Poslanci výboru pro obranu nevzali na vědomí informaci MO o KVAČR 2035

 24. 11. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

34. zasedání Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhlo poprvé v tomto volebním období mimo jednací místnost sněmovny, kdy poslanci vyjeli do areálu Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově. Druhý den pak zavítali do Bučovic k 74. mechanizovanému praporu „plukovníka Bohuslava Malečka“, který je součástí 7. mechanizované brigády. Kromě 12 členů výboru pro obranu byli zasedání dále přítomni náčelník Generálního štábu AČR genpor. Karel Řehka, jeho 1. zástupce genpor. Miroslav Hlaváč, 1. náměstek ministryně obrany František Šulc, státní tajemník MO Petr Vančura a další hosté.

Foto: 34. zasedání Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhlo poprvé v tomto volebním období mimo jednací místnost sněmovny | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: 34. zasedání Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhlo poprvé v tomto volebním období mimo jednací místnost sněmovny | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Původně plánovaná dvouhodinová schůze, která měla na programu dvě informace ministerstva obrany k připravované Koncepci výstavby Armády ČR 2035 a k náborům do Armády ČR, byla hned v úvodu doplněna o další bod jednání, a to „Vojenský opravárenský podnik VOP CZ – aktuální situace v podniku“. Tento bod navrhl poslanec Josef Bělica s odůvodněním, že na posledním zasedání výboru tento bod projednávali a tehdy přítomný ředitel podniku Špok slíbil poskytnout informace, které poslanci nemají stále k dispozici. Navíc se podle Bělici objevily nové anonymní informace o tom, že ředitel podniku při jednání výboru otevřeně lhal. Z tohoto důvodu poslanec Bělica požadoval komentář zástupců resortu obrany a odpovědi na svoje otázky. Podle náměstka Šulce dosud nebyla ukončena kontrola státního podniku VOP CZ, která byla zahájena 16. října. Výsledky této kontroly by pak měly přinést většinu odpovědí na otázky členů výboru. Daný bod jednání byl tak přerušen v obecné rozpravě s tím, že se k němu poslanci vrátí na nejbližší schůzi.

Již zmíněným plánovaným tématem 34. schůze výboru pak byla informace ministerstva obrany k připravované Koncepci výstavby Armády ČR 2035. Ta je podle náměstka Šulce ve schvalovacím procesu, kdy koncepci projednal již Výbor pro obranné plánování, což je pracovní orgán Bezpečnostní rady státu. Poté bude koncepce schválena vládou a předložena k projednání do parlamentu. V základních parametrech bude koncepce navazovat na již vládou schválenou Bezpečnostní strategii České republiky. „Ambicí resortu obrany je vybudovat moderní, akceschopnou a komplexně připravenou armádu. Chceme armádu, která je pevným pilířem obranného systému České republiky, těší se důvěře spojenců a poskytuje adekvátní příspěvek do kolektivní obrany NATO. Armáda ve své koncepci zohledňuje zejména výraznou změnu bezpečnostního prostředí a s tím související potřebu připravit se na konflikt vysoké intenzity,“ uvedl k danému bodu náměstek Šulc.

Foto: KVAČR v soustavě koncepčních dokumentů | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: KVAČR v soustavě koncepčních dokumentů | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Dalším významným tématem armádní koncepce je podle něj adaptace na měnící se charakter války. V této souvislosti podtrhl zejména koncept multidoménového válčení a nástup nových a přelomových technologií. V následné prezentaci 1. zástupce NGŠ genpor. Hlaváče zaznělo, že zásadním zadáním je změna v bezpečnostním prostředí. „To je zásadní zadání a představuje to úplně jinou sadu problémů, než na které se armáda chystala v minulosti. A v budoucnu na to reaguje i koncepce Armády České republiky, která kromě strategického rámce stanovuje konkrétní strategické cíle a následně pojednává o tom, jak chceme těchto cílů dosáhnout,“ uvedl generál Hlaváč.

KVAČR 2035 představuje investice do rozvoje lidského kapitálu; posilování připravenosti, nasaditelnosti a udržitelnosti; digitalizace systému velení a řízení; účinné působení ve všech operačních doménách; prohlubování mezinárodní spolupráce a rozvoj interoperability; a agilní inovace a zavádění nastupujících a přelomových technologií. Jak vyplynulo z promítané prezentace, základní půdorys koncepce do roku 2035 by měl obsahovat již zmiňované nahrazení nadzvukových letounů v podobě F-35 s dodávkami v letech 2029–2034 a také již prezentované využití letounů Gripen C/D do roku 2035. Letectvo by mělo získat 6 kusů středních, těžkých a dopravních vrtulníků od roku 2031 a střední transportní letoun (C-390 Embraer) v letech 2025 a 2026. Dále koncepce počítá s nákupem systému C-RAM (obrana proti raketám, dělostřelecké a minometné munici) v letech 2031–2035 (přitom původní verze koncepce počítala s nákupem již v letech 2023–2028).

Foto: KVAČR 2035: Obměna hlavní techniky vzdušných sil | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: KVAČR 2035: Obměna hlavní techniky vzdušných sil | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

U pozemního vojska dojde k již avizovaným dodávkám pásových BVP CV90 v letech 2026–2030, odkladu modernizace KBVP Pandur II 8x8 CZ z let 2025–2029 na roky 2026–2029 a potvrzení záměru akvizice dalších Pandurů v letech 2027–2029. KVAČR 2035 také potvrzuje dosavadní výroky týkající se akvizice hlavních bojových tanků v letech 2027–2030. Akvizice samohybných minometů ráže 120 mm (s nimiž KVAČR 2030 počítal již v období let 2023–2025) a akvizice lehkých útočných vozidel (Podle KVAČR 2030 měla proběhnout v letech 2021–2024, avšak tendr vypsaný na podzim 2022 byl letos v září zrušen.) se posouvá až na roky 2031–2035. Akvizice univerzální kolové platformy ženijního vojska (minulá KVAČR ji zmiňuje v roce 2030) by pak podle KVAČR 2035 měla proběhnout již v letech 2025–2031.

Foto: KVAČR 2035: Obměna hlavní techniky pozemních sil | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: KVAČR 2035: Obměna hlavní techniky pozemních sil | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

V rámci prezentace pak genpor. Hlaváč představil cíle, které by měly vést k úspěšnému naplnění této koncepce: „Prvním je investice do rozvoje kapacit lidského kapitálu. Druhým cílem je posilování připravenosti, nasaditelnosti a udržitelnosti. Třetím je digitalizace systému velení a řízení. Čtvrtým cílem je, že chceme působit ve všech operačních doménách. Pátým cílem je prohlubování mezinárodní spolupráce a rozvoj interoperability a šestým cílem je zavádění agilních inovací a nově nastupujících a přelomových technologií.“ Závěrem své prezentace 1. zástupce NGŠ zmínil také rizika, jimiž jsou zhoršení bezpečnostní situace, možnost snížení finančního rámce, neschopnost včasné modernizace infrastruktury nebo nedostatečné personální pokrytí (do roku 2030 se počítá s 30 000 profesionálními vojáky a 10 000 vojáky aktivní zálohy). Jak uvedl generál Hlaváč, KVAČR 2035 bude ve své schválené a finální verzi po dvou letech vyhodnocen a v roce 2027 aktualizován.

Na výjezdním zasedání výboru následně proběhla velice živá diskuse vedená i v osobní rovině. Soustředila se na několik momentů. Členové výboru z řad opozice si stěžovali na komunikaci resortu a absenci materiálů, na jejichž základě by se na jednání mohli připravit. Dále se jejich kritika týkala jednotlivých modernizačních procesů, zejména pořízení tanků Leopard 2 a další techniky. Výsledkem více než hodinové vzrušené diskuse bylo hlasování, ve kterém poslanci výboru pro obranu nevzali informaci ministerstva obrany k připravované Koncepci výstavby AČR 2035 na vědomí.

Foto: V rámci modernizačních procesů poslanci řešili zejména pořízení tanků Leopard 2 | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: V rámci modernizačních procesů poslanci řešili zejména pořízení tanků Leopard 2 | KMW

Méně emoční pak byla debata o náboru do armády. Podle náměstka Šulce je prvním jasným cílem zajistit dostatek kvalitních uchazečů v ozbrojených silách a druhým cílem je zajistit výběr uchazeče pro zařazení na konkrétní volné služební místo v ozbrojených silách, včetně Vojenské policie. „Na nesystémovém naplnění činností spojených s náborem se různou měrou podílejí de facto všechny součásti resortu ministerstva obrany. Rozhodující úlohu v tomto uceleném procesu plní rekrutační pracoviště odboru doplňování personálu Agentury personalistiky Armády ČR,“ uvedl Šulc. Podle něj je k získání jednoho vojáka v rámci náboru zapotřebí oslovit minimálně čtyřikrát více uchazečů. Na získání jednoho uchazeče je pak potřeba získat registraci třikrát většího počtu zájemců. Ze získaných uchazečů navíc ubývají ti, kteří neprojdou lékařskou prohlídkou, přezkoušením tělesné zdatnosti nebo ověřením trestní bezúhonnosti. Řadu vážných zájemců nelze pak uspokojit z hlediska jejich dosaženého vzdělání nebo snížené zdravotní způsobilosti a stanoveným zdravotním omezením. Zájem o službu vojáka z povolání je výrazně vyšší na území Moravy a Slezska. Z hlediska počtu volných míst k rekrutaci je s ohledem na dislokaci vojenských útvarů a zařízení více míst na území Čech, aktuálně okolo pětasedmdesáti procent. Tato skutečnost má v pozdějším období vliv na stabilizaci personálu v místě posádky. V souvislosti s pořizováním nových zbraňových systémů navíc vzrůstá potřeba získávání odborníků, kteří jsou na trhu práce všeobecně nedostatkové zboží. „Přijímáme tak řadu vnitřních opatření, ale je zřejmé, že bude nutné provést i úpravu podmínek určených zákony,“ sdělil k danému tématu náměstek Šulc. Jeho slova pak v následné prezentaci potvrdil i státní tajemník MO Petr Vančura. Podle něj hraje významnou roli teritorialita, resp. schopnost přesunu napříč republikou do místa působení vojáka, dále finanční ohodnocení vojáků, kteří v současné době hradí veškeré životní náklady mimo službu v armádě. Jedním z řešení nedostatku vojáků ve službě se pak nabízí úprava přijímacích kritérií, například v oblasti finanční motivace a dalších kritérií. 

Zeptali jsme se předsedy výboru pro obranu Lubomíra Metnara, jak hodnotí atmosféru zasedání a proč výbor nepřijal informaci MO o KVAČR: „Jednání výboru a diskuse byla velmi plodná a velice dlouhá, zaznělo mnoho otázek. Nebylo schváleno usnesení o informaci ke KVAČR, protože pro schválení usnesení nehlasovala nadpoloviční většina poslanců, a to z toho důvodu, že někteří poslanci nebyli spokojeni s informacemi, které jim resort poskytl. A navíc nebyl ani schválen návrh poslance Růžičky, aby resort zasílal informace s dostatečným předstihem tak, jak tomu bylo v minulém období zvykem. Musíme si uvědomit, že se nejednalo o schválení KVAČR jako takového, ale pouze o informaci, jak by měl nový KVAČR vypadat.“ Na otázku, zda se bude měnit způsob komunikace s resortem Metnar odpověděl: „Výbor neplánuje žádnou změnu v komunikaci s resortem obrany, jelikož jeho postup vyplývá z jednacího řádu PSP. Ke změně by mělo dojít ze strany resortu obrany, kdy je komunikace dlouhodobě nedostatečná a poslanci se dozvídají informace z médií namísto z resortu obrany.“

Výjezdní zasedání Výboru pro obranu PSP ČR dále pokračovalo ve středu dopoledne návštěvou 74. mechanizovaného praporu v Bučovicích. Ten v současnosti plní své úkoly (plnění operačního úkolu převzal 12. června 2023) v Mnohonárodním bojovém uskupení v prostoru Lešť na Slovensku. Hlavním úkolem uskupení je svojí přítomností demonstrovat odhodlání spojenců bránit státy na východním křídle Severoatlantické aliance, odstrašit možného agresora a v případě napadení území Slovenska jej bránit. Členy výboru přivítal zástupce velitele 74. mechanizovaného praporu mjr. Michal Bělaška a zastupující náčelník štábu 7. mechanizované brigády pplk. Michal Konečný, který seznámil členy výboru se strukturou, výzbrojí a plněnými úkoly 7. mechanizované brigády. Poté se svou prezentací vystoupil mjr. Bělaška a seznámil členy výboru s posádkou Bučovice, plněnými úkoly a stavem výzbroje a výstroje u 74. mechanizovaného praporu.

V návaznosti na úterní jednání výboru pak na místě proběhla diskuse na téma přezbrojení a modernizace AČR. Diskutovány byly také otázky v oblasti rekrutace a konkurenceschopnosti armády na trhu práce a témata logistické podpory při zavádění nové techniky a řešení modernizace infrastruktury. Poslanci si v rámci ukázky prohlédli ruční zbraně, a to útočné pušky CZ BREN 2, pistole P-10 C, pušky pro přesnou střelbu CZ BREN 2 PPS, kulomety MINIMI a dále nově zavedenou techniku LOV IVECO CBRN a Tatra 815-7 PRAM.

V této souvislosti zástupce velitele mjr. Michal Bělaška pro CZ DEFENCE uvedl, že návštěva byla přínosná pro obě strany: „Členové výboru měli možnost vidět, jak funguje prapor, který je momentálně zčásti nasazen k plnění operačního úkolu na Slovensku. Pro nás pro vojáky bylo přínosné slyšet argumenty politiků týkající se otázek zejména modernizace armády. Přínosná byla také výměna názorů a pohledů (politického a vojenského) na další směřování modernizace. Jsem rád, že z debaty jasně vyplynulo, že cíle členů výboru a vojáků jsou stejné, a to mít moderní, bojeschopnou a připravenou armádu.“

Také tentokrát jsme poslancům výboru položili anketní otázku: Co jste si odnesl z vaší návštěvy Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov a následné prezentace 74. mechanizovaného praporu?

Josef Flek (STAN), místopředseda výboru

V rámci jednání výboru jsem bohužel prohlídku zařízení s kolegy nestihnul. Ve stejný moment jsem musel být přítomen v Brně jinému důležitému jednání týkajícího se obrany. Naštěstí jsem měl ale možnost Vyškov navštívit již v březnu tohoto roku spolu s ministryní. Vyzkoušel jsem si na trenažeru Pandur, BVP a střelbu na terč z dlouhé i krátké zbraně. Prohlédl jsem si nové projekty i výcvikovou techniku a byl jsem přítomen výcviku úniku z tanku pod vodou. Musím říct, že před všemi vojáky opravdu smekám a odvádí neskutečný kus práce.

Jiří Horák (KDU-ČSL), člen výboru

Myslím si, že návštěvy vojenské akademie ve Vyškově a útvaru 74. mechanizovaného praporu v Bučovicích byly velice zajímavé a opět se potvrdilo, že jak vedení, tak samotní vojáci jsou na vysoké profesionální úrovni. Svoji práci odvádí skvěle, jsou znamenitě připraveni a mě to jen utvrzuje v tom, že my jako politická reprezentace musíme být s vojáky v kontaktu, abychom znali jejich reálnou situaci v terénu a jejich potřeby a zároveň abychom dodrželi závazky financování armády.

Miloslav Janulík (ANO), člen výboru

V rámci výjezdního zasedání jsem navštívil jen Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově. Je to zařízení na úrovni, myslím tím evropskou a vysokou. Můžeme být na něj hrdí.

Karel Krejza (ODS), člen výboru

Je nutné udržet stabilitu financování MO. Postupná naprosto nutná modernizace je již vidět. Nutné je dobudovat nemovitou infrastrukturu, aby vojáci i technika měli zázemí. Kromě nákupů moderní techniky bude důležitá i armádní logistika. Přepravní kapacity, náhradní díly a rychlé opravy a údržba drahých systémů, aby byly maximálně bojeschopné.  Toto nesmíme podcenit. Bohužel nepříjemná informace je váznoucí technické zhodnocení tanku T-72M4 CZ. Naplnění spojeneckého závazku vybudovat těžkou brigádu bude třeba ještě věnovat úsilí. 

Michal Ratiborský (ANO), člen výboru

Na VeV-VA Vyškov jsme měli velmi zajímavou ukázku opuštění zatopeného tanku v potápěčské věži, ukázku simulace boje pomocí laserových zbraní a moderních detekčních čidel, měli jsme možnost vyzkoušet si simulátor Panduru, laserovou střelnici a školu smyku se zkušeným instruktorem. Na moderní figuríně jsme mohli trénovat nepřímou masáž srdce, zastavení krvácení a další zdravotnické úkony. Den byl zakončen dynamickou ukázkou boje v uzavřeném prostoru s osvobozením rukojmí. Viděli jsme, že VeV-VA je moderní  a výborně vybavené jak po stránce technické, tak po stránce personální.

Vojenská posádka v Bučovicích má dlouholetou historii, sahající do první republiky, kdy se v průběhu let její určení měnilo, až v roce 2020 vznikl 74. mechanizovaný prapor. Po poutavém představí praporu, historie posádky a ukázce síně tradic nám byla venku představena technika a ruční palné zbraně. Při prezentaci také zazněla informace, že 74. mechanizovaný prapor bude prvním v rámci 7. mechanizované brigády, který bude vybaven novými BVP.

Radovan Vích (SPD), člen výboru

Této návštěvy jsem se bohužel nemohl zúčastnit, ale situace je mně známá, protože jsem zde nějakou dobu působil v rámci výkonu mých funkcí na MO ČR do roku 2010. Nicméně situace s těžkou brigádou a modernizací 7. mb související s novými PBVP je stále odsouvána a je zoufalá. Jenom pro upřesnění, stávající BVP-2 jsou za oficiální hranicí životnosti od roku 2015 a současná zakázka je navíc napadena a je na rozhodnutí ÚOHS, jak se k tomu postaví a ve věci rozhodne. Klidně může dojít k zákazu plnění a tak opět PBVP nebudou a jsme opět na začátku. Je také potřeba jasně říci, že těžká brigáda měla být již v roce 2026 a nyní bude možná nejdříve v roce 2029. Trpělivost vojáků čekajících jako na smilování na novou techniku a zároveň nasazení logistiky ve smyslu udržení pohotovosti a provozní spolehlivosti stávajících BVP-2 je na metál.

Zdroj: Výbor pro obranu

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP