Zřízení obranného fondu v budoucnu umožní efektivní financování strategických a významných projektů

 22. 02. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ministerstvo obrany realizuje nákupy vojenského materiálu důležité pro zajištění obrany státu. Proces realizace strategických a významných projektů je většinou víceletý, přičemž z důvodu vysokých pořizovacích nákladů rozložených v letech, je prakticky nereálné plánovat alokaci peněžních prostředků v konkrétním rozpočtovém roce a v horizontu střednědobého výhledu. Resort Ministerstva obrany se potýká každý rok s potřebou realokace peněžních prostředků v návaznosti na nestabilitu výdajových rámců v jednotlivých letech, na výsledky zadávacích řízení strategických a významných projektů a na požadavky dodavatelů, kteří mají nastavenou svoji finanční politiku, kterou na počátku realizace projektu nelze predikovat.

Z výše uvedeného vyplývá, že v současném legislativním prostředí nelze strategické a významné projekty realizovat tak, aby na počátku realizace projektů byly stanoveny parametry financování beze změn, jelikož tyto se mění v čase. Praktickým důsledkem je posléze nutná záměna realizovaných projektů tak, aby primárně byly utraceny peněžní prostředky v daném rozpočtovém roce. 

fond_TITFoto: Podle ministryně obrany Jany Černochové je fond důležitý proto, že přinese vyšší předvídatelnost, zajištění dostatečných financí v jednotlivých letech a vyšší flexibilitu. Každoročně by do něj měly být vyčleňovány prostředky určené na strategické modernizační projekty AČR, zejména ty víceleté. (ilustrační foto) | mjr. Ladislav Kabát

Cílem návrhu je umožnit Ministerstvu obrany operativní využívání finančních prostředků pro strategické a významné projekty bez ohledu na jejich zahajování v čase. Fond by měl především zajistit stabilitu pro financování strategických a významných projektů tím, že bude schvalován jejich celkový předpokládaný zdrojový rámec a umožní financování vybraných investičních potřeb ministerstva obrany bez ohledu na jejich přidělení do kapitoly MO státním rozpočtem pro konkrétní rok. Měl by tak být vytvořen takový právní rámec, který by Ministerstvu obrany umožnil flexibilněji financovat víceleté vyzbrojovací projekty a snížit podíl investic financovaných cestou zálohových plateb. Fond má mj. přispět k zajištění stabilního zdrojového rámce a ke splnění spojeneckého závazku vyčleňovat 2 % HDP na obranné výdaje.

Ministerstvo obrany bude v dané věci vést konzultace především s Ministerstvem financí, jelikož bude třeba sjednotit návaznost nového zákona na rozpočtová pravidla státu tak, aby byl splněn jak požadavek rozpočtové politiky Ministerstva financí, tak rovněž zajištění potřeby financování víceletých strategických a významných projektů Ministerstva obrany skrze obranný fond. 

Peněžní prostředky alokované v obranném fondu nebudou mít praktický dopad na státní rozpočet, protože se bude jednat pouze o jejich alokaci v tomto fondu, nebude se jednat o požadavek na zvýšení peněžních prostředků ve prospěch rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany, resp. ve prospěch fondu. Zřízení obranného fondu v budoucnu umožní efektivní financování investic v podmínkách vyčlenění výdajů na obranu ve výši 2 % HDP. V prostředí státní pokladny bude navíc umožněno s využitím peněžních prostředků fondu částečně ovlivňovat cash-flow státu. 

Díky obrannému fondu se předpokládá pozitivní dopad na oblast bezpečnosti a obrany státu tím, že zřízení fondu zajistí stabilní finanční rámec pro strategické a významné projekty, umožní jejich průběžné financování, čímž dojde k zajištění potřebného vybavení a techniky pro Armádu ČR. 

Návrh věcného záměru zákona o obranném fondu by mělo Ministerstvo obrany předložit vládě v září tohoto roku.

Jana Černochová: Fond je důležitý proto, že přinese vyšší předvídatelnost, zajištění dostatečných financí v jednotlivých letech a vyšší flexibilitu

Ohledně obranného fondu jsme požádali o vyjádření ministryni obrany Janu Černochovou, která nám sdělila následující: „Fond je důležitý proto, že přinese vyšší předvídatelnost, zajištění dostatečných financí v jednotlivých letech a vyšší flexibilitu. Každoročně by do něj měly být  vyčleňovány prostředky určené na strategické modernizační projekty AČR, zejména ty víceleté, které se z objektivních důvodů nepodařilo investovat. Tím bude zajištěna možnost jejich využití v následujícím období. Co se týká změn v oblasti zakázek platí, že aby mohly být vyšší obranné výdaje efektivně použity, je potřeba zlepšit plánovací procesy a zjednodušit legislativu a vnitřní procesy na Ministerstvu obrany.“

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP