Odbor pro válečné veterány chystá v příštím roce změny

 24. 12. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Po Eduardu Stehlíkovi se Odboru pro válečné veterány ujal plukovník gšt. Karel Vávra, který objasnil nejen fungování odboru, jeho význam, ale také změny, které se chystají již od příštího roku. Půjde zejména o systémové a procesní změny, ale mělo by dojít i k lepší komunikaci s řadou veteránských organizací, jejichž význam i nadále poroste.

bagram_3_180807-134113_mosFoto: Odbor pro válečné veterány chystá v příštím roce změny (ilustrační foto) | army.cz

Nakolik budou změny významné, bude záležet na vyhodnocení stávající Koncepce péče o válečné veterány. Ta platí od roku 2017 a na jejím základě se péče o válečné veterány poměrně významně stabilizovala a lépe ukotvila i v resortních vnitřních předpisech. V současné době máme 260 druhoválečných veteránů a 15,5 tisíce novodobých veteránů, kteří jsou držiteli osvědčení. Je tu i  stárnoucí generace těch, kteří prošli prvními misemi v 90. letech a dožívají se důchodového věku. V kategorii „60 plus“ je nyní pečováno o více než 1100 novodobých válečných veteránů. Z  15,5 tisíce novodobých válečných veteránů je více než polovina v činné službě vojáka nebo slouží v aktivní záloze. Od ledna  2021 dojde u  odboru v rámci schválené systemizace k některým organizačním změnám, kterými budou rovnoměrněji rozloženy vykonávané agendy a využitelný potenciál odboru.

Problém připravenosti na přechod do civilního života u části válečných veteránů stále přetrvává. Už od roku 2017, kdy bylo resortem obrany uzavřeno memorandum s Úřadem práce ČR, probíhá podpora zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti válečných veteránů na trhu práce. Agentura personalistiky AČR při seminářích pro odcházející vojáky informuje o možnosti rekvalifikace nabízené Úřadem práce již v době, kdy jsou tito vojáci v personální dispozici. Na krajských pobočkách jsou speciálně vyškolení pracovníci pro kontakt s  bývalými vojáky a válečnými veterány.

Vedle Úřadu práce ČR spolupracuje odbor pro válečné veterány na základě uzavřeného memoranda také se Svazem průmyslu a dopravy ČR, který na svých stránkách zveřejňuje seznam svých členů, kteří hledají nové pracovníky z řad bývalých vojáků a válečných veteránů. Seznam je rozdělen po krajích, aby byl pro zájemce co nejpřehlednější. Vedle odkazu na databázi Svazu průmyslu a dopravy je na webových stránkách odboru pro válečné veterány zveřejněna aktualizovaná tabulka dalších volných pracovních pozic.

V rámci přípravy aktualizace Koncepce péče o válečné veterány se znovu oživila i myšlenka osobnostních profilů, s jejíž realizací by pomohl odbor operační psychologie Agentury vojenského zdravotnictví. Profil poslouží jako doporučení zaměstnavateli, který jej může využít k rozhodnutí o obsazení konkrétní pracovní pozice, pro kterou využije specifických vlastností a vojenských dovedností uchazeče.

Nyní připravovaná novela zákona o válečných veteránech je spíše technického rázu a bude obsahovat zejména upřesnění některých již překonaných ustanovení. Umožní aktuální vedení potřebných údajů o válečných veteránech v příslušné databázi, což zlepší i možnosti je kontaktovat a komunikovat s  nimi. Dále novela přinese zapracování vymezeného statutu komunitních center pro válečné veterány, podílení se ostatních organizačních složek státu na péči o válečné veterány nebo finanční účast resortu obrany na důstojném pohřebním obřadu u válečných veteránů v situaci, kdy by jinak proběhl tzv. sociální pohřeb. Mělo by být také snazší poskytnout spolkům k jejich shromažďování dočasně volné prostory. Je možné, že se tyto změny ještě rozšíří o další, které vyplynou z aktualizace stávající Koncepce péče o válečné veterány.

Po aktualizaci koncepce, tedy pro léta 2022-2026, budou platit obdobné principy i zaměření na dosud poskytovanou sociální, zdravotnickou a psychologickou péči a na mediální podporu. Změny v  koncepci se budou týkat vytváření kapacit a benefitních programů potřebných pro adekvátní sociální a zdravotní péči o stárnoucí novodobé válečné veterány, dále rozšiřování komunitních center pro posílení poradenské péče v období adaptačního procesu přechodu válečných veteránů do civilního sektoru a pro vytvoření trvalého zázemí, ve kterém se budou moci scházet nejen jednotlivci nebo rodiny, ale i veteránské spolky a hnutí, jejichž význam v oblasti péče o válečné veterány v budoucnu dále poroste.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP