Andrej Vítek: Výběr, výcvik a péče o psy určené pro službu u vojenských jednotek

 05. 01. 2021      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Podplukovník Ing. Andrej Vítek je náčelníkem Centra vojenské kynologie, které je výcvikovým zařízením Armády České republiky určeným k plnění úkolů vojenské kynologie pro resort Ministerstva obrany. Služební psi mají (nejen) u armády svou nezastupitelnou roli. Upozorní včas na skryté nebezpečí, prohledají budovy, najdou výbušniny, zbraně i drogy. Požadavky na budoucího služebního psa jsou přísné. U budoucích hlídkových psů je důležitý plný zákus a přirozená agresivita. Součástí testování je i zadržení v budovách, štěkání na povel, reakce na střelbu a pohyb na různém povrchu (parkety, dlažba či linoleum), psi se nesmějí bát neznámého prostředí. Zkouší se také např. přechod ze světla do tmy a naopak, různá místa jako sklepy, půdy, ale i reakce v prostředí s rušivými vlivy jako ulice, nádraží nebo tovární provoz. U psů cvičených na speciální pachové práce je vyžadována místo agresivity naopak klidná povaha s výtečný čich a výdrž. Čeští služební psi jsou vysoce oceňováni (našimi i spojeneckými vojáky) také na zahraničních misích, kde již mnohokrát prokázali své kvality. Ohledně výběru, výcviku a péče o služební psy jsme se pana podplukovníka zeptali na pár otázek.

vitek_01
Foto: Podplukovník Ing. Andrej Vítek | archiv Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky / army.cz

1) Pane podplukovníku, můžete nám stručně představit činnost Centra vojenské kynologie v Chotyni?

Centrum vojenské kynologie je odborným prvkem AVZdr (Agentura vojenského zdravotnictví Armády České republiky
), který plní úkoly zabezpečení vojenského kariérového vzdělávání a odborného výcviku v oblasti vojenské kynologie všech příslušníků resortu MO a Hradní stráže, na základě meziresortních smluv a dohod také příslušníků ostatních resortů, včetně zabezpečení a přípravy psovodů a služebních psů určených pro účast v zahraničních operacích.

Centrum zabezpečuje maximální využitelnost služebních psů pro resort MO a Hradní stráž. Zabezpečuje welfare a odbornou péči včetně neodprodaných vyřazených služebních psů. Zabezpečuje průběh výcvikové části posouzení vykupovaných psů. Ve své činnosti se řídí právními předpisy, předpisy resortu MO a pokyny nadřízených prvků VZdrSl (Vojenská zdravotnická služba) AČR.

Organizační struktura sestává z velení, úseku vnitřního zabezpečení a úseku kynologického výcviku.

Úsek kynologického výcviku je výkonným prvkem CVK, který plní úkoly zabezpečení kariérového vzdělávání a odborného výcviku v oblasti vojenské kynologie všech příslušníků resortu MO a HS a na základě meziresortních smluv a dohod také příslušníků ostatních resortů, včetně přípravy psovodů a služebních psů určených pro účast v zahraničních operacích.

vycvik_03
Foto: U budoucích hlídkových psů je důležitý plný zákus a přirozená agresivita. | archiv Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky / army.cz

Provádí výcvik příslušníků CVK a zdokonalovací výcvik psovodů a služebních psů CVK. Provádí systematickou činnost k maximálnímu využití služebních psů, zejména výcvik a přecvičení služebních  psů  se  závažnými  nedostatky,  které  nejsou  odstranitelné   u  VÚZ  resortu  MO a u HS dle rozhodnutí hlavního kynologa.

Součástí úseku kynologického výcviku jsou dvě skupiny kynologfického výcviku: První skupina kynologického výcviku je zaměřena na výcvik psů kategorie hlídkových  obranných (HO), strážních (S), hlídkových všestranných (HV). Druhá skupina kynologického výcviku je zaměřena na výcvik psů kategorie speciální pachové práce tzn. Na výcvik psů ve vyhledávání zbraní, omamných a psychotropních látek  a výbušnin.

Součástí úseku vnitřního zabezpečení je pracoviště doplňování a péče o služební psy. Toto pracoviště zabezpečuje komplexní ve spolupráci s Veterinárním pracovištěm Chotyně péči o vysloužilé - zpravidla nevhodné ze zdravotních důvodů nebo povahových vlastností k odprodeji a dále o hospitalizované služební psy. Dále zabezpečuje péči po dobu karantény. Péče je zabezpečována pracovištěm 365 dnů v roce. 

Dále nedílnou součástí uvedeného úseku je pracoviště Odborných činností, které zabezpečuje logistickou podporu Centru v plném rozsahu.

2) Kolik psů ročně projde vaším centrem?

Především se jedná o výcvik v odborných kynologických kurzech. Jedná o 40-60 služebních psů ročně. Dále jsou u centra prováděny obhajoby kategorií a výběrová řízení k pořízení psů do resortu Ministerstva obrany (MO). Zde nejde jednoznačně stanovit počet psů. 

vycvik_01
Foto: U psů cvičených na speciální pachové práce je vyžadována místo agresivity naopak klidná povaha s výtečný čich a výdrž. | archiv Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky / army.cz

3) Jak probíhá výběr vhodných štěňat pro výcvik? Máte již vytipované konkrétní chovatele?

Resort MO štěňata nechová ani nepořizuje. Resort MO pořizuje psy ve věku 1-3 let. Pro pořizování psů do resortu MO je prováděno výběrové řízení. Při vlastním výběrovém řízení se musí psi podrobit přezkoušení povahových vlastností a veterinární prohlídce. Před zahájením výběrového řízení je provádění průzkumu trhu. Dodavatelé, kteří se zabývají výcvikem a prodejem psů, jsou oslovováni.

4) Stává se někdy, že se pořízené štěně následně ukáže jako nevhodné pro další výcvik? Co se s ním děje pak?

V průběhu výcviku je možné, že se projeví u psa výcvikové vady. K tomuto jsou nastaveny mechanismy jako zjištění podstaty výcvikového problému, změna výcvikové metody, zvýšení mentoringu psovoda instruktorem při provádění výcviku a další.

5) Lze uvést průměrnou cenu psa vhodného pro výcvik?

U psa vhodného pro výcvik je zvládnutí základních návyků v dané kategorii a dále jsou důležité povahové vlastnosti a v neposlední řadě i zdravotní stav. Vysoká cena neznamená vždy kvalitu odpovídající ceně. Konkrétní částky nebudu uvádět.

vycvik_02
Foto: Ve služební kynologii se zpravidla používají psi a feny plemene německý ovčák, belgický ovčák a jejich kříženci | archiv Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky / army.cz

6) Jaké konkrétní rasy jsou pro výcvik nejběžnější? Měli jste u vás někdy psa řekněme nestandardního plemene s ohledem na službu v AČR?

V resortu MO (ve služební kynologii) se zpravidla používají psi a feny plemene německý ovčák, belgický ovčák a jejich kříženci.

7) Jak takový výcvik psů probíhá? Kdy se psovod poprvé setká se svým čtyřnohým parťákem?

Psovod se poprvé setká se psem po provedení výběrového řízení, kdy je pes umístěn na 28 dnů do karantény. Psovod za psem každodenně dochází a navazuje a provádí socializaci zvířete. Po ukončení karantény je psovod se svým nově přiděleným psem zařazen do odborného kynologického kurzu, který trvá zhruba 3 měsíce. Na závěr kurzu je provedeno přezkoušení a je psovi je zadána kategorie. Služební pes je schopen plnit služební úkoly. Dále následuje běžný výcvik (tzv. Kondiční výcvik) k rozvíjení schopností služebního psa a psovoda.   

8) Jaká specializace psů u vás převládá (psi pro hlídkovou službu, psi s výcvikem na odhalování výbušnin atd.)?

U Centra vojenské kynologie je to početně půl na půl u kategorií psů předurčených na speciální pachové práce (drogy, zbraně a výbušniny) a psů strážních, hlídkových obranných, hlídkových všestranných).

9) Liší se nějakým způsobem psí strava v závislosti na druhu výcviku psa?

Strava není stanovována v souvislosti s výcvikem. Stravu stanovuje veterinární lékař na základě zdravotních a fyziologických potřeb psa. 

10) V kolika letech psi odchází tzv. do výsluhy?

Zpravidla v 8. roku života psa se podává návrh na vyřazení z aktivní služby, pokud nenastanou zdravotní, výcvikové a povahové problémy.

vycvik_04
Foto: Součástí testování je i zadržení v budovách, štěkání na povel, reakce na střelbu a pohyb na různém povrchu (parkety, dlažba či linoleum), psi se nesmějí bát neznámého prostředí. | archiv Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky / army.cz

11) Jak je o tyto psí veterány následně postaráno? Lidé si často vzpomenou na případ psího hrdiny Athose, který byl po své činné službě v AČR odprodáván jako nepotřebný za, tuším, tisíc korun.

Zdůraznuji: O veškeré služební psy vyřazené z aktivní služby je postaráno 365 dní v roce. Dále mají zabezpečenou vysoce erudovanou veterinární péči, kterou zabezpečuje Vojenský veterinární ústav Hlučín – pracoviště Chotyně. Pochopitelně jeho následný život u chovatele nebo psovoda, který si psa odkoupí, má jiné kvality zejména v emoční oblasti, kdy se pes například dostává do úzkého kontaktu s rodinnou. K odprodeji služebních psů jsou nastaveny jasné postupy. Ceny jsou stanoveny tak, aby byl pes finančně dostupný eventuálnímu zájemci, rozhodně to nemá být zdroj příjmu resortu MO a cena proto pokrývá pouze administrativní úkony. Pes již nesmí být nadále využíván aktivně jako pracovní pes a proto v ceně není výcvik zohledněn ani jeho eventuální „zásluhy“.

13) V zahraničí je služební pes brán prakticky jako sloužící voják, včetně nároku na různá vyznamenání apod. Jak je tomu v AČR?

V resortu MO služební pes nemá hodnost a nemá zakotvený v normativních aktech nárok na udělení vyznamenání.

14) Ani vám se bohužel nevyhnuly tragické události v podobě úmrtí skvělých psovodů Tomáše Procházky, či Vojtěcha Plačky. Jak se s takovouto citelnou ztrátou svého dvounohého kolegy psi vyrovnávají? Lze je adaptovat na jiného psovoda?

U služebních psů štábního praporčíka in memoriam Tomáše Procházky Breda a Dokyho byla provedena socializace na nové psovody bez jakýchkoli problémů. Po smutné události byli psi ihned přiděleni psovodům. Služební pes Doky plní úkoly u Centra, služební pes Bred plnil úkoly v zahraniční operaci na území Afghánistánu a v současné době plní úkoly u Centra. Z toho je zřejmé, že psi si zvyknou na nové psovody. 

15) Hovoří se o budoucích nákupech výstroje a výzbroje pro AČR za miliardy korun. Jak je na tom vaše centrum? Máte optimální prostředí pro kvalitní výcvik psů nebo i vy očekáváte určitou modernizaci a investice do vašeho výcvikového zařízení?

Prostory Centra jsou dostačující pro výcvik služebních psů. Samozřejmě Centrum má zpracovaný plán investic především k revitalizaci areálu a dále např. pořizování přepravní techniky. Postupně tento plán plním a tím vytvářím podmínky pro přípravu psovodů a  služebních psů resortu MO k plnění úkolů.

16) Jak je to s veterinární péčí o služební psy?

Veterinární péče o služební psy je jednou z důležitých a klíčových činností u Centra. Veterinární péči zabezpečuje Vojenský veterinární ústav Hlučín – pracoviště Chotyně na velmi profesionální úrovni jak přístrojovým vybavení tak vysokou odbornou erudicí veterinárního personálu.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP