Reportáž z náročného bojového kurzu KOMANDO, který byl doposud tak trochu zahalen rouškou tajemství

 30. 06. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Kurz útočného boje KOMANDO je ojedinělý kurz v rámci AČR. Tento kurz má svou historickou předlohu v obdobných kurzech z období druhé světové války, kdy v létě 1940 vznikaly první jednotky COMMANDOS, malé jednotky schopné provádět útočné operace. Jediným Čechoslovákem sloužícím v Československé armádě ve Velké Británii, který se výcviku COMMANDOS zúčastnil, byl kapitán Josef Otisk, který tento měsíc trvající výcvik absolvoval v roce 1942. Ten samý rok pak kpt. Otisk na základě získaných zkušeností zorganizoval ÚDERNÝ KURZ, kterého se zúčastnili vybraní vojáci Československé smíšené brigády. Pro tento kurz je charakteristické použití ostré munice, granátů a trhavin.

Video: Reportáž z náročného bojového kurzu KOMANDO | CZ DEFENCE / YouTube

Podobným kurzem ve stylu COMMANDOS byl výcvik ASSAULT COURSE, probíhající na farmách Garramor a Camusdarrah ve Skotsku. I tímto náročným kurzem prošli vybraní českoslovenští dobrovolníci. Z 252 vojáků jmenujme např. rtm. Jana Kubiše a rtm. Josefa Gabčíka, příslušníky legendární paraskupiny Anthropoid. Všechny kurzy dávaly absolventům teoretické a hlavně praktické znalosti útočného boje, upevňovaly a zvyšovaly obratnost, sílu, odvahu a kamarádskou soudružnost. Účastníci se učili používat různé palné zbraně, granáty, cvičili práci s trhavinami. Nedílnou součástí bylo také překonávání různých bojových překážkových drah a samozřejmostí byl výcvik v topografii, přežití v terénu a taktické postupy. 

Po návratu do své vlasti začali naši vojáci své zkušenosti z těchto kurzů zavádět i do nově vzniklé Československé armády. Obrovský podíl na tom měl především kpt. Josef Černota, který působil jako instruktor ve Vojenské akademii v Hranicích na Moravě. Zde se připravovali noví velitelé jednotek všech druhů vojsk, kteří poté nabité zkušenosti praktikovali u svých útvarů. Poválečný historický vývoj byl velmi složitý a postupem času a na základě politických změn se oficiálně od západního způsobu výcviku ustoupilo. Přesto se díky osobnímu nasazení mnoha velitelů prvky výcviku COMMANDOS udržovaly a předávaly mezi generacemi hlavně u výsadkových a průzkumných útvarů. 

komando_01Foto: KOMANDO 2022 | prap. Pavel Vystrčil

Po roce 1989 se myšlenka výcviku ve stylu COMMANDOS začíná znovu objevovat. Zlomovým rokem byl rok 2005, kdy se rozkazem tehdejšího velitele 4. brn plk. Aleše Opaty zorganizoval první novodobý kurz KOMANDO. Cílem tohoto kurzu bylo sjednotit základní taktické dovednosti a plánovací proces velitelů družstev a čet. Stejně jako v minulosti byl i zde kladen nemalý důraz na fyzickou a psychickou připravenost absolventů kurzu. Do velení a na místa instruktorů byli zařazeni zkušení velitelé především 43. výsadkového praporu, kteří prošli zahraničními kurzy Ranger, Special Forces nebo Commado v USA a Francii. I když byl tento kurz primárně určen pro příslušníky 4. brn, účastnili se jej i vojáci ostatních složek armády. 

komando_02Foto: KOMANDO 2022 | prap. Pavel Vystrčil

První ročník kurzu KOMANDO byl zkušební. Byly stanoveny standardy výcviku, přímo v terénu se na cvičících zkoušelo, kam až lze zajít a co vše účastníci vydrží. Vojáci byli rozděleni do tzv. buddy  týmů, ve kterých se učili, že jeden není nic.  Každý účastník kurzu měl možnost odejít, nikdo nebyl nucen zůstávat. Kdo to chtěl vzdát, musel na zábradlí statku Otice přivázat svůj bílý povlak z přilby, na kterém měl svoje číslo, což byl začátek pěkné tradice. Přivázané povlaky se postupně množily, také díky zdravotním potížím. I přes to bylo dost vojáků, kteří se snažili udělat maximum, aby se dostali až do konce kurzu. Procvičovali se veškeré taktické činnosti – patrolování, léčky, přepady. Velký důraz byl kladen na přesuny se zátěží a na topografickou orientaci. Každý velitel musel hlavně umět velet a vydávat ty správné rozkazy, proto bylo procvičování velitelských schopností na denním pořádku. Nezbytným zpestřením pak byla neustálá fyzická zátěž v podobě kliků. Před každým jídlem musel každý účastník udělat sedm shybů, což byl další začátek pěkné tradice – název kurzu KOMANDO má totiž sedm písmen, proto sedm shybů. Samozřejmostí pak byl absolutní nedostatek spánku a neustálý psychický tlak. Nakonec v kurzu zbylo jen pár účastníků, kteří si dokázali sáhnout až na samotné dno svých sil. V posledním čtyřdenním komplexním výcviku tito naspali jen tři hodiny. Na první ročník se přihlásilo cca 60 vojáků, do konce kurzu se jich dostalo devět, avšak pouze šest vojáků navíc prokázalo své velitelské schopnosti a získalo vysněnou nášivku KOMANDO. Nejlepším vojákem byl tehdy vyhlášen příslušník 43. výsadkového praporu Chrudim.

komando_03Foto: KOMANDO 2022 | prap. Pavel Vystrčil

Na první ročník pak navazovaly další kurzy, které probíhaly pod taktovkou 4. brn. Zlomovým rokem byl rok 2010, kdy se kurz KOMANDO přesunul do VA Vyškov, kde 1. 7. 2011 vzniklo Oddělení výcviku KOMANDO. Na místa instruktorů byli vybráni vojáci z celé AČR, kteří si sami výcvikem KOMANDO prošli, nebo již na místě instruktorů působili v minulých ročnících. Vyškovská akademie navázala na předchozí zkušenosti, avšak zařadila i nové oblasti výcviku. Znovu se tak objevila práce s trhavinami, překonávání vodních překážek plaváním či výcvik v přežití a v zajetí. Program kurzu se stabilizoval a velmi se přiblížil tomu, čím si za 2. světové války prošli českoslovenští vojáci ve Velké Británii. 

komando_04Foto: KOMANDO 2022 | prap. Pavel Vystrčil

Aktuálně je KÚB (kurz útočného boje) KOMANDO rozdělen na dvě části – výběrové řízení a samotný kurz. Výběrové řízení trvající 15 dní má za cíl v první řadě prověřit schopnosti vojáků, kteří se do kurzu hlásí. Skládá se především z tělesného přezkoušení, kdy budoucí účastníci musí splnit předepsaný počet kliků, sed-lehů a shybů. Patří sem také přezkoušení ze zrychleného přesunu nebo pochodu se zátěží. V rámci první fáze výběrového řízení se instruktoři zaměřují také na další odvětví, kdy účastníci musí předvést své schopnosti orientace v terénu, práci s radiostanicí, základy první pomoci. Součástí je i prověření teoretických znalostí formou testu. Již tato fáze je pro mnoho vojáků velmi náročná a průměrná neúspěšnost se dlouhodobě pohybuje kolem 50 %.

komando_05Foto: KOMANDO 2022 | prap. Pavel Vystrčil

V druhé fázi se instruktoři zaměřují na sjednocení taktických postupů. Je potřeba si uvědomit, že se do kurzu hlásí vojáci napříč celou armádou a každá jednotka má mírně odlišné taktické postupy, jiné počty v družstvu. Proto má kurz KOMANDO zavedeny své SOP (stálé operační postupy), které se jednotliví vojáci musí naučit. Ani tato fáze není jednoduchá. Dnem i nocí probíhá teoretická a praktická výuka, vojáci si zkouší jednotlivé taktické postupy, slaďují se v rámci jednotlivých družstev. Nemalý důraz je pak kladen na plánování a zpracování bojových rozkazů. Ti, kteří projdou i touto fází, se pak mohou zařadit do samotného KÚB KOMANDO, který trvá pět týdnů.

komando_09Foto: KOMANDO 2022 | prap. Pavel Vystrčil

Nyní se dostáváme k samotnému kurzu KOMANDO, který je bez nadsázky velmi náročným kurzem. Musí to tak být, připravuje vojáky na vedení bojové činnosti v reálných podmínkách. Co vše se účastníci kurzu naučí a reálně si vyzkouší? Rozhodně toho není málo. Kromě základních taktických postupů v rámci bojových kontaktů se především zaměřují na provedení léček a přepadů. A protože se jedná o nové nebo budoucí velitelé družstev a čet, obrovský důraz je kladen na plánování akcí a vedení podřízených v boji. Samozřejmostí je ovládání různých druhů pěchotních zbraní, používání podpůrných zbraní (jako třeba tarasnice Carl Gustav) a také používání trhavin. To vše za použití jak cvičné, tak i ostré munice, které mají k dispozici obrovské množství. To samé platí u náloživa, kdy si vojáci vyzkouší ostré trhání. Velký důraz je kladen také na fyzickou připravenost frekventantů. Tradice sedmi shybů před každým jídlem se zachovala.

komando_08Foto: KOMANDO 2022 | prap. Pavel Vystrčil

Ranní rozcvičky a silová cvičení udržují a zvyšují kondici účastníků v průběhu celého kurzu. 
To vše je podbarveno i dalším výcvikem, ke kterému se většina vojáků dostane jen zřídkakdy. Účastníci kurzu KOMANDO si tak vyzkouší překonávání vodních překážek plaváním, seskoky do vody z nízko letícího vrtulníku, práci s čluny, dozásobení padákovým shozem. Vyzkouší si také spolupráci se psy a psovody a seznámí se s různou technikou používanou v AČR. Zde se naplno projevuje podpora VeV-VA Vyškov, která má v tomto směru téměř neomezené možnosti. Specifikem kurzu KOMANDO je nedostatek spánku, což vojáky připravuje na reálné bojové nasazení, kdy i přes minimální odpočinek musí být tito bezchybně schopni plnit zadané bojové úkoly. To je samozřejmě obrovský nápor na psychiku, avšak nic není bezúčelné a instruktoři moc dobře vědí, proč to dělají.

komando_06Foto: KOMANDO 2022 | prap. Pavel Vystrčil

A pro koho je vlastně KÚB KOMANDO určen? Předně je třeba zdůraznit fakt, že kurz je otevřen pro všechny příslušníky AČR bez ohledu na příslušnost k té které zbrani. Již od prvního ročníku se KOMANDO zaměřuje na rozvoj nejnižšího velitelského sboru, tedy velitele družstev a velitele čet, a to napříč celou AČR. Nemusí se jednat pouze o vojáky, kteří již na této pozici jsou, ale do kurzu nastupují i vojáci, kteří se na velitelskou funkci teprve chystají. Díky KOMANDU si tak vyzkouší velitelskou činnost ještě před tím, než budou velet svým podřízeným na mateřských útvarech, což jim dává nemalou výhodu a zároveň si tím u svých podřízených získají respekt. Účastníky jsou jak příslušníci výsadkového vojska z 43. výsadkového pluku, tak i příslušníci 4. brn a 7. mb a dalších složek armády. Pravidelně se KÚB KOMANDO účastní i studenti UNOB, pro které je kurz neocenitelnou zkušeností a velmi dobrým základem pro jejich další činnost na nových pozicích. Dlouhodobá spolupráce je i s Ozbrojenými silami Slovenské republiky, kdy v minulosti absolvovali české KOMANDO i příslušníci slovenské armády. Novinkou letošního ročníku kurzu KOMANDO byla možnost účasti vojáků v aktivní záloze, kdy dva z nich zdárně prošli výběrovým řízením a nastoupili do samotného kurzu. I pro ně jde o neocenitelnou zkušenost a ukazuje se tak, že spolupráce s aktivními zálohami má v AČR stále větší váhu.

komando_07Foto: KOMANDO 2022 | prap. Pavel Vystrčil

Jak již bylo řečeno, KÚB KOMANDO je bezesporu jedním z nejtěžších kurzů v AČR. Těch, kteří jej dokončili, není mnoho. Co jim je odměnou? Především hrdost na sebe sama. Úspěšní absolventi vědí, čím si prošli a co díky tomu dokáží. Další odměnou je prestižní nášivka KOMANDO. Jakmile uvidíte tuto výraznou nášivku na rameni některého z vojáků, můžete si být jisti, že má za sebou kurz, který nedokončí každý. Pravidelně se také vyhlašuje nejlepší účastník kurzu KOMANDO, který obdrží legendární dýku FS britských COMMANDOS.

komando_10Foto: KOMANDO 2022 | prap. Pavel Vystrčil

Pro všechny úspěšné absolventy je tu ještě jeden nepopsatelný zážitek. Předání nášivek probíhá v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, kde se nachází Národní památník hrdinů Heydrichiády. Toto místo, kde svůj poslední boj svedlo sedm příslušníků československých výsadků do Protektorátu, má neuvěřitelně silné genius loci. Těžko říci, co v té chvíli probíhá v hlavách vyčerpaných „komanďáků“. Z jejich planoucích pohledů je však jasné, že na tento okamžik už nikdy nezapomenou.

komando_11Foto: Předání nášivek probíhá v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, kde se nachází Národní památník hrdinů Heydrichiády. Toto místo, kde svůj poslední boj svedlo sedm příslušníků československých výsadků do Protektorátu, má neuvěřitelně silné genius loci. | Jan Juřica / CZ DEFENCE

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP