Tiskové prohlášení společnosti SVOS, spol. s r.o. ke stávajícímu stavu projektu dodávky bojových vozidel speciálních sil Perun

 21. 08. 2019      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ministerstvo obrany ČR 8.8.2019 cestou tiskového mluvčího informovalo média o tom, že vozidlo Perun od společnosti SVOS, spol. s r.o. neprošlo vojskovými zkouškami. Společnost SVOS se proti tomuto tvrzení ohrazuje, neboť jde o informaci nevycházející ze skutečného stavu věci. 

Vozidlo SVOS mělo absolvovat vojskové zkoušky v rozsahu ověřování vybraných smluvních parametrů stanovených Ministerstvem obrany ČR (MO ČR) a dle názoru společnosti SVOS vozidlo tyto parametry plní, což potvrzují platné protokoly ze zkoušek i měření. Společnost SVOS dokonce na své náklady v rámci své dobré vůle a vstřícného přístupu provedla úspěšné měření u odborné vojenské autority, státního podniku Vojenský technický ústav ve Vyškově, pro ověření parametrů, které vůbec nejsou předmětem vojskových zkoušek, avšak kterými komise pro vojskové zkoušky neoprávněně podmiňovala pokračování vojskových zkoušek. Nad rámec smluvních požadavků společnost dále dle požadavků AČR vozidlo upravila na své náklady tak, aby plně odpovídalo poznatkům ze zkoušek pro plánované bojové použití včetně zvýšení ochrany posádky.   

PERUN - prezentace průjezdu hlubokým bahnem
Foto: PERUN - prezentace průjezdu hlubokým bahnem | SVOS

Celý průběh vojskových zkoušek byl do současné doby nestandardní a neodpovídající závazným předpisům MO ČR pro tuto oblast. Společnost SVOS deklarovala MO ČR opakovaně závažná porušení předpisů, která vedla k hrubému narušení průběhu vojskových zkoušek. Jde o různé podoby nelegitimního postupu počínaje podmiňováním úspěšnosti zkoušek parametry, které nejsou smluvním závazkem naší společnosti, přes neodborné a subjektivní stanovování způsobu provádění a hodnocení zkoušek odporující standardům AČR a NATO, zásadní pochybení v průběhu samotného provádění zkoušek, vyhotovování neautentických záznamů z jednání, až po poškození vozidla a vystavení osádky riziku závažného zranění z důvodu nerespektování bezpečnostních pokynů k použití speciální výbavy vozidla ze strany zkušební komise. Navíc komise pro vojskové zkoušky nedokázala ani v jednom rozporovaném případě své stanovisko opřít o jakýkoliv standard či normu a opakovaně vyžadovala plnění parametrů, které nejenže nejsou ve smlouvě určeny jako závazek společnosti SVOS, ale které navíc nejsou dosažitelné žádnou technikou zavedenou v armádách NATO. I přes opakovaná upozornění na chybný postup komise pro vojskové zkoušky nedokázalo MO ČR zjednat nápravu. 

Podstatná část negativních hodnocení dílčích parametrů vojskových zkoušek je navíc důsledkem faktu, že komise pro vojskové zkoušky za osm měsíců od října 2018 do závěru června 2019 závěru neučinila jediný krok k pokračování zkoušek, a když už po naléhání a stížnostech společnosti SVOS rozhodla o přistavení vozidla k pokračování, samotné pokračování posléze znemožnila z důvodů ležících na její straně (komise pro pokračování vyžadovala okamžité doložení dokumentů, které vydávají orgány MO ČR až po skončení vojskových zkoušek, a ne v jejich průběhu). 

PERUN - přistavení na vojskové zkoušky v předepsané výzbroji
Foto: PERUN - přistavení na vojskové zkoušky v předepsané výzbroji | SVOS

Tiskovým mluvčím MO ČR zmiňovaná závěrečná zpráva proto neodpovídá řídicím právním a odborným dokumentům pro vojskové zkoušky, a tudíž nemůže být platná, neboť je fakticky i právně vadná. V situaci, kdy z důvodu zásadních nedostatků na straně MO ČR nedošlo ke skutečnému ověření parametrů a závěrečná zpráva je nesprávná a odporuje zmíněným řídicím dokumentům samotného ministerstva, nelze hovořit o negativním výsledku zkoušek. Legitimním postupem dle kupní smlouvy a občanského zákoníku by bylo jednání smluvních stran k určení dalšího postupu, avšak o něj MO ČR nemá zájem. Náměstek pro akvizice i ministr obrany se totiž opakovaně i přes několikeré výzvy vyhýbají schůzce, kde by bylo možné tyto sporné body projednat.    

Společnost SVOS ministerstvu obrany průběžně deklarovala šest desítek porušení vnitřních předpisů vojskových zkoušek, přičemž tyto předpisy si stanovilo samo ministerstvo. Připomínky společnosti a nesouhlas s opakovaným porušováním smlouvy i vnitřních předpisů byly předávány průběžně na téměř osmdesáti stranách pěti desítek dopisů, avšak MO ČR na ně dosud nijak fakticky nereagovalo a svůj postup neupravilo tak, aby odpovídal kupní smlouvě a řídicím dokumentům. Vrcholem soustavných porušení je zmíněná závěrečná zpráva z vojskových zkoušek, která obsahuje doporučení komise vozidlo hodnotit jako nevyhovující, avšak v příloze obsahuje zcela opačné stanovisko společnosti SVOS, konkrétně a věcně rozporující téměř všechny body zprávy s poukázáním na její zásadní nedostatky a nesoulad se stanovenou řídicí dokumentací. Společnost SVOS nebyla do současné doby oficiálně informována o tom, zda byl návrh závěrečné zprávy vojskových zkoušek schválen, a dále jak bylo rozhodnuto o námitkách a nesprávnostech deklarovaných společností SVOS. Z tohoto pohledu, do vypořádání připomínek, nemůže firma SVOS považovat závěrečnou zprávu za platnou, neboť neodpovídá kupní smlouvě a závazným řídicím dokumentům ministerstva. Stanovisko generálního ředitele společnosti SVOS Ing. Jaroslava Černého je následující: „Naše společnost bude vždy dodržovat ustanovení kupní smlouvy a zákonných předpisů, a proto musí odmítnout jakékoliv kroky ministerstva činěné na základě dokumentů vzniklých v rozporu se smlouvou a řídícími předpisy včetně údajného nevyhovujícího výsledku vojskových zkoušek. Nelze totiž hovořit o tom, že vozidlo nevyhovělo, pokud je tento závěr činěn na základě zkoušek, jejichž průběh i forma odporují kupní smlouvě, odborným předpisům i pravidlům stanoveným pro podobné smluvní vztahy občanským zákoníkem. Takový postup smlouva ani zákon nepředjímají, a jde tedy o porušení smluvních povinností ze strany ministerstva.“ 

PERUN---test-proti-výbuchu-v-německém-testovacím-zařízení-IABG
Foto: PERUN - test proti výbuchu v německém testovacím zařízení IABG | SVOS

O skutečnosti, že si MO ČR zřejmě uvědomuje nesprávnost svého postupu, svědčí fakt, že i přes opakovanou žádost společnosti SVOS jí ministerstvo zakazuje informovat veřejnost o nestandardním a neprofesionálním průběhu vojskových zkoušek a znemožňuje tím veřejnou kontrolu nad svou činností. Navíc samo MO ČR tolerovalo úniky informací do jednoho z médií, které zkresleně zveřejňovalo informace z neveřejných protokolů z kontrolních a vojskových zkoušek, jejichž nepřístupnost a ochranu mělo MO ČR zajistit. 

Společnost SVOS prohlašuje, že je připravena s MO ČR nadále jednat. Pokud ale ministerstvo obrany bude trvat na správnosti svého postupu, společnost SVOS je připravena využít své právo a možnost informovat veřejnost a profesionální média o svých námitkách a individuálně zpřístupnit dokumentaci zkoušek potvrzující její stanovisko. Protože MO ČR nezbavilo společnost SVOS mlčenlivosti, tato tisková zpráva nemůže obsahovat dokumentaci přesných porušení smlouvy, neboť by tím společnost porušila zákaz ministerstva.   

Generální ředitel společnosti k tomu dodává: „Za čtyřicet let své kariéry v oblasti vojenských vozidel jsem se nesetkal s takto neprofesionálním, negativně účelovým a vůči domácímu výrobci výrazně záporným přístupem. V případě projektu dodávky vozidel Perun Armádě ČR totiž nejde o drobná pochybení, ale zásadní systémové selhání zúčastněných subjektů MO ČR, které vede ke vzniku rozsáhlé škody naší společnosti. Postup ministerstva obrany je pravděpodobně reakcí na fakt, že naše společnost souběžně napadá jeho nezákonný postup i v dalších projektech. Navíc je s podivem, že žádný ze zahraničních zájemců o vozidlo Perun včetně těch ze zemí NATO, kteří se s ním detailně seznámili, nemá obdobné nelogické požadavky jako komise pro vojskové zkoušky MO ČR, a naopak oceňují jeho odolnost a víceúčelovost, které na trhu nemají srovnání.“ 

Společnost SVOS předala veškeré podklady včetně soupisu prokázaných porušení smlouvy a řídicí dokumentace zastupující právní kanceláři a bude se hájit právní cestou s cílem dokončit vojskové zkoušky v souladu s kupní smlouvou. 

 Autor: Tisková zpráva

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP