Výroční zpráva NKÚ: předražení zakázek resortu obrany plynulo zejména z chyb projektových dokumentací

 07. 04. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) nedávno vydal výroční zprávu za rok 2021, ve které shrnuje svá zjištění a poznatky z celkem 29 kontrol, ale také hodnotí postup státu ve vybraných politikách i jeho hospodaření a ekonomickou situaci. Za minulý rok NKÚ poukázal ve svých kontrolách například na nehospodárné nákupy, ale i další pochybení. Nechybí ani hodnocení resortu obrany, ze kterého plyne, že řada tendrů se prodražila zejména díky pomalému postupu.

vlajka-ukrajiny-sidlo-nku_w800Foto: Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) nedávno vydal výroční zprávu za rok 2021, ve které shrnuje svá zjištění a poznatky z celkem 29 kontrol. | NKÚ

Dřívější stav a poučení

NKÚ v KA (kontrolní a analytická činnost, pozn.) č. 20/0356 vyhodnotil, že systém pořizování výzbroje Armády ČR byl neefektivní. V reakci na to se Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) zavázalo mj. realizovat nedokončené investiční akce, řešit pořizování náhradních dílů k výzbroji již v rámci veřejné zakázky nebo přijalo doporučení NKÚ ohledně využívání rámcových smluv (např. při pořízení kulometů). Nově mají být zkoušky vzorků výzbroje ve vhodných případech provedeny již v průběhu zadávacího řízení, což přispěje k včasnému odhalení případného nesouladu s potřebami AČR. MO také nově stanovilo pravidla pro nakládání s právy duševního vlastnictví, včetně podmínek pro vyžadování převodu těchto práv k pořizovanému majetku. V neposlední řadě přijalo na systémové úrovni opatření k optimalizaci přípravy a realizace akvizic, spočívající jak v zajištění adekvátních a reálných peněžních prostředků státu na investiční akce již ve fázi jejich zahájení, tak v rámci specifikace parametrů výzbroje pro akviziční proces.

V KA č. 19/1357 NKÚ vyhodnotil, že MO neúčelně a neefektivně vynakládalo peněžní prostředky na pořizování, opravy a na udržování obrněné techniky AČR. V reakci na zjištění z kontroly zaměřilo MO opatření především do oblasti plánování akvizičního procesu, zajištění a sledování nákladů životního cyklu obrněné techniky či zvýšení kapacity a schopností armádních opraven. MO nově zavedlo hodnocení ekonomické výhodnosti zálohových plateb poskytovaných dodavatelům. V souvislosti s výsledky provedené kontroly došlo k výraznému zlepšení stavu provozuschopnosti obrněné techniky a zlepšení stavu zásobování náhradními díly.

Současné hodnocení a nedostatky

Posilování obranyschopnosti a vnitřní bezpečnosti patří mezi klíčové priority každé vlády. Vláda se proto například v  programovém prohlášení z  června roku 2018 mj. zavázala navyšovat rozpočet na obranu s cílem dosáhnout podílu 1,4 % na HDP do roku 2021 a současně zdůrazňovala nezbytnost vazby peněžních prostředků státu na dobře připravené a racionální akviziční projekty. Transparentní výběrová řízení měla vést k modernizaci letectva a pozemních sil včetně dělostřelectva. Tento úkol se však zcela splnit nepodařilo, neboť nedošlo k realizaci některých klíčových investičních projektů nutných k posílení obranyschopnosti a splnění závazků vůči NATO (např. nová pásová bojová vozidla pěchoty).

modernizaceACR_TITFoto: Transparentní výběrová řízení měla vést k modernizaci letectva a pozemních sil včetně dělostřelectva. Tento úkol se však zcela splnit nepodařilo, neboť nedošlo k realizaci některých klíčových investičních projektů nutných k posílení obranyschopnosti a splnění závazků vůči NATO (např. nová pásová bojová vozidla pěchoty). (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Prioritou vnitřní bezpečnosti je zejména zajištění veřejného pořádku v ČR, např. snahou o výrazné omezení všech forem nelegální migrace a s ní spojených nelegálních aktivit, zvyšováním profesionality a zkvalitňováním činnosti bezpečnostních složek ČR nebo zvyšováním připravenosti na krizové stavy.

Zdroj: nku.cz

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP