon jako hlavní část služeb VP pro všestranné policejní zabezpečení činnosti ozbrojených sil ČR (OS ČR) představuje 70 procent všech příslušníků VP. Vojenské policisty můžeme také zahlédnout při ostraze vojenských objektů, přesunů vojenských kolon a podobně.

CheckpointFoto: Vojenská policie (VP) není jen kriminální nebo dopravně pořádková služba, pohotovostní oddělení, ochrana osob a letadel, ale její součástí jsou také kynologové a pyrotechnici. | VP

Vojenská policie spolupracuje úspěšně také se zahraničními partnery. Mezi nejvýznamnější mezinárodní počiny VP ČR již od roku 2007 patří  dlouhodobé partnerství v projektu Mnohonárodního praporu Vojenské policie NATO. Vlastní jednotka  je tvořena 4 partnerskými VP (Polsko, ČR, SR a Chorvatsko), cca před 2 roky posílila tuto jednotku dodatečně  i VP Gruzie Vojenská policie zároveň díky své proaktivní zahraniční spolupráci a intenzivnímu zahraničnímu systému přípravy a výcviku neustále zvyšuje schopnosti svého personálu spolupracovat v mezinárodním prostředí a vysílá tak na pravidelné bázi své odborníky do zahraničních operací a na zahraniční pracoviště NATO. V minulosti byli příslušníci společně vysíláni do operací, kde společně působili s AČR (např. Irák, Kosovo, Afghánistán).  

O poslání, současné kondici, vybavení a plánech VP jsme hovořili se zástupcem náčelníka Vojenské policie plukovníkem gšt. Ing. Jiřím Ročkem.

plk. Roček
Foto: Plukovník gšt. Ing. Jiří Roček | VP

Pane plukovníku, o Vojenské policii se toho ve veřejném prostoru moc neví. Například se chybně uvádí Vojenská policie Armády České republiky, přitom spadáte přímo pod ministryni obrany. Kde to vzniklo?

Není se čemu divit, skutečně historicky byla VP součástí organizační struktury AČR a až v roce 2000 změnou tehdejšího zákona č. 124/1992 Sb. o Vojenské policii, byl náčelník Vojenské policie přímo podřízen ministru obrany. V současném zákoně č. 300/2013. Sb. o Vojenské policii je stanoveno, že Vojenská policie je součástí ministerstva, tudíž náčelník VP je přímo podřízen ministryni obrany.  

Jak se daří naplňovat plán náboru nových vojenských policistů?

Musím konstatovat, že za poslední 2 roky díky opatřením proti COVID-19 nábor k VP trochu stagnoval. Nicméně v současné době v koordinaci s rekrutačními pracovišti jsme připravili a nastartovali plán náborů k VP na tento a následně na další roky. Informace o VP můžete dnes dostat nejen tedy na rekrutačních střediscích, ale i na webových či  facebookových stránkách VP. Zde kromě základních informací také naleznete, jaká konkrétní volná místa nabízíme či koho bychom rádi mezi sebou uvítali.  

Jak složitý je rekrutační proces pro nástup k Vojenské policii?

První informací o vstupu do ozbrojených sil ČR, potažmo k VP jsou webové stránky kariera.army.cz.  VP je složkou výběrovou, tudíž zájemce o vstup do našich řad musí absolvovat v první řadě výběrové řízení, které se skládá z psychologického vyšetření a přezkoušení z tělesné zdatnosti. Důležitá je informace, že dotyčný zájemce musí splňovat podmínku úplného středního vzdělání s maturitou. Všechny ostatní informace a podrobnosti jsou uvedeny v odkazech, o kterých jsem hovořil v předchozích otázkách. V případě úspěšného zvládnutí výběrového řízení k VP, je zájemce, po dalších procedurách a absolvování základní přípravy ve Vyškově, zařazen na služební místo u VP. Aby se stal plnohodnotným vojenským policistou, musí úspěšně projít 5 a půl měsíčním odborným základním kurzem VP, opět ve Vyškově. Poté nastoupí službu u jednoho ze tří teritoriálních velitelství VP.

IMG_1476Foto: Plk. Roček s ministryní obrany Janou Černochovou | VP

Mohou se k vám hlásit také lidé s předchozí praxí například u armády nebo policie?

Určitě ano. Naopak oproti přímému náboru jsou tito zájemci z řad ozbrojených sil ČR (OS ČR) a ostatních bezpečnostních sborů pro práci a službu u VP daleko lepší variantou právě  vzhledem k jejich praktickým zkušenostem a dovednostem. Tím samozřejmě jakkoliv nesnižuji schopnosti náborovaných zájemců, kterých dnes máme spoustu. Jedná se o šikovné plnohodnotné vojenské policisty, avšak jejich cesta tam, kde jsou nyní, byla poměrně zdlouhavá. 

Například voják z povolání, který má zájem o službu u VP, musí splňovat dvouletou podmínku služby u útvarů a zařízení OS ČR, včetně splnění výběrového řízení k VP. Z ostatních bezpečnostních sborů v rámci ČR nejčastěji přicházejí do našich řad příslušníci Policie ČR. Ti pak mají většinou zájem o dopravní pořádkovou nebo kriminální službu VP. Ale i pro ně platí stejná pravidla, tedy musejí projít výběrovým řízením. 

Pojďme k dopravní službě. Českou republikou v poslední době poměrně často projíždějí konvoje vojenské techniky sil NATO. O jak složitý logistický proces pro Vojenskou policii se jedná a jaké činnosti musí vykonávat?

Řekl bych, že to nelze chápat jen jako logistický proces, ale je potřeba si pod tím představit kompletní proces přípravy, organizace a řízení činností, který Vojenská policie v součinnosti s Armádou ČR a Policií České republiky musí udělat. Vzhledem k tomu, že VP nemá působnost na doprovody konvojů zahraničních armád, musí tedy úzce svou činnost koordinovat právě s PČR.  Proto je pro nás tato součinnost s PČR velmi důležitá. Postup je standardizovaný. V rámci Generálního štábu AČR je zřícen „Stálý řídící štáb“ , jehož součástí jsou všechny subjekty, které se podílí na přípravě, organizaci a řízení celého průběhu přesunu konvoje zahraniční armády přes území ČR. Na základě všech informací Vojenská policie vyčlení síly a prostředky na zabezpečení celého přesunu konvoje. Takže pak reálně v praxi můžete vidět, jak Vojenská policie  velmi úzce spolupracuje s PČR právě při zabezpečení těchto přesunů přes území ČR. Obě strany tuto součinnost a spolupráci hodnotí velmi pozitivně.

Doprovod kolony Convoy of LibertyFoto: Doprovod kolony Convoy of Liberty | VP

Jak je to se zajištěním bezpečnosti a pořádku v rámci přesunujícího se kontingentu mimo určené lokace, zajišťuje toto VP?

Dosavadní přesuny konvojů zahraničních armád měly stálé lokace pro přenocování a odpočinek v rámci území  ČR. Do současné doby vojáci těchto armád neopouštěli vymezené vojenské prostory či objekty. Pokud by v budoucnu přeci jen došlo k opuštění těchto vojenských objektů a voják cizí armády se dopustil protiprávního jednání, řešila by to  PČR. Je potřeba také konstatovat, že doposud bylo chování zahraničních armád korektní a bezproblémové.

Kdy se vlastně tzv. „volá“ Vojenská policie?

Vojenské policii se oznamují protiprávní jednání či jiné další informace nebo dotazy prostřednictvím stálých operačních dozorčích. Tyto oznámení  jsou především z oblasti protiprávního jednání ve vojenských objektech či prostorech, ale mohou to být i oznámení například o dopravní nehodě vojáka soukromým vozidlem, nebo protiprávní jednání vojáka na veřejnosti, atd. V závislosti na povaze oznámení (přestupek, trestný čin, apod.) je aktivován hotovostní systém Vojenské policie, který je nastaven a funguje v rámci celého území ČR, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Saber Strike 2Foto: Doprovod amerických jednotek přes ČR v rámci cvičení Saber Strike 2022 | VP

Vojenská policie, stejně jako ostatní složky ozbrojených sil, musí modernizovat. Jak se daří nákupy u vás? A rovnou dotaz rozšířím, co konkrétně z oblasti výzbroje a výstroje poptáváte?

V posledním období díky úsilí náčelníka VP generála Murčeka, který lidově řečeno po nástupu do funkce „za to vzal“, jsme na 65 procentech obnovy techniky, výzbroje a materiálu, včetně technických prostředků, které využíváme pro svoji činnost.  V souvislosti se situací na Ukrajině, ale i v závislosti na cílových schopnostech VP vyplývajících z aliančních požadavků, začínáme řešit to, co nám dlouhodobě chybí – tedy lehká obrněná vozidla. V rámci vyčleňovaných jednotek VP ve prospěch dvou brigádních úkolových uskupení AČR je zapotřebí těchto plných schopností dosáhnout k plnění úkolů policejní podpory AČR. 

Pokud by se v rámci Armády České republiky při případném přezbrojování nějaká LOV uvolnila (např. z 44. lmp), není pak určitým řešením tyto převzít než tendrovat vozidla nová?

Je to možná alternativa. VP je v úzkém kontaktu s příslušníky AČR řešícími tuto problematiku a  společně jednáme o akvizičních možnostech a řešení případných alternativ v rámci „řádného hospodáře“. Naše představa vychází ze stejné platformy podvozku jaký má AČR, malé odlišnosti jsou v nástavbě, ale s tím bychom si dovedli v rámci případné modernizace stávajících LOV poradit. Určitě by to znamenalo pro rezort úsporu finančních prostředků.

Má vliv na práci Vojenské policie současná situace na Ukrajině, například pomoc na hranicích?

VP v současné době neplní žádné úkoly na hranicích a plní běžné úkoly vyplývající jednak ze zákona č. 300/2013 Sb. o Vojenské policii a jednak z Plánu na rok 2022. Není ale žádným tajemstvím, že na Slovensku vzniká v rámci aliančních sil tzv. Battlegroup, jehož součástí bude i česká Vojenská policie.

Zvýšila se v souvislosti s válkou na Ukrajině nějakým způsobem aktivita VP, resp. musí VP nyní řešit případy, které dosud nemusela?

Neřekl bych, že VP plní nějaké další speciální úkoly. Nicméně nebudu zakrývat, že na základě vyhodnocení zpravodajských informací byla zvýšena určitá opatření ve smyslu monitorování, hlídkové činnosti a dalších policejních aktivit ve prospěch vojenských objektů, zařízení a prostorů v rámci celého území ČR.

Vojenská policie má také své aktivní zálohy (AZ). Jaké funkce mohou v rámci VP její příslušníci zastávat?

Od 1. ledna 2020 v organizační struktuře každého velitelství (Olomouc, Tábor, Velitelství ochranné služby Praha a Hlavní velitelství VP) jsou zahrnuty aktivní zálohy. Na Hlavním velitelství VP jsou to především specialisté kriminální služby. U ostatních velitelství zastávají AZ pozice především v rámci ochrany objektů a v dopravně  pořádkové službě.

Napadá mě podobná otázka jako u náboru policistů. Mohu se stát aktivním záložákem tzv. z ulice?

Pokud má člověk zájem vstoupit do aktivních záloh VP, může to být kdokoliv, je však potřeba splnit stejné podmínky, jako jsou u řádných vojenských policistů. Zájemce absolvuje předběžný pohovor u každého velitele. Pohovor má různá témata – například proč chce jít zájemce k AZ VP nebo jaké jsou jeho zkušenosti, atd. Pohovor má za cíl zjistit co nejvíce informací o zájemci k AZ.  Pohovor probíhá před výběrovým řízením a následně se velitel a jeho komise rozhodne o dalším případném zařazení. O činnost AZ u VP je poměrně velký zájem, proto si každý velitel vytváří tzv. „bazén zájemců“, v němž si stanovuje určité priority pro přijetí. Máme zájem o odcházející VP do zálohy, či příslušníky bezpečnostních sborů, atd. V zásadě však může přijít jakýkoliv zájemce se schopnostmi a dovednostmi využitelnými u VP.

Liší se nějak vstupní motivační a psychologický pohovor?

Ta procedura je taková, že si pozveme člověka, který má o vstup do AZ zájem. Následuje čtyřicetiminutový až hodinový motivační pohovor, abychom se o tom člověku dozvěděli co nejvíce informací. Pak jej posíláme dál na výběrové řízení. Pokud je uchazeč přijat, absolvuje pak tříletý výcvikový cyklus u Vojenské policie. Pokud nemá základní vojenskou přípravu, musí absolvovat KZP ve Vyškově, který trvá jeden měsíc. Následný tříletý cyklus je realizován u oddělení odborné a základní přípravy naší odborné školy ve Vyškově. Po úspěšném zvládnutí toho výcviku se z nich stávající pravoplatní policisté v AZ.

Jaká je současná naplněnost aktivních záloh VP?

Podle zhruba měsíc starých dat je to okolo 60 procent. Nicméně o službu je stále větší zájem, a tak jsme určitě v dnešních datech o něco výše. Zajímavé také je, že 12 % z toho tvoří ženy. Je také zajímavé sledovat, kolik žadatelů nakonec uspěje a stane se skutečnými členy AZ nebo policisty. U profesionálů, kteří podstupují podrobné psychologické vyšetření, na rozdíl od členů AZ, kteří mají toto vyšetření mírnější, projde úspěšně tímto vyšetřením jeden z pěti až šesti zájemců. V rámci výběrového řízení, zvláště u psychologického vyšetření,  si nemůžeme a ani nechceme dovolit jít pod námi nastavenou měřitelnou hranici. Vzhledem k tomu, že se vojenský policista, pokud projde celým přijímacím a vzdělávacím procesem a dostane se do vlastního výkonu, stává úřední osobou, musí konat a nemůže si dovolit jakýkoliv přešlap.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP