Univerzita obrany rozsáhlým nákupem modernizuje a navyšuje své schopnosti ve prospěch vojenského školství

 05. 08. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Univerzita obrany chystá nákupy v řádu mnoha milionů korun, které svým rozsahem zajistí modernizaci stávajícího vybavení, včetně testovacích zařízení a umožní tak svým studentům a odborným pracovníkům pracovat s tím nejmodernějším, co současná doba nabízí.

unob_01Foto: Univerzita obrany chystá nákupy v řádu mnoha milionů korun, které svým rozsahem zajistí modernizaci stávajícího vybavení (ilustrační foto) | UNOB

Jedním z nejzajímavějších, modernizačních prvků je např. chystaný nákup laserových radarů LIDAR. A k čemu tyto slouží? LIDAR (Light Detection And Ranging) je metoda dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu. Tento laserový radar lze použít pro měření vzdálenosti, mapování terénu, měření vlastností atmosférických jevů aj. Výsledkem mapování je mračno bodů, které se po zpracování může interpolovat do podoby digitálního modelu povrchu či 3D modelů budov a jiných objektů. Po aplikaci filtrů je možné z mračna bodů získat digitální model terénu. To je, bezesporu, velmi užitečné a studentům to přinese minimálně atraktivní prvek výuky, kdy lze za pomocí těchto zařízení poměrně snadno a efektivně mapovat terén.

V rámci dalších nákupů pak lze např. zmínit nákup pozemních, leteckých simulátorů, které obsahují řadu hydraulických zařízení, kde je pro studijní potřeby i sestava pro výuku pokročilé pneumatiky. Z rozsáhlejších nákupů, tedy těch, které se svoji hodnotou blíží či překračují milionovou částku, je dále zajímavý nákup elektrodynamického budiče vibrací s příslušenstvím. Toto zařízení je určeno pro kontrolu fyzických vlastností – komplexních dynamických mechanických zkoušek komponent robotických systémů a autonomních vozidel. Zde je tedy patrné, že ani autonomní systémy nejsou na Univerzitě obrany opomíjené, ba naopak.

Univerzita obrany tak svým studentům nabízí nejmodernější vybavení a zázemí, což tuto instituci činí velice atraktivním prvkem vysokého školství, ale také důležitou součástí budoucí přípravy profesionálů, kteří své vědomosti následně využijí pro službu vlasti, ať již přímo u útvarů či na poli vědeckém.

​​Univerzita obrany (UO) má nezastupitelné místo ve vysokoškolské přípravě důstojnického sboru profesionální Armády ČR a ve vědecko-výzkumné činnosti resortu ministerstva obrany. Škola se tedy prioritně zaměřuje na vzdělávací a výzkumnou činnost. Doplňující je expertní a zpracovatelská činnost. Univerzita poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Vzdělávání na UO se dále uskutečňuje v programech celoživotního vzdělávání v rámci kariérových a jiných odborných kurzů postgraduálního charakteru. Univerzita obrany má své nezastupitelné místo v systému českých vysokých škol a poskytuje vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách v České republice.

Akademičtí pracovníci UO se zapojují do řešení projektů obranného výzkumu, projektů vědeckotechnického rozvoje, výzkumných záměrů a specifického výzkumu na vysokých školách. Podle možností získávají projekty národních a mezinárodních grantových agentur, zapojují se do činnosti výzkumných institucí NATO zejména k naplňování programů výzkumu a vývoje řešených RTO. Docenti a profesoři působí i v řadě dalších mezinárodních institucí zabývajících se výzkumem, normativními akty apod. Do řešení projektových úkolů se zapojují i studenti, především doktorských a podle možností i magisterských studijních programů.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP