Zakázka na BVP CV90 a podíl českého obranného průmyslu. Není 40 % jako 40 %

 06. 05. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Trojstranná kupní smlouva týkající se 210 pásových BVP CV90 má být mezi Českou republikou, Švédskem a výrobcem vozidel, společností BAE Systems-Hägglunds podepsána do konce května. Hodnota má být 51,7 miliardy korun vč. DPH, což je částka, kterou výrobce garantuje do konce letošního června. Z této částky 40 % má činit podíl českého obranného průmyslu na této zakázce. Význam zakázky pro ozbrojené síly nikdo soudný nezpochybňuje. Armáda ČR potřebu modernizace výzbroje mechanizované pěchoty přesvědčivě vysvětlila a vysvětluje. Zcela zásadní otázkou pro správné vnímání rozsahu a efektu zakázky pro českou ekonomiku je ovšem jednak kontrola výše uvedeného obecného výpočtu podílu domácích firem, a ještě důležitější je pak otázka, o které se prakticky nehovoří – servis vozidel v průběhu jejich životního cyklu, kde jde o několikanásobek jejich pořizovací ceny. V médiích se v poslední době doslova vyrojila spousta informací a spekulací týkajících se výše zmíněného, proto jsme se také rozhodli k danému tématu podrobněji vyjádřit, a o reakci jsme požádali i všechny zúčastněné strany.

cv90sved_TITFoto: Význam zakázky pro AČR nikdo soudný nezpochybňuje. Nyní se však řeší podíl domácích firem na zakázce a servis vozidel v průběhu jejich životního cyklu. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Podíl českého průmyslu

Podíl firem českého obranného průmyslu ve výši 40 % pořizovací ceny vozidel (a rozsáhlého a pestrého příslušenství včetně dílenských vozidel na kolových podvozcích od Tatry) byl stanoven jako kategorický a jeden ze šestnácti nepřekročitelných požadavků ještě před vypsáním v loňském roce zrušeného tendru, tedy na jaře 2019, kdy byl ministrem obrany Lubomír Metnar (ANO): „Pokud jde o české firmy, naším pochopitelným požadavkem je jejich robustní zapojení do zakázky v rozsahu nejméně 40 % z ceny akvizice. Jedná se o minimální hodnotu. Každé další procento navíc bude bráno v potaz při hodnocení nabídek. Hranici 40 % jsme zvolili s ohledem na současné reálné možnosti českého obranného průmyslu.“

Existuje obecná informace, podle které se na výrobě podvozkové části a na celkové integraci vozidel bude podílet státní podnik VOP CZ, na výrobě bojové věže se má podílet společnost Excalibur Army, a mezi klíčové partnery patří také Meopta, Ray Service a VR Group. Celkem bylo uváděno, že do procesu výroby budou zapojeny tři desítky českých společností.

V rámci kupní smlouvy nepochybně bude existovat mechanismus, kterým bude případné nedosažení 40% podílu domácího průmyslu směrem k dodavateli penalizováno. Otázkou bude, do jaké míry bude tento postup případně uplatněn a do jaké míry bude efektivní. A ještě důležitější otázkou je, jaký způsob výpočtu podílu českých firem vlastně česká strana, tedy ministerstvo obrany, stanovilo, protože není 40 % jako 40 %.

Určité kritice byl od samého začátku veřejné soutěže v roce 2019 vystaven fakt, že MO do zakázky plánuje zásadním způsobem zapojit svůj vlastní podnik, tedy VOP CZ. Ten měl sehrát jednak roli systémového integrátora účasti českého obranného průmyslu, jednak, a to bylo ještě důležitější, i když možná méně viditelné, měl zabezpečovat, bez výběrového řízení, celý životní cyklus vozidel: „Vojenský opravárenský podnik CZ, státní podnik, zaručí zapojení českých firem. Servis bude zajištěn okamžitě, jakmile bude potřeba. Podnik zároveň dovede vozidla i patřičně modernizovat podle budoucích požadavků armády. Má na to potřebné zaměstnance i technologie. Je to státní podnik Ministerstva obrany. Jeho základní úkolem je chránit naše bezpečnostní zájmy, “ bylo vtěleno do již zmíněných 16 nepřekročitelných požadavků.

Zabezpečení životního cyklu

Zabezpečení životního cyklu vozidel touto formou bylo jedním z bodů celého projektu, který byl právní kanceláří v rámci provedené analýzy označen jako nejvíce problematický a není příliš šťastné, že celou problematiku ministerstvo obrany neřeší souběžně s vyjednáváním o samotném nákupu, kdy by bylo bezesporu vhodnější mít tuto smlouvu domluvenou a podepsanou spolu se samotným nákupem BVP.

Poslední veřejná informace o zabezpečení životního cyklu vozidel zazněla v polovině ledna: "V souvislosti s dalším postupem bude řešena i smlouva na komplexní servisní podporu předmětné techniky." Jde přitom o zakázku, jejíž hodnotu lze v konečném součtu odhadnout na 150-200 miliard korun. Jedná se přitom o důležitý prvek nejen s ohledem na značnou hodnotu: armáda potřebuje mít jistotu stabilní a spolehlivé služby prováděné v reálném čase, dosažitelné a prováděné samozřejmě na území České republiky.

České ministerstvo obrany bude mít navíc výhodu v podobě licencí, které jsou důležité nejen pro samotný životní cyklus, ale také pro vývoj a případnou další širší spolupráci v rámci českého i zahraničních programů BVP CV90. Problematiku licencí nedávno komentovala ministryně obrany Černochová, kdy pro podcast Zbytečná válka serveru Novinky.cz upozornila například na to, že licenci musí držet stát, nebo státní podniky, aby „nebyl resort vydíratelný“. „Když pak potřebujete udělat modernizaci, nakoupit nějaký nový komponent, pokud licenci nedržíte jako stát nebo ji nedrží nějaký státní podnik, tak jste absolutně závislí na soukromém dodavateli. Tomu jsme se chtěli jako Česká republika vyhnout.“

Pro úplnost dodejme, že řešení celého životního cyklu je samostatným „příběhem“, který není nijak přímo spojen s výběrem dodavatele, či podpisem smlouvy s ním a je plně v kompetenci ministerstva obrany.

Problematický výpočet českého podílu na zakázce

Pokud jde o výpočet podílu českých firem na pořízení BVP, objevily se spekulace postavené na dvou odlišných vzorcích výpočtu uvedených v příloze 16/3, Mechanismy stanovení hodnoty transakce, v roce 2019. Jeden má platit pro firmy soukromého sektoru (Z=X-Y, kde Y=P+Q+R, a kde Z je dosažená hodnota transakce, X je výkazem zisku a ztráty, P souhrn spotřeby materiálu, Q souhrn spotřeby nakupovaných služeb a R souhrn spotřeby nakupovaných energií). Jejich podíl na zakázce bude důsledně očištěn na vlastní přidanou hodnotu, bez možnosti zahrnout do něj jakékoli zahraniční vstupy. Přesně tak, jak by každý očekával. Zcela jinak je to ovšem v případě státního podniku, tedy VOP CZ. Do jeho podílu na zakázce se totiž mají nejen započítat investice nezbytné k transferu technologie pro zabezpečení výroby (u soukromých společností nikoli), ale především se od něj nemá odečítat souhrn spotřeby materiálu a souhrn spotřeby nakupovaných služeb (zde má platit vzorec Z=X+I-R, kde I jsou investice státního podniku nezbytné k transferu energií; oproti soukromým firmám chybějí odečítané hodnoty P a Q).

Pokud skutečně existuje tento zásadní rozdíl v přístupu k soukromým a státním podnikům, pak je velmi obtížné ho vysvětlit a přestože ministerstvo komunikovalo podmínku minimálně 40% zapojení domácího průmyslu, ve skutečnosti se tak může stát, že nemalou část tohoto podílu bude tvořit nákup materiálu a dokonce služeb přímo ve Švédsku. Jinými slovy, dodavatel vyrobí komponenty, které státní podnik smontuje, a celkovou hodnotu agregátu započte do podílu českého obranného průmyslu. Česká přidaná hodnota by pak v tomto případě byla menší. 

Společnost BAE Systems se nicméně netají tím, že je připravena nad rámec ministerstvem definovaných 40 % v rámci českého programu podpořit české partnery i zakázkami ze svých dalších programů. „Česká republika bude velmi silně zapojena do našich dalších projektů na světových trzích nad rámec spolupráce na českém projektu. Už současná jednání otevírají prostor pro kontrakty v celkové hodnotě přes 10 miliard korun. Když k tomu připočteme i hodnotu licencí, které Česká republika získá vlastně zadarmo, jen za symbolickou cenu 500 švédských korun, a které mají hodnotu dalších více než 10 miliard korun, je to pro české vyjednavače významný úspěch, řekl v nedávném rozhovoru pro CZ DEFENCE prezident BAE Systems Hägglunds Gustafsson-Rask. 

Reakce jednotlivých účastníků zakázky na BVP CV90 pro AČR

Ačkoli víme, že jednotlivé společnosti dosud nemají s dodavatelem vozidel uzavřené smlouvy ani smlouvy o smlouvách budoucích, zajímalo nás, v jaké fázi vyjednávání se nyní jednotlivé společnosti nacházejí, kdy očekávají výsledek a jakou hodnotu svého podílu na zakázce si představují, resp. o jaké vyjednávají, či jaká jim byla nabídnuta. V rámci daného tématu jsme také oslovili resort obrany a švédského dodavatele BVP CV90, společnost BAE Systems.

Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo obrany se nám k dané problematice vyjádřilo následovně: „Z příslušné odborné sekce nám sdělují, že vzhledem ke stavu vyjednávání pořízení PBVP nepovažují za vhodné informace tohoto druhu sdělovat. V tuto chvíli jsou požadované informace citlivé a byly předmětem jednání Výboru pro obranu Parlamentu ČR ve vyhrazeném režimu. Z těchto důvodů se tedy nebudeme k uvedeným otázkám vyjadřovat.“

BAE Systems Hägglunds
Společnost BAE Systems nám potvrdila nejen naplnění závazku daného ministerstvem obrany v objemu průmyslové spolupráce, ale také podepsání smluv se strategickými partnery společně s podpisem smlouvy o nákupu. „V Hägglunds držíme slovo, jsme hrdí na dlouhodobé vztahy a jsme připraveni do nich investovat čas a energii. Ve všech předchozích sedmi projektech jsme dodali to, co jsme slíbili, a ve většině případů jsme dokonce překonali očekávání z hlediska objemu a času,“ reagoval Tommy Gustafsson-Rask, prezident BAE Systems.

VOP CZ, s.p.
Ředitel státního podniku VOP CZ Marek Špok v souvislosti s podílem na zakázce BVP CV90 reagoval následovně: „Připojujeme se k reakci ministerstva obrany, v této chvíli bohužel nemůžeme více sdělit.“

Excalibur Army
Za společnost Excalibur Army se nám vyjádřil tiskový mluvčí Andrej Čírtek následovně: „Z důvodu NDA uzavřeného s firmou BAE nesmíme zveřejňovat informace k tomuto tématu. Nezávisle na tom ale pokládáme za vhodné připomenout, že standardní praxí u jiných projektů zahraničních dodavatelů pro Ministerstvo obrany, jako byly radary MADR, děla CAESAR či systém PVO SPYDER je, aby smlouvy s českým průmyslem byly podepsány před nebo zároveň s hlavní smlouvou o dodávce systému. Obecně platí, že pokud má zahraniční dodavatel smlouvu s ministerstvem podepsanou, logicky ztrácí motivaci k přenosu know-how a práce s přidanou hodnotou pro české zaměstnance. V současné ekonomické situaci je 20 miliard Kč zakázek, které by v rámci projektu BVP měly plnit české firmy, významná suma a stát by si měl důkladně ohlídat, aby byla reálně využita.“

Ray Service
Za firmu Ray Service nám poskytl odpověď generální manažer společnosti Jakub Gabriel: „Nyní jsme ve fázi dojednávání smlouvy a objemu produktů, které budeme dodávat. Jelikož jednání stále probíhají, nemáme finální hodnotu zakázky, obecně se dá však mluvit o vyšších stovkách milionů korun. Na výrobě BVP bychom se měli podílet dodávkou elektromechanických boxů a kabelových svazků. Myslíme si, že je správný přístup, aby smlouvy s českými dodavateli byly napevno dohodnuty a podepsány předtím, než české ministerstvo obrany podepíše s BAE a švédským královstvím smlouvu na dodávku BVP. “

STV GROUP
Finanční ředitel společnosti STV GROUP nám odpověděl následující: „Se společností BAE jednáme již od doby před rozhodnutím o nákupu CV90. Bohužel do dnešního dne jsme se nikam neposunuli. Ze strany BAE dosud nepřišla žádná konkrétní nabídka na spolupráci. “

Meopta
Pavel Šťastný, MBA, obchodní ředitel sportovní, vojenské a průmyslové optiky skupiny Meopta se nám k tématu vyjádřil následovně: „Budeme se podílet na výrobě unikátní zaměřovací technologie UTAAS (Universal Tank and Anti-Aircraft Fire Control System) pro bojová vozidla pěchoty (BVP) typu CV90 společnosti BAE Systems. Jedná se o zajištění celé výroby a testování kompletního UTAAS systému pro společnost SAAB, která je subdodavatelem tohoto systému. Jednání se švédským partnerem stále probíhají, ale hlavní body spolupráce jsou již jasné, včetně objemu spolupráce, konkrétních produktů a finančního podílu.  V současné době již realizujeme dílčí aktivity, na které máme od SAAB objednávky. Nicméně, žádné další detaily nebudeme poskytovat, dokud smlouva nebude podepsána.
Velmi oceňujeme podmínky tohoto tendru, do kterého jsou intenzivně zapojeny české firmy. Jedná se o významnou zakázku nejen pro skupinu Meopta, ale má strategický význam pro celý zbrojní průmysl České republiky. Zejména díky tomu, že firmy získají nové know-how. Toto můžeme potvrdit i v rámci naší spolupráce se skupinou BAE Systems a SAAB na tomto projektu. Kromě spolupráce na českém projektu CV90, jejíž podíl je z pohledu společnosti Meopta dle našeho očekávaní, jsme velmi potěšeni, že jsme také byli schopni vyjednat strategickou spolupráci se SAABem a BAE Systems Hägglunds na jejich dalších projektech. Meopta tak bude mít významný podíl na výrobě UTAAS zaměřovačů pro všechny nadcházející programy CV90 jak v CZ tak v zahraničí. “

Retrospektiva zakázky

Šlo o minimálně 40 % z částky přibližně 52 miliard, která byla tehdy stanovena jako nejvyšší možná. Cílem tendru bylo při splnění všech dílčích požadavků (šlo o devět tisíc parametrů, které měli uchazeči zodpovědět v rámci své finální nabídky, kterou podali do 1. září 2021) vybrat cenově nejpříznivější řešení. Přes řadu odkladů a průtahů podmíněných objektivními a někdy i méně objektivními důvody se tendr skutečně dostal do fáze, kdy byly finální nabídky společnosti Rheinmetall, GDELS a BAE Systems podány. Podle ministerstva však nebyly podané nabídky z formálních důvodů hodnotitelné a v předvolební atmosféře byly všechny vyřazeny - rozhodnutí o zakázce bylo ponecháno na nové vládě.

Ministryně Černochová po svém nástupu do funkce zadala vypracování právní analýzy stavu veřejné soutěže. Renomovaná právní kancelář Havel & Partners spolu s tím vypracovala doporučení, jak dále postupovat. Byly stanoveny nové podmínky, včetně práva české strany soutěž v jakémkoli okamžiku zrušit, a uchazeči byli vyzváni, aby se k nim přihlásili. Vyslovena byla obecná podmínka, že aby bylo možné v probíhající soutěži pokračovat, s novými pravidly musejí souhlasit všechny tři společnosti. Souhlas sdělila jen švédská BAE Systems a tendr byl obratem ukončen. Následně vláda pověřila MO vyjednáváním o pořízení vozidel CV90 v režimu vláda-vláda. Požadavky a parametry se od těch vypsaných v roce 2019 ničím nelišily, a nelišil se ani rámcový požadavek na cenu, ani požadavek 40% zapojení českých firem.

Před Vánocemi 2022 bylo podepsáno memorandum o porozumění, které základní parametry zakázky potvrdilo. A na začátku února byla na MO doručena švédská nabídka, kterou nyní MO vyhodnocuje, dále o ní s výrobcem vyjednává, a do konce června v souladu s termínem, který stanovila ministryně Černochová, a který je také vtělen do zmíněného memoranda, má být podepsána smlouva. Poslanci výboru pro obranu byli se stavem zakázky seznámeni na své první dubnové schůzi a téma se na pořad jednání vrátí podle předsedy výboru Lubomíra Metnara v průběhu května, tedy nedlouho před podpisem smlouvy.

Veřejně ministerstvo ani švédská strana průběh jednání v bližších detailech nekomentují. V médiích se však objevily některé informace týkající se způsobu výpočtu podílu českého obranného průmyslu na zakázce. Faktem zůstává, že do dnešního dne nemá podle dostupných informací žádná z firem, které byly nejen ministerstvem obrany zmíněny jako průmysloví partneři projektu, s výrobcem vozidel CV90 podepsanou smlouvu, a tedy není definitivně stanoveno, jakou měrou a na čem přesně se mají v procesu výroby vozidel podílet. 

Podle vyjádření společnosti BAE Systems však bude závazek na 40 % zapojení českého průmyslu do programu naplněn plně v souladu se zadávací dokumentací, a také smlouvy s klíčovými partnery budou podepsány spolu se smlouvou. „Spolu se smlouvou s českou stranou jsme připraveni podepsat smlouvy s našimi klíčovými strategickými partnery – VOP CZ, VTÚ, Excalibur Army, Meopta, VR Group či Ray Service. S dalšími společnostmi máme podepsána memoranda o spolupráci, jako například s Pramacom, URC Systems, EVPÚ a s dalšími budou smlouvy podepsány ještě letos, například s Optokon, Delinfo, Bois - filtry a mnoha dalšími,“ uvedl nedávno pro CZ DEFENCE Tommy Gustafsson-Rask, prezident BAE Systems Hägglunds.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, iDnes.cz, BAE Systems

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP