Slovensko predbežne vyhodnotilo ponuky kolesových obrnených vozidiel. Argumenty pre fínske riešenie sú nepresvedčivé

 21. 03. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Slovenské ministerstvo obrany publikovalo na svojich internetových stránkach dokument s názvom "Štúdia uskutočniteľnosti pre Obstaranie Bojových obrnených vozidiel 8x8". Ide o jednu z dvoch veľkých slovenských akvizícii obrnenej techniky (druhou je nákup pásových bojových vozidiel pechoty), ktoré aktuálne prebiehajú a priťahujú pozornosť nielen možnosťou porovnať ich s obdobnými procesmi v Českej republike, ale aj tým, že v rámci zákazky BOV 8x8 ponúka Česká republika vozidlá PANDUR II SK, ktoré vyrába spoločnosť TATRA DEFENCE VEHICLE v Kopřivnici. Publikovaná štúdia slovenského MO bohužiaľ obsahuje množstvo zavádzajúcich a nepravdivých údajov, a bude rozhodne na mieste jej závery revidovať.

Aj keď sa dokument nazýva štúdia uskutočniteľnosti, v skutočnosti sa na prvý pohľad jedná o pracovné vyhodnotenie ponúk na bojové obrnené vozidlá 8x8, ktorých chce Slovensko v prvej fáze nakúpiť 76 kusov (čo zodpovedá výzbroji pre dva prápory mechanizovanej pechoty). Toto vyhodnotenie zaberá približne polovicu rozsahu publikovaného materiálu. Porovnáva ponuky piatich výrobcov: zrejmým favoritom autorov štúdie je fínske vozidlo Patria AMV 8x8. Ďalej je medzi nimi český PANDUR II, a tri typy zo stajne spoločnosti GDELS (GDLS), resp. Mowag: v Rumunsku vyrábaná PIRANHA V, zo Španielska DRAGON (špecifická verzia vozidla Piranha V) a americký Stryker LAV III.

Záverom "štúdie uskutočniteľnosti" je, že tesne vyhráva fínska ponuka vozidiel Patria proti českej ponuke vozidiel Pandur, ktorá skončila na druhom mieste. Autori štúdie tým uprednostňujú vozidlo, ktoré sa vyrába na vzdialenom severe Európy v nečlenskom štáte NATO. Zároveň uznávajú, že v prípade hodnotenia samotnej ceny obstarania vozidiel je česká ponuka najvýhodnejšia. Českú ponuku ale podľa metodiky štúdie posunula na druhé miesto cena nákladov na životný cyklus. Tá je samozrejme do značnej miery odhadom, pretože záleží na vývoji inflácie, cene energií, vývoji mzdových nákladov či cien materiálov v horizonte desiatok rokov. Práve v časti hodnotenia životných nákladov pritom obsahuje štúdia veľké nezrovnalosti.

Pansarterrängbil_360_Revinge_2015-7Foto: Kolesové bojové vozidlo Patria AMV | Jorchr / CC BY-SA 3.0

Výpočet nákladov na životný cyklus obsahuje štúdia na dvoch miestach, každý krát je iný, a navyše v prípade fínskej ponuky nepravdepodobne nízky. Zatiaľ čo z tabuliek na stranách 104 a 105 štúdie vyplývajú náklady na životný cyklus vo výške 8 000 eur na vozidlo/rok, v tabuľkách na stranách 86 a 87 sa výpočet blíži k čiastke cca 14 000 eur na vozidlo a rok. Ani jedno z týchto čísel nezodpovedá nákladom na servis moderného bojového vozidla so zbraňovým systémom a vyspelou elektronikou.

Dokument ďalej budí pochybnosti najmä v častiach, ktoré hodnotia priemyselnú spoluprácu. Zásadným argumentom českej ponuky je, že podiel slovenského obranného priemyslu na výrobe bude bezprecedentných 75 percent. To znamená, že na Slovensku vznikne priemyselná schopnosť vozidlá z veľkej časti samostatne vyrábať a udržovať po dobu životného cyklu. Platí, že najmä počas krízy sa štát môže spoľahnúť na istotu dodávok iba od priemyslu, ktorý má na svojom území. Ďalšou logickou výhodou je spolupráca Armády ČR, ktorá má s typom Pandur II dlhoročné skúsenosti, a Ozbrojených síl SR pri výcviku aj prevádzke vozidiel. Štúdia uskutočniteľnosti argumenty istoty dodávok aj spolupráce dvoch susedných armád úplne ignoruje.

Tvorcovia štúdie uskutočniteľnosti zvolili metodiku, ktorá im umožnila de facto vyhnúť sa hodnoteniu priemyselnej spolupráce. Konkrétne autori štúdie bez akýchkoľvek podkladov tvrdia, že nie je možné vychádzať zo štúdie renomovanej spoločnosti Ernst & Young, ktorá je súčasťou českej ponuky, kedy každé euro investované do projektu výroby vozidiel na Slovensku by sa v slovenskej ekonomike multiplikovalo koeficientom 1,8. Tento parameter sa podľa štúdie nedá v slovenských podmienkach vypočítať a český "odhad" je podľa členov projektového tímu z Ministerstva hospodárstva SR optimistický a nereálny. Tento koeficient pritom dokladá 120stránková analýza Ernst & Young opierajúca sa o spoľahlivú metodiku. Štúdia túto metodiku nijak nerozporuje, iba bez akejkoľvek vecnej argumentácie označuje tento výpočet za nereálny.

Publikovaná slovenská štúdia ale takisto obsahuje vyložene nepravdivé údaje. Príkladom je tvrdenie hodnotiacej komisie, že v Českou republikou prezentovanom vozidle Pandur II neboli integrované komunikačné a informačné systémy a systémy velenia a riadenia (KIS a C2S). Prečo by malo byť vozidlo prezentované s tak zbytočným nedostatkom asi napadne každého, a tvrdenie autorov štúdie možno vyvrátiť fotografickou dokumentáciou vozidla.

Rovnako ako v prípade pásových bojových vozidiel pechoty plánuje Slovensko obstarať kolesové obrnené vozidla formou medzivládnej dohody (G2G). A nakoľko sú jeho partnermi v tomto ohľade vlády spojeneckých a partnerských krajín, mala by tomu odpovedať aj forma komunikácie. Predbežné vyhodnotenie bolo publikované formou umiestnenia pdf súboru na internetové stránky, bez toho aby bola česká strana informovaná a mohla sa k nemu pred publikáciou napríklad vyjadriť, a vyššie uvedené informácie slovenským partnerom vysvetliť a uviesť na pravú mieru. Všeobecne sú priame akvizície formou G2G, alebo priamym oslovením výrobcu považované v oblasti obstarávania vojenskej techniky za efektívnejšie a racionálnejšie než často zdĺhavé verejné súťaže. Argumenty pre výber toho či onoho dodávateľa ale musia byť fakticky správne a ich prezentácia transparentná.

Zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti pre Obstaranie Bojových obrnených vozidiel 8x8

 Autor: Marián Pohl

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP