Představujeme: Velitelství ochranné služby Vojenské policie

 11. 01. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

S Vojenskou policií a její činností jste se mohli v našem magazínu seznámit prostřednictvím několika rozhovorů se zástupci jejího vedení. Nyní bychom vám rádi blíže představili Velitelství ochranné služby Vojenské policie, které je organizačním útvarem Vojenské policie pro řízení a výkon policejní ochrany a zajišťuje zejména policejní ochranu určených vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany.

vp_01Foto: Velitelství ochranné služby Vojenské policie je organizačním útvarem Vojenské policie pro řízení a výkon policejní ochrany | VeOSVP

Velitelství ochranné služby Vojenské policie má dále na starosti ochranu a doprovod ministra obrany a jím určených osob a ochranu vyčleněných vojenských dopravních letadel pro přepravu ústavních činitelů a vojenských objektů určených pro odbavení a prostor určených ke vzletu a přistání vojenských dopravních letadel. Dohlíží na bezpečnost provozu vozidel ozbrojených sil a řídí provoz vozidel ozbrojených sil na pozemních komunikacích a ve vojenských objektech (prostorech) a vykonává kontrolní činnost v rozsahu úkolů Vojenské policie a své působnosti. Informuje příslušné velitelské orgány ozbrojených sil o bezpečnostní situaci u útvarů v jejich podřízenosti a doporučuje jim potřebná opatření. Odpovídá za řízení a správu fyzické bezpečnosti zájmových objektů Ministerstva obrany, výrobu, evidenci a distribuci jednotlivých druhů průkazů pro resort Ministerstva obrany a vykonává inspekční činnost v oblasti fyzické bezpečnosti objektů. Plní úkoly pro zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti a uvádění útvaru do bojové připravenosti.

vp_02Foto: Doprovod zahraničních delegací na území ČR | VeOSVP

Pojďme se seznámit s jednotlivými odděleními Velitelství ochranné služby Vojenské policie (VeOSVP).

1. a 2. oddělení ochrany objektů

Toto oddělení zajišťuje ochranu zájmových objektů Ministerstva obrany. Dohlíží na zajišťování režimu vstupu a vjezdu do vojenských
objektů.

Oddělení ochrany letiště

Má na starost ochranu vojenských letadel, bezpečnostní kontroly osob a zavazadel, ochranu 24. základny dopravního letectva Praha – Kbely, kde se nachází vládní letka. Základna zabezpečuje mezinárodní a vnitrostátní leteckou přepravu příslušníků AČR, zahraničních misí, ale i leteckou přepravu ústavních činitelů ČR.

Oddělení řízení a správy bezpečnostních systémů

Oddělení se stará o správu řízení technických prostředků fyzické bezpečnosti zájmových objektů, zajišťuje elektronický podpis resortu MO, správu systému kontroly vstupu či výdej jednotného průkazu MO. Má na starosti také nasazení mobilních technických prostředků na akcích VP a AČR a podporu ostatních oddělení a organizačních celků MO.

Oddělení Dopravně pořádkové služby

Dohlíží na bezpečnost provozu vozidel ozbrojených sil a na bezpečnost provozu ostatních dopravních prostředků v chráněných objektech. Řídí také provoz vozidel ozbrojených sil na pozemních komunikacích. Dále vykonává dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů vozidel ozbrojených sil a provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění. V neposlední řadě schvaluje technickou způsobilost vojenských vozidel.

Oddělení ochrany osob a oddělení doprovodů

Zajišťuje ochranu a doprovod ministra obrany a jím určených osob. Podílí se na zajišťování ochrany zahraničních delegací na území ČR. Podílí se na zajišťování ochrany občanů České republiky v místech nasazení ozbrojených sil mimo území ČR. Zajišťuje ochranu vojenských letů. Toto oddělení využívá při plnění svých úkolů psy vycvičené na speciální pachové práce (např. k vyhledávání zbraní, výbušnin nebo drog).

vp_03Foto: Služební pes Erro speciálně vycvičený na vyhledávání výbušnin | VeOSVP

Ve své výzbroji mají vojenští policisté pistole Glock 17, brokovnice 12 M3T Super 90 Benelli, brokovnice 12 W 1300 Winchester, útočné pušky CZ 805 BREN a granátomety CZ 805 G1, samopaly Heckler & Koch MP5, lehké kulomety FN MINIMI či odstřelovací pušky Sako TRG 22.

Pro bližší představení Velitelství ochranné služby Vojenské policie jsme položili několik otázek veliteli VeOSVP, plukovníkovi Lukášovi Stejskalovi:

stejskal
Foto: Velitel VeOSVP plk. Lukáš Stejskal | VeOSVP

Jaké máte jako velitel VeOSVP priority, na co chcete klást důraz?

Jsem člověk systémový a koncepční, proto si v první řadě musíme všichni ujasnit, co je naše poslání, jaké nám z toho plynou úkoly, ať již jsou dané zákonem či nadřízeným stupněm, jaké k tomu potřebujeme schopnosti a následně jaké budeme využívat prostředky a postupy.

Co se prostředků týče, je třeba držet krok s dobou a modernizovat techniku, zbraně i technické prostředky fyzické bezpečnosti. Ohledně postupů a procesů chci klást důraz na interoperabilitu, a to jednak s Armádou ČR, jejíž podpora je de facto posláním Vojenské policie a jednak s Policií ČR. Bez spolupráce s PČR se při zajišťování ochrany osob a objektů neobejdeme, a to zejména v Praze. AČR nám zase pomáhá držet krok s moderními vojenskými postupy, a to jsou věci, které chci udržovat a nadále rozvíjet. Naším hlavním úkolem je výkon policejní ochrany a výcvik je jeho nezbytným předpokladem. Právě na něj se však hodlám ve své funkci zaměřit.

Změní podle vás současná situace na Ukrajině nějakým způsobem dosavadní činnost Vojenské policie, potažmo váš útvar a jakým způsobem se tyto případné změny projeví?

Invaze na Ukrajinu byla pro evropskou společnost obrovským šokem. Ta si nyní uvědomuje, že mír není samozřejmý a že když je válka doslova na prahu Evropské unie, může se konflikt přesunout i k nám. Politická reprezentace zareagovala jednoznačně, součástí reakce je i navyšování výdajů na obranu. To musíme využít víc než efektivně a účelně. Zmíněná modernizace je jednou z věcí, další věcí je nábor. Můžeme mít technických prostředků a technologií kolik chceme, bez vojáků se ale neobejdeme. Zmíněná invaze je samozřejmě impulzem pro to, abychom revidovali naše plány a zamysleli se nad tím, zda zájmy, které chráníme, jsou chráněny dostatečně a zda v plánech a postupech nemáme bezpečnostní mezery. Ty musíme identifikovat a zaplnit. Jednak procedurálně a jednak pořízením dalších prostředků fyzické bezpečnosti.

Náš útvar, jak již název napovídá, se zaměřuje především na ochrannou službu. To je jedna z 5 doktrinálních funkcí vojenské policie v pojetí NATO. My však, s ohledem na současnou situaci, musíme být připraveni tuto funkci plnit zejména za stavu ohrožení státu a ve válečném stavu. Je třeba také mít na paměti, že Vojenská policie provádí nejen ochranu, ale též musí doporučovat v oblasti bezpečnosti ostatním organizačním celkům bezpečnostní opatření a tam, kde uvidí nedostatky, je povinna na ně upozorňovat. Nutno také říci, že současná situace nás přinutila k některým opatřením přistoupit již nyní. Tím je například zvýšení ostražitosti a posílení ochrany námi chráněných zájmů. 

Jak je to s modernizací vašeho útvaru? Jste spokojen se současnou výstrojí/výzbrojí/technikou či materiálem?

Jako manažer a velitel nemůžu být nikdy plně spokojen. Přestože mí předchůdci udělali obrovský kus práce, v tomto směru není nikdy úplně hotovo, protože svět se vyvíjí a prostředky, které byly před lety moderní, již dnes nejsou. Dochází k jejich opotřebování a dále pak jsou některé prostředky již morálně zastaralé. Z toho důvodu musíme modernizovat vozový park, což je proces neustálý, cyklický. Musíme disponovat i vozidly s balistickou ochranou předepsané třídy. Je třeba přezbrojit celý útvar, což bude realizováno z nadřízeného stupně a dále je třeba provést upgrade našich specializovaných systémů pro ostrahu a monitorování. Též se musíme zaměřit na systémy, jako jsou bezpilotní prostředky, chcete-li drony. A vzhledem k tomu, že drony jsou dnes hodně rozšířeny, je třeba disponovat i systémy k jejich rušení a eliminaci. V následujících letech dojde k modernizaci systému fyzické bezpečnosti na objektech Ministerstva obrany a Generálního štábu AČR, příprava již nyní probíhá. Náš útvar se na tom velice aktivně podílí.

Jakou máte současnou personální naplněnost útvaru? Je dostačující?

Přestože v posledních letech se daří počet příslušníků našeho útvaru konstantě navyšovat, s rostoucím množstvím úkolů nemůžu říct, že personální naplněnost je v současné době dostatečná. Náš útvar je v porovnání s ostatními útvary Vojenské policie a s ohledem na ostatní organizační celky MO zcela specifický v tom, že plní drtivou většinu úkolů v režimu 24/7. Tímto způsobem nemáte nikdy vysokou zálohu disponibilních sil, které můžete použít kdykoliv k nepředvídatelným úkolům. Z toho důvodu je nezbytné nabírat nové příslušníky. Tím získáme zároveň i větší manévrovací prostor k přípravě a výcviku našich příslušníků a k rozvoji jejich dovedností.

Čím byste motivoval případné uchazeče o službu u Vojenské policie, aby se k vám přidali?

Činnost u našeho velitelství je velice rozmanitá. Chráníme objekty, zajišťujeme ochranu určených osob, zabezpečujeme ochranu vojenských letadel a letů, realizujeme doprovody vojenských kolon, řešíme přestupky a musíme obsluhovat značné množství celkem dost sofistikovaných technických prostředků. Poselství je tedy jednoznačné. V rámci působení u nás se může realizovat široká škála osob, široká škála znalostí a dovedností nalezne své uplatnění. O službu u našeho útvaru může usilovat každý, kdo splní předepsané podmínky. Já mu zaručím kariérní postup a službu tam, kde jeho dovednosti bude možné uplatnit co nejlépe. To samozřejmě poté, co prokáže, že je schopen se adaptovat na naše podmínky, že přijme hodnoty Vojenské policie a že je platným členem týmu.

Zdroj: VeOSVP

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP