Unikátní zkušebna potápěčské techniky vydává celoevropské certifikáty

 29. 10. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Zkušebna potápěčské techniky Vojenského technického ústavu, s. p., působí u odštěpného závodu VTÚPV ve Vyškově. Testuje například dýchací automatiky po pravidelných ročních revizích. Milan Bezděk, vedoucí tohoto unikátního pracoviště, tvrdí, že vojáci jsou s odvedenými zkouškami spokojeni. Výsledky zkoušek jsou platné v celé EU, pracoviště tak má mezi svými zákazníky nejen českou armádu, ale i klienty ze zahraničí. Reportáž v nezkrácené formě přineslo nejnovější vydání resortního časopisu A report.

shutterstock_388041838Foto: Výsledky zkoušek jsou platné v celé EU, pracoviště tak má mezi svými zákazníky nejen českou armádu, ale i klienty ze zahraničí. (ilustrační foto) | Shutterstock

Jaká je náplň zkušebny potápěčské techniky ve Vyškově, která je jednou ze šesti zkušeben ve vašem areálu?

Obecně působíme jako oznámený subjekt číslo 2452 pro oblast osobních ochranných prostředků. U potápěčské techniky se konkrétně jedná o vybavení proti utonutí, jako jsou záchranné vesty, mokré anebo suché obleky, dýchací automatiky a kompenzátory vztlaku pro potápěče. Zmiňované výrobky musejí být před uvedením na trh schváleny třetí nezávislou osobou. Podle evropské legislativy se nezávislá osoba nazývá oznámeným subjektem. Výsledky našich zkoušek, respektive nálezů, jsou platné v celé Evropské unii, a to nám umožňuje získávat i zákazníky ze zahraničí.

zkusebna-potapecske-techniky_3
Foto: Zkušebna potápěčské techniky ve Vojenském technickém ústavu pozemního vojska Vyškov je díky svému technickému vybavení jediným subjektem v České republice oprávněným provádět certifikaci dýchacích přístrojů, suchých a mokrých obleků pro potápěče a záchranných vest. | VTÚ, s.p.

Zkouška-potápěči-1-1600x1200Foto: U potápěčské techniky se konkrétně jedná o testování vybavení proti utonutí, jako jsou záchranné vesty, mokré anebo suché obleky, dýchací automatiky a kompenzátory vztlaku pro potápěče. | VTÚ, s.p.

Co konkrétně testujete pro armádu?

Pro Armádu České republiky zkoušíme dýchací automatiky po pravidelných ročních revizích. Abych vše lépe osvětlil, nějaká firma provede revizi či opravu dýchacích automatik a my vyzkoušíme, jestli zmíněné automatiky jsou v pořádku a mohou být uvolněny pro používání v armádě. Během dvanácti měsíců se jedná o šedesát až osmdesát dýchacích automatik. S naší odvedenou prací vládne u vojáků spokojenost.

Kolik nedostatků na vybavení potápěčské techniky odhalí zkušebna ročně?

Za posledních pět let jsme měli jediný případ, kdy jsme odmítli vydat certifikát. Zákazník si daný výrobek stáhl a po nějaké době nám jej zaslal opravený. Cílem našich zákazníků je, aby na předložené výrobky dostali certifikát osvědčující splnění všech požadovaných parametrů, tzv. certifikát EU přezkoušení typu. Samozřejmě, že se objevují nedostatky, ale ty řešíme průběžně a hlavně pružně. Stává se tedy opravdu zřídka, že bychom kvůli nedostatkům odmítli certifikát vydat. Díky včasné komunikaci jsou naše výtky záhy odstraněny a pak nic nebrání schválení.

vtu-aktuality_test_1Foto: Jednou z nejnáročnějších zkoušek je ověření tepelné ochrany poskytované oděvem, která se provádí s využitím zkušebních osob. Zkouška probíhá vždy pod dohledem lékaře. Při zkoušce jsou zkušební osoby oblečeny v testovaném obleku a na svém těle mají umístěny teplotní čidla v oblasti beder, rukou, lýtek a chodidel. Mimo tato čidla je monitorována také jejich činnost srdce elektrokardiografem (EKG). Zkušební osoba se ponoří do vody s teplotou 5 °C na dobu 1 hodiny (ponoření ve vodě s hlavou nad hladinou při okolní teplotě 5 °C). V průběhu zkoušky se sleduje tělesná teplota, která nesmí klesnout o více než 1,5 °C po první půlhodině pod její normální teplotní úroveň. V případě poklesu tělesné teploty pod stanovenou hodnotu je zkouška lékařem ukončena. V případě pozitivního průběhu zkoušky musí zkušební osoba ihned po opuštění vody uchopit tužku a musí být schopna psát. Tato zkouška na ně klade vysoké nároky a vzhledem k individuálním fyziologickým aspektům může být ze strany zkušebních osob kdykoliv ukončena. | VTÚ, s.p.

Jak je testování potápěčské techniky drahé?

Cena zkoušení závisí na typu a počtu zkoušených výrobků. Pohybuje se řádově ve vyšších desítkách tisíc korun za jeden výrobek.

Jak je náročné neustále udržovat v dobrém stavu vaše vybavení, jako jsou potápěčská věž, bazén, hydraulický simulátor HS 60, tedy hyperbarická komora?

Odpovím vám postupně. Péči o  zařízení je nutné rozdělit do několika kategorií. U  hydraulického simulátoru, který jste zmínil, se jedná o tlakové zařízení, což znamená, že se u něj musí pravidelně jednou za rok dělat revize. Musíme na něj školit zaměstnance, protože obsluha musí mít osvědčení pro práci s tlakovými zařízeními. Aby byli opravdu k  obsluze hyperbarické komory proškoleni, tak musí dvakrát ročně absolvovat týdenní armádní kurz. A když jim po pěti letech vyprší platnost osvědčení, musí znovu udělat zkoušky. A  potom musíme řešit opravy v  případě poruchy či nečekané události. Jsme v republice jediné takto unikátně vybavené pracoviště, takže není moc firem, které by zvládly zajistit potřebný servis. K  dispozici tak máme jednu dvě firmy, s nimiž spolupracujeme. Paradoxně doplácíme na to, že jsme unikát. V případě, že chceme zdejší zařízení modernizovat, veškeré součástky se pro nás vyrábějí na klíč, takže není možné vzít jednoduše ve skladu náhradní díl, starý vymontovat a nahradit ho novým. Proto je i  úprava vybavení poměrně náročná. Nyní například plánujeme rozšíření funkčnosti tlakové hyperbarické komory, abychom byli schopni provádět zkoušky při různých dýchacích výkonech, při různých koncentracích CO2 a podobně. A takové speciální vylepšení na klíč přijde zhruba na jeden a půl milionu korun. Která kritéria musí potápěči splňovat, aby byli součástí zkušebního týmu? Pochopitelně musí absolvovat potápěčský kurz. Dalším předpokladem je dobrá fyzická kondice a otužilost, protože velmi často se potápěči využívají i  při jiných testech. Zasahují například při zkouškách armádní bojové vozidlové techniky v přírodní vodě, při brodění, při zkoušce pohybu pod vodou. A tady musí být v pohotovosti, aby mohli posádce pomoci či zasáhnout, kdyby nastala u vozidla porucha či nehoda, a posádku dokázali vyprostit.

Do jaké hloubky jsou vaši potápěči schopni se ponořit?

Hlubší ponor je limitován vybavením, zkušenostmi. Standardně se potápíme do hloubky šedesáti metrů, níže už nechodíme. Je to dáno i tím, že máme ve zkušebně k dispozici už zmíněnou hyperbarickou komoru, která potápěče připraví právě do šedesátimetrové hloubky.

Zdroj: A report 10/2022

 Autor: Petr Třešňák

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP